Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 455 Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös ennakkoratkaisupyynnön tekemisestä Euroopan unionin tuomioistuimelle/EU-tuomioistuimen huomautuspyyntö/EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu ja lausunto KHO:lle

PRIDno-2019-1714

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä Porin kaupungin valitus markkinaoikeuden päätöksestä, jolla on kumottu perusturvalautakunnan päätös 4.5.2015 vammaispalveluiden työ- ja päivätoimintakuljetusten suorittamisesta omana työnä Porin Linjat Oy:n hoitamana.Asiassa on on ratkaistavana, onko Porin kaupunki hankintayksikkö koko seudullisen liikenteen osalta ja onko vastuukunnan sidosyksikkö sidosyksikköasemassa  koko yhteistoiminta-alueeseen.

Korkein hallinto-oikeus on 15.4.2019 päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle SEUT 267 artiklan nojalla seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

Onko julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1artikslan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava niin, että kysymyksessä olevan kaltaisen kuntien yhteistoimintasopimuksen mukainen vastuukuntamalli täyttää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävän toimivallan siirron tai kilpailuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävän horisontaalisen yhteistyön edellytykset vai onko kysymys jostain kolmannesta vaihtoehdosta?

Mikäli yhteistoimintasopimuksen mukainen vastuukuntamalli täyttää toimivallan siirron edellytykset, pidetäänkö toimivallan siirron jälkeisissä hankinnoissa hankintayksikkönä toimivallan saanutta viranomaista ja voiko tämä viranomainen muiden kuntien sille siirtämän toimivallan nojalla vastuukuntana hankkia omalta sidosyksiköltään kilpailuttamatta palveluita myös siltä osin kuin palvelujen hankkiminen ilman vastuukuntarakennetta olisi kuulunut toimivallan siirtäneille kunnille niiden omana tehtävänä? 

Mikäli yhteistoimintasopimuksen mukainen vastuukuntamalli sen sijaan täyttää horisontaalisen yhteistyön edellytykset, voivatko yhteistoiminnassa mukana olevat kunnat hankkia kilpailuttamatta palveluita yhdeltä yhteistyössä mukana olevalta kunnalta, joka on hankkinut ne kilpailuttamatta omalta sidosyksiköltään?

Arvioitaessa, harjoittaako yhtiö pääosaa toiminnastaan yhtiössä määräysvaltaa käyttävän kunnan hyväksi, otetaanko kuntaan kohdistuvaa liikevaihtoa laskettaessa huomioon kunnan omistaman, rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaista liikennettä harjoittavan yhtiön liikevaihto, joka kertyy yhtiölle kunnan palvelusopimusasetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena järjestämästä liikenteestä?

Korkein hallinto-oikeus antaa lopullisen päätöksen asiassa saatuaan unionin tuomioistuimen ratkaisun.

Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös kokonaisuudessaan on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätöksen15.4.2019 nro 1516 (vuosikirjaratkaisu).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Esteellisyys

Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy hallituksen puheenjohtaja) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Korkein hallinto-oikeus on 15.4.2019 tekemällään välipäätöksellä tehnyt SEUT 267 artiklan mukaisen ennakkoratkaisupyynnön unionin tuomioistuimelle. Asia koskee Porin kaupungin perusturvalautakunnan päätöstä 4.5.2015 vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten hankkimisesta omana työnä Porin Linjat Oy:ltä ja Porin kaupungin valitusta markkinaoikeuden päätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Ennakkoratkaisukysymykset koskevat perusturvan yhteistoiminta-alueen asemaa ja toimivaltaa hankintayksikkönä ja Porin Linjat Oy:n asemaa kaupungin ja perusturvan yhteistoiminta-alueen sidosyksikkönä ja palvelusopimusasetuksen mukaista liikennettä harjoittavana yhtiönä.

Euroopan Unionin tuomioistuin on ilmoittanut kaupungille, että asianosaisilla, jäsenvaltioilla, komissiolla ja tarvittaessa Euroopan parlamentilla, neuvostolla ja Euroopan keskuspankilla on oikeus toimittaa unionin tuomioistuimelle kirjallisia huomautuksia tässä asiassa.

Unionin tuomioistuimelle lähetettävät kirjalliset huomautukset on valmisteltu yhdessa asianajotoimisto Castren & Snellmanin edustajien kanssa. Ulkoministeriö on ilmoittanut, että Suomen valtio tukee Porin kaupungin kantaa asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä luonnoksen mukaiset kirjalliset huomautukset lähetettäväksi Euroopan Unionin tuomioistuimelle korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyynnön johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Oili Heino poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen ajaksi esteellisenä (yhteistöjäävi, Porin Linjat Oy:n hallituksen puheenjohtaja).

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä Porin kaupungin valitus markkinaoikeuden päätöksestä, jolla on kumottu perusturvalautakunnan päätös 4.5.2015 vammaispalveluiden kuljetusten suorittamisesta omana työnä Porin Linjat Oy:n toimintana.

Korkein hallinto-oikeus on 15.4.2019 päättänyt pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa ja kaupunki on antanut kirjalliset huomautuksensa EU-tuomioistuimelle.

EU-tuomioistuimen ratkaisu on saapunut kaupungille 22.6.2020. Ratkaisu oli pääpiirteissään kaupungille myönteinen. Koska kaupungille on siirretty Paras-lain ja kuntalain säännösten mukaisesti muiden kuntien kuljetuspalvelujen järjestämisvastuu, hankintasäännöksiä ei sovelleta tällaisessa tilanteessa. Lisäksi kaupunki voi hyödyntää palvelujen järjestämisessä omaa sidosyksikköään, Porin Linjat Oy:tä, myös muiden kuntien palvelutarpeiden osalta.

Korkein hallinto-oikeus pyysi 25.6.2020 kaupungin lausuntoa ennakkoratkaisusta 9.7.2020 mennessä. Pyynnöstä määräaikaa pidennettiin 11.8.2020 asti. Lausunto on annettu määräajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi EU-tuomioistuimen ratkaisun 18.6.2020 asiassa C-328/19 ja ratkaisun johdosta korkeimmalle hallinto-oikeudelle annetun lausunnon 11.8.2020 sekä hyväksyä suoritetut toimenpiteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat