Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 451 Kerrostalotontin Tiilimäki 609-11-5-9 myyminen

PRIDno-2020-4186

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti

Perustelut

Asunto Oy Porin Tillimäentie 8-12:lle on vuokrattu kerrostalotontit Tiilimäki 609-11-5-4, 5 ja 9. Tonttien 4 ja 5 vuokrasopimukset on uusittu kaupunginhallituksen päätöksen 20.4.2020 § 224 mukaisesti ajaksi 2.7.2020-31.12.2080. Päätöksen mukaan tontit voidaan myös myydä vuokralaiselle kerrostalotonttien hinnoittelun vahvistuttua. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kerrostalotonttien hinnoittelun kokouksessaan 15.6.2020 (§ 86).

Tontin 609-11-5-9 vuokrasopimus päättyy 1.1.2022. Vuokrasopimuksen uusimisen sijasta yhtiö on pyytänyt saada ostaa tontin samalla kahden muun heille vuokralla olevan tontin kaupanteon yhteydessä. Tontti voidaan myydä vuokralaiselle kaupunginvaltuuston vahvistaman hinnoittelun mukaisella hinnalla. Valtuusto on vahvistanut Tiilimäen kerrostalotonttien hinnaksi 122,50 €/k-m² (sidottuna elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskilukuun 1968). Tontin rakennusoikeus on 1.730 k-m², jonka perusteella tontin myyntihinta on 211.925 euroa.

Oheisen luonnoksen mukainen kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 30.11.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että tontti Tiilimäki 609-11-5-9 myydään Asunto Oy Porin Tiilimäentie 8-12:lle 211.925 euron kauppahinnasta ja että kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.08.2020. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että tontti Tiilimäki 609-11-5-9 myydään Asunto Oy Porin Tiilimäentie 8-12:lle 211.925 euron kauppahinnasta ja että kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vuokralainen, infrajohtaminen (Huhtamäki, Laine, Pikkusaari, Sankman, Valkonen)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat