Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 450 Liiketontin Sampola 609-47-14-12 vuokraaminen

PRIDno-2020-4209

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti

Perustelut

Sampolantien varressa sijaitsee toimitilarakennusten korttelialue (KTY-10), josta Porin Hallinrakentajille on aiemmin luovutettu kolme tonttia, viimeisin vuonna 2017 (KH 13.11.2017 § 690). Tonteille on rakentunut halleja liike- ja varastokäyttöön.

Yhtiö haluaa jatkaa rakentamista aiemman mallin mukaisesti ja on hakenut perustettavan yhtiön lukuun tonttia Sampola 609-47-14-12. Tontin pinta-ala on 8.046 m² ja rakennusoikeus (e=0.4) 3.218 k-m².

Tontti on ollut pitkään haettavana, eikä alueeseen kohdistu muita hakemuksia. Luovuttamiselle ei ole estettä.

Liiketontin Sampola 609-47-14-12 keskeiset vuokraehdot ovat:

 pinta-ala  8.046 m²
 rakennusoikeus  3.218 k-m²
 rakentamisvelvollisuus  1.600 k-m²
 vuokra-aika  allekirjoittamispäivä - 31.12.2070
 vuosivuokra  9.348,30 euroa elinkustannusindeksin (1951:100) vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalla
 tontin erottamis- ja rekisteröintimaksu  1.295 euroa

Vuosivuokra on viisi prosenttia Sampolan KTY-tonteille vahvistetusta yksikköhinnasta, joka on elinkustannusindeksin vuoden 2019 kohdalla noin 58,10 €/k-m². Yritystonttien vuokrasopimusmallin mukainen vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään 30.11.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että liiketontti Sampola 609-47-14-12 vuokrataan Porin Hallinrakentajat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyin ehdoin ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.08.2020. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että liiketontti Sampola 609-47-14-12 vuokrataan Porin Hallinrakentajat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyin ehdoin ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Arja Laulainen

Kokouskäsittely

Arja Laulainen poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

 Hakija, infrajohtaminen/maapolitiikka

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat