Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 463 LISÄPYKÄLÄ: Täyttölupapyyntö, lakimiehen virka, 25710002, Porin perusturva (lisäpykälä)

PRIDno-2020-4460

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvan lakimies on irtisanoutunut virastaan 3.8.2020 alkaen. Pyydetään täyttölupaa ulkoisena hakuna.

Lakimies vastaa Porin perusturvan toimialaan kuuluvista juridisista asiantuntijatehtävistä. Tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan liittyvien lainopillisten asioiden valmistelu ja neuvona. Tehtäviin kuuluvat myös muut hallintoon, sopimusoikeuteen sekä julkisiin hankintoihin liittyvät tehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi oikeustieteellinen tutkinto,  sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön sekä kunnallishallinnon tuntemus. Virassa edellytetään kykyä vastuulliseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, halua tehtävien kehittämiseen, hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Tehtävä kuuluu hinnoittelemattomiin ja palkka 1.8.20 alkaen on 4610,97€/kk ja työaika on toimistotyöaika.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää lakimiehen viran, 25710002, täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asia osalta heti kokouksessa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa

Valmistelija

  • Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 27.8.2020 § 131. Asian tarkempi esittely ja käsittely perusturvalautakunnassa käy ilmi asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää edellä mainitulle perusturvan virkasuhteelle täyttöluvan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Perusturvajohtaja, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat