Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 445 Pori-sopimuksen mukainen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arviointi / Hallintosäännön muuttaminen / Toimintasäännön hyväksyminen

PRIDno-2019-2581

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen otsikossa mainitun ylimääräisen asiakohdan.

Pori-sopimuksen mukaan Porin organisaatiouudistuksen vaikutuksia arvioidaan viimeistään valtuustokauden puolessa välissä vuonna 2019. Silloin sovitaan sekä virkaorganisaatioon että luottamushenkilöorganisaatioon tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.

Porin kaupungin johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanke käynnistettiin helmikuussa 2019. Siihen osallistuvat sekä kaupunginjohtajan että toimialojen johtoryhmät. Tämän kehittämishankkeen osana voidaan tehdä valtuustosopimuksen mukainen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja samalla johtamisjärjestelmän arviointi. Ajankohta on sopiva, koska vielä on riittävästi aikaa valmistautua, jos seuraavan valtuustokauden alusta halutaan siirtyä nykyisestä kaupunginjohtaja- ja toimialajohtajamallista pormestari- ja apulaispormestarimalliin tai muuhun nykyisestä poikkeavaan johtamisjärjestelmään. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 • Käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin, joka valmistuu 31.8.2019 mennessä. Näin pystymme arvioimaan nykyaikaisella ja monen suuntaisella tavalla myös esimiestyössä onnistumisen uudessa toimialamallissamme. Arviointi ulotetaan kaikkien toimialojen yksikkötasolle asti;
 • Asettaa arvioinnille ohjausryhmän, johon pyydetään valitsemaan edustajat kaikista valtuustossa edustettuina olevista puolueista;
 • Myöntää kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle ja kaupunginjohtajalle läsnäolo- ja puheoikeuden ohjausryhmän kokouksiin;
 • Todeta, että ohjausryhmä on kuntalain mukainen toimikunta, jonka kokouksista maksetaan kokouspalkkio ja
 • Tilata organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanketta täydentävänä hankintana Tamora Oy:ltä kuitenkin niin, että kaupunginhallitus voi tarvittaessa täydentää otsikon mukaista toimeksiantoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019/277 §

- Käynnistää Pori-​sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin,​ joka valmistuu 31.8.2019 mennessä. Näin pystymme arvioimaan nykyaikaisella ja monen suuntaisella tavalla myös esimiestyössä onnistumisen uudessa toimialamallissamme. Arviointi ulotetaan kaikkien toimialojen yksikkötasolle asti;​

- Asettaa arvioinnille ohjausryhmän,​ johon pyydetään valitsemaan edustajat kaikista valtuustossa edustettuina olevista puolueista;​

- Myöntää kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle ja kaupunginjohtajalle läsnäolo-​ ja puheoikeuden ohjausryhmän kokouksiin;​

- Todeta,​ että ohjausryhmä on kuntalain mukainen toimikunta,​ jonka kokouksista maksetaan kokouspalkkio ja

- Tilata organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanketta täydentävänä hankintana Tamora Oy:ltä kuitenkin niin, että kaupunginhallitus voi tarvittaessa täydentää otsikon mukaista toimeksiantoa.

Tamora Oy:n tarjous ja kuvaus arvioinnin sisällöstä esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää:
- nimetä jäsenet 13.5.2019/277 § asettamaansa Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin ohjausryhmään sekä
- valita ohjausryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ohjausryhmä valitsee itselleen sihteerin ja käyttää asiantuntijoita harkintansa mukaan. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:
- nimetä jäsenet 13.5.2019/277 § asettamaansa Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin ohjausryhmään sekä
- valitsi ohjausryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Krista Kiuru pj, vara Sonja Myllykoski

Arja Laulainen , vara Pirjo Mäki

Esa J. Wahlman, Esa J. Anttila

Erno Välilmäki, vara Mika Aho

Raisa Ranta, vara Milka Tommila

Anttivesa Knuuttila, varapuheenjohtaja, vara Veera Forsbacka

Satu Hatanpää, vara Petri Lahtinen

Mari Kaunistola, vara Mika Tuovinen

Ismo Läntinen, vara Petri Huru

Tommi Salokangas, vara Arto Nurmi

Laura Pullinen, vara Minna Haavisto

Tapio Huhtanen, vara Aila Korkeaoja

Simo Korpela, vara Irma Roininen

Ari Jalonen, vara Marko Järvinen

Lisäksi kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle ja kaupunginjohtajalle läsnäolo- ja puheoikeuden ohjausryhmän kokouksiin.

Ohjausryhmä valitsee itselleen sihteerin ja käyttää asiantuntijoita harkintansa mukaan. 

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin.sekä tilata ko. arvioinnin täydentävänä hankintana Tamora Oy:ltä. Edelleen kaupunginhallitus asetti hankkeelle 20.5.2019 ohjausryhmän, johon nimettiin edustaja jokaisesta valtuustossa edustettuna olevasta puolueesta. 

Tamora Oy on 25.10.2019 toimittanut ohjausryhmälle raportin arvioinnista sekä ehdotuksensa kehittämistoimenpiteiksi. Tamora Oy on toimittanut kaupungille 18.11.2019 myös kuvauksen arviointiprosessista.

Ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi ja prosessikuvaus ovat esityslistan liitteinä.

Päätösesitykseen on muotoiltu ehdotukset viranhaltijaorganisaatioon kohdistuvista kehittämistoimenpiteistä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallitukselle toimitetut toimenpide-ehdotukset ja prosessikuvauksen.

Toimenpide-ehdotus 1.

Kaupunginhallitus toteaa, että Tulevaisuusfoorumin valmistelu on käynnistynyt kaupungin johtoryhmässä.

Toimenpide-ehdotus 3.

Kaupunginhallitus toteaa, että tästä alkaen osavuosikatsauksissa arvioidaan kaikkien kolmen poikkihallinnollisen ohjelman toteutumista.

Toimenpide-ehdotukset 2 ja 4 - 7.

Kaupunginhallitus päättää antaa konsernihallinnon toimialajohtajalle toimeksiannon valmistella uuden elinvoimatoimialan tehtävät ja organisaation sekä tarvittavat sääntömuutokset 31.12.2019 mennessä.

Toimenpide-ehdotuksista 6 ja 7 kaupunginhallitus pyytää tarkastuslautakunnan lausunnon 31.12.2019 mennessä.

Toimenpide-ehdotukset 11 - 15.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimenpide-ehdotukset 11 - 15 on jo pantu täytäntöön.

Toimenpide-ehdotus 16.

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginlakimiehelle toimeksiannon valmistella konsernipalvelut - nimisen kaupunginjohtajan alaisen esikuntayksikön tehtävät ja organisaation sekä tarvittavat sääntömuutokset 31.12.2019 mennessä.

Toimenpide-ehdotukset 17 -19.

Kaupunginhallitus päättää antaa henkilöstöpäällikölle toimeksiannon valmistella muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen työskentelyn koulutusjärjestelmät sekä HR-viestinnän vahvistamisen 28.2.2020 mennessä.

Toimenpide-edotus 20.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimenpide-ehdotuksen 20 valmistelu (Teljäntorin monitilatoimistohanke ja "Puuma2020 -joustotyökokeilu) on jo käynnissä.

Päätös

Asianhallinnassa suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen äänin 7 – 3, 1 tyhjä.

Sanna Grönmark jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: "Yksilöityjä toimenpide-ehdotuksia ei voi hyväksyä ennen​ kuin raportin tausta-​aineistoa on avattu siten,​ että johtopäätökset voidaan osoittaa tutkitusta aineistosta nousevaksi."

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 64%

  Arja Laulainen, Diana Bergroth-Lampinen, Raisa Ranta, Esa Wahlman, Mika Aho, Satu Hatanpää, Mari Kaunistola

 • Ei 3 kpl 27%

  Sanna Grönmark, Petri Huru, Tommi Salokangas

 • Tyhjä 1 kpl 9%

  Juha Kantola

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 25.11.2019 pitämässään kokouksen 641 §:ssä käsitellyt Pori-sopimuksen mukaista organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arviointia:

"Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin.sekä tilata ko. arvioinnin täydentävänä hankintana Tamora Oy:ltä. Edelleen kaupunginhallitus asetti hankkeelle 20.5.2019 ohjausryhmän, johon nimettiin edustaja jokaisesta valtuustossa edustettuna olevasta puolueesta. 

Tamora Oy on 25.10.2019 toimittanut ohjausryhmälle raportin arvioinnista sekä ehdotuksensa kehittämistoimenpiteiksi. Tamora Oy on toimittanut kaupungille 18.11.2019 myös kuvauksen arviointiprosessista."

Kaupunginhallitus päätti 25.11.2019 kokouksessaan toimenpide-ehdotuksista 6 ja 7 kaupunginhallitus pyytää tarkastuslautakunnan lausunnon 31.12.2019 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Päätösehdotus tuodaan tarkastuslautakunnan kokoukseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa lausunnon valmisteltavaksi ja palaa asiaan tammikuun kokouksessa.

Kokouskäsittely

Vastuunalainen tilintarkastaja Minna Ainasvuori ja tilintarkastaja Ari Virolainen BDO Audiator Oy:stä poistuivat kokouksesta tämän asian jälkeen klo 18:44.

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 25.11.2019 pitämässään kokouksen 641 §:ssä käsitellyt Pori-​sopimuksen mukaista organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arviointia:

"Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 käynnistää Pori-​sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin.sekä tilata ko. arvioinnin täydentävänä hankintana Tamora Oy:ltä. Edelleen kaupunginhallitus asetti hankkeelle 20.5.2019 ohjausryhmän,​ johon nimettiin edustaja jokaisesta valtuustossa edustettuna olevasta puolueesta. 

Tamora Oy on 25.10.2019 toimittanut ohjausryhmälle raportin arvioinnista sekä ehdotuksensa kehittämistoimenpiteiksi. Tamora Oy on toimittanut kaupungille 18.11.2019 myös kuvauksen arviointiprosessista."

Kaupunginhallitus päätti 25.11.2019 kokouksessaan toimenpide-​ehdotuksista 6 ja 7 kaupunginhallitus pyytää tarkastuslautakunnan lausunnon 31.12.2019 mennessä.

 

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa lausunnon valmisteltavaksi ja palaa asiaan tammikuun kokouksessa. Asian käsittely ilmenee historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää antaa kaupunginhallituksen pyyntöön seuraavan lausunnon:
 

Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginhallituksen 641 §:n johdosta konsultin suositusten kohdista 6 ja 7

Johtamisjärjestelmän prosessikuvauksen mukaan muutosjohtamisen kyvykkyyden 360-arvio tehtiin ylimmälle johdolle ja kohdennettiin kaikille toimialoille. Teemahaastatteluihin osallistui muun muassa toimialajohtajia, liikelaitosten johtajat sekä osa yksiköiden päälliköistä. Muista toimialoista ja liikelaitoksista poiketen tarkastustoimen viranhaltijoita ei ole kuultu teemahaastatteluissa. Konsulttiselvityksen suositukset sisältävät kuitenkin merkittävästi tarkastustoimen järjestämiseen kohdistuvia suosituksia.

Konsultin suositus kohdassa 06 toteaa aivan oikein tarkastuslautakunnan laajentuneen roolin kuntakonsernin toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden järjestämisen tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa. Tarkastustoimen rooliin kuuluu toimia arviointityön, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen yhteensovittajana.

Kuntalain vaatimusten ja hallintosäännön mukaan ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäisen tarkastuksen säännöt sisältyvät kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintasääntöön.

Sisäisen valvonta on toimivalle johdolle kuuluva osa hyvää johtamista ja voidaan ymmärtää myös sisäisenä ohjauksena. Johto ohjaa henkilöstöä toimimaan kaupungin tavoitteiden ja sääntöjen mukaan. Vastuu sisäisestä valvonnasta kuuluu viime kädessä kaupunginhallitukselle eikä sitä voida ulkoistaa.

Sisäinen tarkastus eroaa muista sisäisen valvonnan kentän toimijoista siinä, ettei se riippumattoman ja objektiivisen asemansa vuoksi osallistu johdolle kuuluvaan päätöksentekoon. Sisäinen tarkastus auttaa ylintä johtoa varmistumaan sisäisen valvonnan osa-alueiden toimivuudesta.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Porin kaupungissa sisäinen tarkastus on tällä hetkellä organisoitu kaupunginhallituksen kanssa niin, että tarkastuslautakunnan alainen tarkastustoimisto suorittaa ulkoisen valvonnan tehtävien lisäksi sisäisen tarkastuksen toimeksiantoja.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajat korostavat omissa teemahaastatteluissaan, että arviointia tehdään ensisijaisesti kaupunginvaltuuston päätöksenteon tueksi. Sisäisen tarkastuksen funktio puolestaan tukee kaupunginhallituksen roolia sisäisen valvonnan vastuunkantajana. Sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen valvonnan resurssien yhteiskäyttö voi joskus johtaa ennakoimattomiin tilanteisiin, kun sisäinen tarkastustehtävä voi vaatia nopeita toimenpiteitä ja vie tällöin tarkastustoimen työvoimaresurssia tarkastuslautakunnan ulkoiselta tarkastustehtävältä.

Ulkoisen valvonnan tehtävät tulevat tarkastuslautakunnalle suoraan kuntalaista ja ne ovat valmiiksi huomioitu myös kaupungin hallintosäännössä. Sisäisen tarkastuksen työpanoksesta suuri osa menee sisäisen valvonnan kontrollien toiminnan varmistamiseen. Sisäisen tarkastuksen mahdollisia konsultti- ja sparrausroolin kuuluvia tehtäviä suoritetaan sisäisen tarkastuksen alan omien sääntöjen ja eettisten ohjeiden puitteissa. Porin tarkastustoimistossa edellä mainitut kaksi roolia ovat tarkastustoimeksiantojen hoidossa kattavasti selvillä.

Konsultaatioraportin suosituksissa on erheellisesti mainittu, että riskienhallinta on useissa kaupungeissa osa sisäistä tarkastusta. Tarkastuslautakunnalla ei kuitenkaan ole tiedossa yhtään suomalaista kaupunkia, jossa riskienhallinnan toiminto olisi näin organisoitu. Sisäisellä tarkastuksella on tärkeä tehtävä tukea organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen osalta riskienhallinnan toimivuuden varmistamiseen voidaan vaikuttaa mm. toimialojen työohjelmissa.


Tarkastuslautakunta yhtyy konsultaatioraportissa esitettyyn näkemykseen kaupungin riskienhallinnan kehittämisen tarpeesta. Lautakunta suosittaa harkitsemaan operatiivisen riskienhallintatoiminnon kehittämistä edelleen laajempaan, kokonaisvaltaisempaan ja järjestelmällisempään suuntaan. Tarkastuslautakunta ei kuitenkaan pidä tarkoituksenmukaisena sisäisen tarkastuksen toiminnon siirtoa osaksi operatiivista riskienhallinnan toimintoa. Tällainen käytäntö poistaisi sisäisen tarkastuksen riippumattoman aseman. Uhkana olisi muun muassa, että tarkastuksissa jouduttaisiin arvioimaan omaa työtä.  Yhteistoimintaa tarkastustoimen ja strategiayksikön välillä voidaan sen sijaan kehittää vuoropuhelun kautta.
 

Tarkastuslautakunnan huoli tarkastuksen kokonaisresurssien riittävyydestä on liittynyt erityisesti tarkastustyön kysyntäpiikkeihin, kun sisäisen tarkastuksen puolella tarvitaan nopeaa reagointia. Lautakunnan ulkoisen arviointityön kulku ja ajankäyttö on helpommin ennakoitavissa vuosittain. Silti ulkoisen valvonnan resursseissa on varauduttu ennalta arvaamattomiin tilanteisiin muun muassa tilintarkastussopimuksen erityisasiantuntijoiden käytön mahdollistavalla optiolla.

Nykyinen yhdistetyn tarkastustoimen malli tehostaa henkilöstöresurssin käyttöä, kun tehtäviä voidaan jaksottaa ja yhteensovittaa arvioinnin ja sisäisen tarkastuksen vuosikellojen mukaan. Lisäksi nykyinen toimintamalli mahdollistaa henkilöstön monipuoliset työnkuvat sekä edesauttaa työn houkuttelevuutta ja työvoiman saatavuutta.

Konkreettisina sisäisen tarkastuksen kehittämisehdotuksina tarkastuslautakunta lausuu seuraavaa:

 1. Tarkastuslautakunta pyytää kaupunginhallitusta harkitsemaan, että se varautuu jatkossa käyttämään omana työnä suoritettavan sisäisen tarkastuksen lisäksi tarvittaessa ostopalveluna tehtävää sisäistä tarkastusta. Ostopalveluiden käyttö oman toiminnan ohella on pätevä keino hankkia tilanteeseen sopivaa tarkastuksen erityisosaamista. Vallitsevan näkemyksen mukaan oman ja ostopalveluna tehtävän tarkastustoiminnan yhdistävää hybridimallia pidetään tarkoituksenmukaisimpana tapana järjestää sisäinen tarkastus Porin kokoisessa organisaatiossa. Ostopalveluiden käyttö tarvittaessa oman toiminnan täydentäjänä toimisi samalla kokeiluna uusien toimintamallien kehittämiselle.

 

 1. Sisäisen tarkastuksen vuorovaikutuksen ja työn toimeksiantajan informoinnin tehostamiseksi tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallituksen harkitsevan mallia, jossa sisäinen tarkastus raportoi ja esittää tarkastusten havainnot suoraan kaupunginhallitukselle. Vuorovaikutteisempi, suoraan hallitukselle tapahtuva raportointi palvelisi nykyistä tehokkaammin kaupunginhallituksen tietotarvetta sisäisestä valvonnasta vastuussa olevana tahona.

Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta kokouksessa.

Valmistelija

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Perustelut

Johtopäätöksenä johtamisjärjestelmän arvioinnista Porin kaupungin konsernihallintoa ehdotetaan uudistettavan siten, että kaupunginjohtajan suoraan alaisuuteen organisoidaan toiminnot, joiden avulla kaupunkia johdetaan. Lisäksi konsernihallinnon elinvoiman edistämisen tehtävät ja nykyinen ympäristö- ja lupapalvelutoimiala yhdistetään omaksi toimialaksi.

Organisaatiomuutoksen tarkoituksena on selkeyttää Porin kaupungin johtamisjärjestelmää ja samalla mahdollistaa elinvoiman edistämisen aiempaa paremmat tulokset. Lisäksi uudistuksen tuloksena kaupungin markkinointitoiminnot keskitetään muodostettavalle elinvoima- ja ympäristötoimialalle.

 Valmistelun vaiheistus

Ensimmäisessä vaiheessa uudistus valmistellaan yleisemmällä tasolla siten, että kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi valmistellaan ne muutokset, jotka edellyttävät hallintosäännön muuttamista. Keskeisin tässä vaiheessa valmisteltava asia on kaupunkiorganisaation rakenne yksikköjakoon asti. Tavoitteena on, että hallintosäännön muutokset ovat kaupunginvaltuuston käsiteltävänä 27.4.2020 pidettävässä kokouksessa.

Toisessa vaiheessa valmistellaan uudet toimintasäännöt, jotka tulevat kaupunginhallituksen ja lautakunnan hyväksyttäviksi.

Molemmat vaiheet valmistellaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Kaupunkitason yhteistyötoimikunnassa sovittiin 26.3.2020, että ensimmäisessä vaiheessa yhteistoimintaneuvotteluun osallistuvat työntekijöitä edustavat pääluottamusmiehet.

Pohjaehdotus

Ehdotus uudeksi organisaatiorakenteeksi on liitteenä.

Konsernipalveluihin kuuluvat jatkossa seuraavat yksiköt ja toiminnot:

 • Talous- ja hallintoyksikkö,
 • HR-yksikkö (henkilöstöasiat),
 • Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö (ml riskienhallinta),
 • Viestintä- ja osallisuusyksikkö sekä
 • Strateginen suunnittelu, kaupunginlakimies, yhteyspäällikkö, elinkeinopäällikkö ja virastomestari.

Konsernipalveluiden osalta valmistelusta vastaa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Konsernihallinnon elinvoiman edistäminen ja ympäristö- ja lupatoimiala yhdistyvät uudistuksessa yhdeksi toimialaksi. Uuden elinvoima- ja ympäristötoimialan alaisuuteen kuuluvat tulevaisuudessa ympäristö- ja lupatoimiala sekä konsernihallinnon toiminnoista elinkeinopalvelut, kaupunkisuunnittelu, työllisyyden hoito, tietohallinto, kaupungin markkinointitoiminnot, Visit Porin toiminnot ja SuomiAreena. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan yksikkörakennetta ei ehdoteta muutettavaksi.

Toimialan yhdistävänä teemana on olosuhteiden luominen yrityselämälle ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Toimialan tarkempi toiminta-ajatus valmistellaan uudistuksen toisessa vaiheessa.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan kokonaisuuden valmistelusta vastaa toimialajohtaja Lauri Kilkku.

Yhtenä organisaatiouudistuksen tavoitteena on koota kaupungin markkinointitoiminnot yhteisen johdon alle. Tämä tarkoittaa, että Visit Porin henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan Porin kaupungin palvelukseen. Kaupungin viestintä jakaantuu kahteen osaan, joista toinen puoli vastaa konsernipalveluissa kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja toinen puoli siirtyy tekemään kaupungin markkinointia uuteen markkinointiyksikköön yhdessä Visit Porin kanssa. Visit Pori jää kuitenkin uudistuksen jälkeen vielä toistaiseksi olemassa olevaksi yhtiöksi.

Tämän kokonaisuuden valmistelusta vastaa Visit Porin toimitusjohtaja Anna Kyhä-Mantere.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevan valmistelusuunnitelman.
Lisäksi kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun kaupunginhallituksen sekä ympäristö- ja lupalautakunnan toimivaltajaosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus kävi evästyskeskustelun kaupunginhallituksen sekä ympäristö- ja lupalautakunnan toimivaltajaosta.

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi asiakohdan § 196.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 15.11-15.20.

Esteellisyys

Diana Bergroth-Lampinen, Tarja Koskela, Leena Tuominen, Tuomas Hatanpää, Jouni Lampinen

Kokouskäsittely

Lauri Kilkku poistui kokouksesta esteellisenä asian päätöksenteon ajaksi.

Diana Bergroth-Lampinen (intressijäävi), Leena Tuominen (palvelussuhdejäävi), Tuomas Hatanpää (palvelussuhdejäävi), Jouni Lampinen (palvelussuhdejäävi)  ja Tarja Koskela (palvelussuhdejäävi) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa. 

Pöytäkirjantarkastaja tämän asiakohdan ajan toimi Arja Laulainen.

Sihteerinä tämän asiakohdan ajan toimi Timo Jauhiainen.

Diana Bergroth-Lampisen sijaan asiakohdan ajaksi kokoukseen saapui Sinikka Alenius.

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 käynnistää Pori-​sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin.Tamora Oy:n raportti arvioinnista ja ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi saapuivat kaupunginhallituksen asettamalle ohjausryhmälle 25.10.2019. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 25.11.2019 ja antoi konsernihallinnon toimialajohtajalle toimeksiannon valmistella uuden elinvoimatoimialan tehtävät ja organisaation sekä tarvittavat sääntömuutokset,​ kaupunginlakimiehelle toimeksiannon valmistella konsernipalvelut -​nimisen kaupunginjohtajan alaisen esikuntayksikön tehtävät ja organisaation sekä tarvittavat sääntömuutokset sekä henkilöstöpäällikölle toimeksiannon valmistella muutosjohtamisen,​ esimiestyön ja asiakaslähtöisen työskentelyn koulutusjärjestelmät sekä HR-​viestinnän vahvistamisen.

Toimialajohtaja Lauri Kilkku on valmistellut organisaatiouudistusta toimeksiantonsa perusteella. Ympäristö-​ ja lupapalvelut -​toimialan toimialajohtaja valittiin joulukuussa 2019 toisiin tehtäviin ja irtisanoutui toimialajohtajan virasta 1.6.2020 lukien.

Kaupunginhallitus hyväksyi 30.3.2020 organisaatiouudistusta koskevan valmistelusuunnitelman,​ jonka mukaan kaupunginjohtaja suoraan alaisuuteen organisoidaan toiminnot,​ joiden avulla kaupunkia johdetaan,​ sekä konsernihallinnon elinvoiman edistämisen tehtävät ja tähänastinen ympäristö-​ ja lupapalveluiden toimiala yhdistetään yhdeksi toimialaksi,​ johon keskitetään myös kaupungin markkinointitoiminnot. Hyväksytyn valmistelusuunnitelman mukaan valmistelu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan kaupunginvaltuustolle muutokset,​ jotka edellyttävät hallintosäännön muuttamista.Toisessa vaiheessa valmistellaan uudet toimintasäännöt,​ jotka tulevat kaupunginhallituksen ja lautakunnan hyväksyttäviksi. Molemmat vaiheet valmistellaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Yksityiskohtaisemmat ehdotukset organisaatio-​ ja yksikkörakenteeksi valmistelusuunnitelmassa ovat luettavissa historiatiedoista. Kaupunginhallitus kävi myös evästyskeskustelun kaupunginhallituksen ja lautakunnan välisestä toimivaltajaosta.

Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020,​ että konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkku hoitaa oman tehtävänsä ohella myös ympäristö ja lupapalveluiden toimialan toimialajohtajan tehtävät ajalla 1.5.2020 -​ 31.12.2020.

Tässä vaiheessa tarvittavat hallintosäännön muutokset on valmisteltu kaupunginhallituksen 30.3.2020 hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Keskeisin asia on kaupunkiorganisaation rakenne yksikköjakoon asti. Ensimmäistä vaihetta koskevat yhteistoimintaneuvottelut on käyty ja niitä koskeva neuvottelupöytäkirja 29.4.2020 on esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 11.5.2020. Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen  päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää tehdä​ Porin kaupungin hallintosääntöön seuraavat muutokset:

Hallintosäännön 10 §:n 4 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Elinvoima-​ ja ympäristölautakunnassa on 13 jäsentä".

Hallintosäännön 16 §:n henkilöstöorganisaatiota kuvaava kaavio muutetaan esityslistan liitteen "henkilöstöorganisaatio" mukaiseksi.

Hallintosäännön 17 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii elinvoima-​ ja ympäristötoimialan toimialajohtaja".

Hallintosääntöön lisätään uusi 18a §:

"Kaupunginhallituksen ja suoraan kaupunginjohtajan alaisena on toimialoja ohjaavana esikuntayksikkönä konsernipalvelut,​ johon kuuluvat seuraavat yksiköt ja toiminnot:

-​ talous-​ ja hallintoyksikkö

-​ HR-​yksikkö

-​ omistajaohjaus-​ ja rahoitusyksikkö

-​ viestintä-​ ja osallisuusyksikkö

-​ kaupunginlakimies,​ elinkeinopäällikkö,​ yhteyspäällikkö ja virastomestari".

Hallintosäännön 19 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Elinvoima-​ ja ympäristölautakunnan toimialaa johtaa,​ osittain myös kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisena,​ toimialajohtaja".

Hallintosäännön 19 §:n 4 mom poistetaan.

Hallintosäännön 20 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Elinvoima-​ ja ympäristötoimiala jakautuu kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu-​,​ ICT-​,​ matkailu ja markkinointi-​,​ rakennusvalvonta-​,​ ympäristö-​ ja terveysvalvonta-​,​ eläinlääkintä-​,​ sekä suunnittelu-​ ja kehittämisyksiköihin".

Hallintosäännön 20 §:n 4 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Perusturvatoimiala jakautuu sosiaali-​ ja perhepalveluiden,​ terveys-​ ja sairaalapalveluiden ja vanhuspalveluiden palvelualueisiin sekä sisäiset palvelut vastuualueeseen".

Hallintosäännön 21 § 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Yksiköiden päälliköt vastaavat yksiköiden toiminnasta sekä johtavat ja kehittavat yksikön toimintaa kaupunginhallituksen,​ lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa ja konsernipalveluiden ohjauksessa".

Hallintosäännön 23 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Pelastuslaitoksen henkilöstöorganisaatiosta muilta osin määrätään kaupunginhallituksen hyväksymässä toimintasäännössä".

Hallintosäännön 30 §:ssä ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan nimi muutetaan elinvoima-​ ja ympäristölautakunnaksi otsikossa sekä 1 mom ja 4 mom alussa.

Hallintosäännön 30 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Lautakunta edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa lukuunottamatta asioita,​ jotka kuuluvat hallintosäännön 27 §:n nojalla kaupunginhallituksen toimivaltaan".

Hallintosäännön 30 §:n 5 mom kohta 9 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"9.   päättää muista kuin hallintosäännön 27 §:n 8. ja 9. kohdan tarkoittamista suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista MRL 171 §:n perusteella".

Hallintosäännön 45 § 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

" Kaupunginhallitus tai toimintasäännössä määrätty valitsee konsernipalvelut -​esikuntayksikön viranhaltijat".

Hallintosäännön 51 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimiluvan vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää

1. kaupunginjohtajan,​ toimialajohtajan,​ perusturvajohtajan,​ pelastusjohtajan ja liikelaitoksen johtajan osalta kaupunginhallitus;​

2. konsernipalvelut -​esikuntayksikön viranhaltijoiden osalta kaupunginjohtaja;​ ja

3. muiden viranhaltijoiden osalta toimialajohtaja,​ perusturvajohtaja,​ pelastusjohtaja,​ liikelaitoksen johtaja tai toimintasäännössä määrätty".

Hallintosäännön 52 § 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Kaupunginjohtaja päättää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä toimialajohtajalta ja konsernipalvelut -​esikuntayksikön viranhaltijoilta sekä toimialajohtajan ja konsernipalvelut -​esikuntayksikön viranhaltijoiden määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin".

Hallintosäännön 53 § 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Kaupunginhallitus päättää toimialajohtajan ja konsernipalvelut -​esikunnan viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä".

Hallintosäännön 53 §:n 3 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Kaupunginjohtaja voi ennen kaupunginhallituksen kokousta päättää toimialajohtajan ja konsernipalvelut -​esikuntayksikön viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä".

Hallintosäännön 80 §:n päätösvaltaa käsittelevässä taulukossa henkilöstöpäällikkö -​nimike muutetaan henkilöstöjohtaja -​nimikkeeksi.

Hallintosäännön 153 § 1 mom ja 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Valtuuston ja kaupunginhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa ja varmentaa konsernipalvelut -​esikuntayksikön yksiköiden päällikkö tai kaupunginlakimies,​ jollei kaupunginhallitus ole päättänyt toisin.

Valtuuston ja kaupunginhallituksen toimituskirjan tai kirjelmän allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa ja varmentaa konsernipalvelut -​esikuntayksikön yksiköiden päällikkö tai kaupunginlakimies".

Hallintosäännön 158 §:n 2 mom kohdassa A ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan nimi muutetaan elinvoima-​ ja ympäristölautakunnaksi.

Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.9.2020 alkaen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi Sanna Grönmarkin esittämän seuraavan toivomusponnen:  Uuden laajennetun toimialan toimialajohtajan paikka tulee laittaa avoimeen hakuun. 

Esteellisyys

Diana Bergroth-Lampinen, Jouni Lampinen, Tuomas Hatanpää, Lauri Kilkku, Tarja Koskela

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen (intressijäävi) poistui kokouksesta esteellisenä asiakohan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hänen sijaansa kokoukseen saapui Tuomas Koivisto.

Jouni Lampinen, Lauri Kilkku, Tuomas Hatanpää ja Tarja Koskela poistuivat esteellisinä asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  Tarja Koskelan sijaan sihteeriksi valittiin tämän ajankohdan ajaksi Petri Mäkelä.

Sanna Grönmark esitti seuraavan palautusesityksen: Hallintosäännön muutos tulee palauttaa valmisteluun esitetyn elinvoima- ja ympäristötoimialan yhdistämisen osalta. Toimialoja pitää kehittää ja vahvistaa, mutta toimialat tulee säilyttää nykyisellään ja laittaa ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toimialajohtajan paikka avoimeen hakuun.

Esa J Anttila menetti kuva- ja ääniyhteyden klo 18.40. Anttilan pyynnöstä kutsuttiin varajäsen. Johanna Rantanen saapui kokoukseen klo 18.55.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 18.40 - 18.55 teknisten ongelmien vuoksi.

Mika Tuovinen poistui kokouksesta klo 19. Hänen sijaansa kokoukseen saapui Bia Kaski.

Simo Korpela kannatti Sanna Grönmarkin palautusehdotusta. Tapio Huhtanen vastusti asia palauttamista. 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on Sanna Grönmark esittänyt asian palauttamista uudelleen valmisteluun ja palautusta on myös vastustettu, joten asiasta on äänestettävä. 

Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 37-22  kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Sanna Grönmark teki Tommi Salokankaan kannattamana seuraavan muutosesityksen: Porissa on vuosikymmeniä ollut hyvin toiminut ympäristötoimisto, ympäristövirasto tai nykyinen ympäristö- ja lupapalvelut -toimiala oman lautakuntansa sekä jaostojensa kera. Elinvoimapuolella vastaavaa rakennetta ei sellaisenaan ole ollut. Nyt ehdotetun uuden toimialan nimen tulee olla ympäristö- ja elinvoimatoimiala, jotta osoitetaan kaupungin arvostavan täällä tehtävää ympäristötyötä sekä suhtautuvan ympäristöhallintoon vakavasti. Lisäksi esitämme, että tämän uuden, laajennetun toimialan toimialajohtajan paikka tulee laittaa avoimeen hakuun.

Raisa Ranta esitti Milka Tommilan kannattamana, että päätösehdotus muotoillaan uudelleen niin, että jatkossa ICT on osa konsernipalveluita.

Puheenjohtaja pyydettyä Sanna Grönmark tarkensi muutosesitystään seuraavasti: 10 §:n 4 momentista alkaen lautakunnan nimi muutetaan kuulumaan seuraavasti: ympäristö- ja elinvoimalautakunta. Hallintosäännön 17 §:n 2 momentista alkaen toimialan nimi muutetaan kuulumaan seuraavasti: ympäristö- ja elinvoimatoimiala. Toimialajohtajan paikka tulee laittaa avoimeen hakuun. Sanna Grönmarkin esitystä kannatti Tommi Salokangas ja Raisa Ranta.

Esa J. Anttila saapui kokoukseen klo 20.14. Johanna Rantanen poistui kokouksesta klo 20.14.     

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen 20.14 - 20.30 teknisten ongelmien vuoksi.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on esitetty seuraavat muutosehdotukset:

1) Raisa Ranta on tehnyt muutosesityksen, että hallintosääntö muotoillaan uudelleen niin, että jatkossa ICT on osa konsernipalveluita. Ehdotusta kannatti Milka Tommila.

2) Sanna Grönmark on tehnyt muutosehdotuksen, että hallintosäännön 17 §:n 2 momentista alkaen toimialan nimi muutetaan kuulumaan seuraavasti: ympäristö- ja elinvoimatoimiala. Ehdotusta kannatti Tommi Salokangas.

3) Sanna Grönmark on tehnyt  muutosehdotuksen, että hallintosäännön 10 §:n 4 momentista alkaen lautakunnan nimi muutetaan kuulumaan seuraavasti: ympäristö- ja elinvoimalautakunta. Ehdotusta kannatti Tommi Salokangas.

4) Sanna Grönmark esitti, että toimialajohtajan paikka tulee laittaa avoimeen hakuun. Ehdotusta kannatti Tommi Salokangas ja Raisa Ranta.

Puheenjohtaja tiedusteli kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkoselta, esitetäänkö tässä hallintosäännön muuttamista koskevassa päätösehdotuksessa kaupunginhallitukselta kaupunginvaltuustolle siten, että toimialajohtajan valinta uuteen esitettyyn toimialaan suoritetaan ilman vaaleja.  Aino-Maija Luukkonen ilmoitti, että päätösehdotuksessa ei tällaista ole esitetty.

Krista Kiuru totesi, että hallintosäännön § 104 mukaan ehdotusta, jota ei ole kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena taikka ehdotusta, joka menee käsiteltävän asian ulkopuolella, ei oteta äänestettäväksi. Pohjaehdotus otetaan äänestettäväksi, vaikka sitä ei olisi kannatettu.

Sanna Grönmark ilmoitti Tommi Salokankaan ja Raisa Rannan kannattamana, että esitys muutetaan ponsiehdotukseksi.

ÄÄNESTYKSET:

Konsernipalveluiden ala:

JAA = Pohjaehdotus, EI = Raisa Rannan esitys, että päätösehdotus muotoillaan uudelleen niin, että jatkossa ICT on osa konsernipalveluita

Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 33-25, 1 tyhjä kaupunginvaltuusto päätti pohjaehdotuksen mukaan.

Uuden toimialan nimi:

JAA = Pohjaehdotus, EI = Sanna Grönmarkin esitys, että hallintosäännön 17 §:n 2 momentista alkaen toimialan nimi muutetaan kuulumaan seuraavasti: ympäristö- ja elinvoimatoimiala

Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 36-23 kaupunginvaltuusto päätti pohjaehdotuksen mukaan.

Uuden lautakunnan nimi:

JAA = Pohjaehdotus, EI =  Sanna Grönmarkin esitys, että hallintosäännön 10 §:n 4 momentista alkaen lautakunnan nimi muutetaan kuulumaan seuraavasti: ympäristö- ja elinvoimalautakunta.

Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 36 - 23 kaupunginvaltuusto päätti  pohjaehdotuksen mukaan. 

Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Sanna Grönmark on tehnyt useiden valtuutettujen kannattamana ponsiehdotuksen, että uuden laajennetun toimialan toimialajohtajan paikka tulee laittaa avoimeen hakuun. Toivomusponsi lähetetään kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 21.09 - 21.29 teknisten ongelmien vuoksi.     

Tuomas Koivisto poistui kokouksesta klo 21.42.

Äänestystulokset

 • Jaa 37 kpl 63%

  Jarno Joensuu, Mikael Ropo, Arja Laulainen, Anttivesa Knuuttila, Tommi Raunela, Jyrki Levonen, Milka Tommila, Johanna Rantanen, Aila Korkeaoja, Mirva Heino, Tiina Puska, Tapio Huhtanen, Erno Välimäki, Petri Lahtinen, Juha Kantola, Tuomas Koivisto, Esa Wahlman, Sinikka Alenius, Bia Kaski, Heikki Santavuo, Pirjo Mäki, Ari Nordström, Aila Haikkonen, Sonja Myllykoski, Juha Vasama, Hanna Hildén, Jaana Laitinen-Pesola, Juha Joutsenlahti, Rauli Taimi, Satu Hatanpää, Martti Lundén, Veera Forsbacka, Henna Kyhä, Petri Reponen, Mari Kaunistola, Jari Pajukoski, Krista Kiuru

 • Ei 22 kpl 37%

  Sanna Grönmark, Raisa Ranta, Minna Haavisto, Marianne Ostamo, Laura Pullinen, Tommi Salokangas, Petri Huru, Oili Heino, Irma Roininen, Markku Tanttinen, Arto Nurmi, Ari Jalonen, Antero Kivelä, Ismo Läntinen, Anssi Salmi, Simo Korpela, Sini Solala, Mika Aho, Jaakko Jäntti, Rami Virtanen, Laura Huhtasaari, Anne Liinamaa

 • Jaa 33 kpl 56%

  Jyrki Levonen, Juha Kantola, Arja Laulainen, Tapio Huhtanen, Aila Haikkonen, Anttivesa Knuuttila, Pirjo Mäki, Heikki Santavuo, Jarno Joensuu, Martti Lundén, Esa Wahlman, Mirva Heino, Sinikka Alenius, Sonja Myllykoski, Rauli Taimi, Aila Korkeaoja, Jaana Laitinen-Pesola, Esa Anttila, Juha Joutsenlahti, Satu Hatanpää, Tuomas Koivisto, Ari Nordström, Petri Reponen, Tiina Puska, Tommi Raunela, Hanna Hildén, Mikael Ropo, Veera Forsbacka, Juha Vasama, Henna Kyhä, Petri Lahtinen, Mari Kaunistola, Krista Kiuru

 • Ei 25 kpl 42%

  Sanna Grönmark, Arto Nurmi, Mika Aho, Oili Heino, Irma Roininen, Milka Tommila, Raisa Ranta, Anssi Salmi, Antero Kivelä, Anne Liinamaa, Jaakko Jäntti, Laura Huhtasaari, Minna Haavisto, Jari Pajukoski, Ismo Läntinen, Laura Pullinen, Marianne Ostamo, Markku Tanttinen, Petri Huru, Sini Solala, Erno Välimäki, Ari Jalonen, Simo Korpela, Tommi Salokangas, Rami Virtanen

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Bia Kaski

 • Jaa 36 kpl 61%

  Anttivesa Knuuttila, Tiina Puska, Mikael Ropo, Jyrki Levonen, Mirva Heino, Arja Laulainen, Tommi Raunela, Esa Anttila, Martti Lundén, Aila Korkeaoja, Sonja Myllykoski, Ari Nordström, Jari Pajukoski, Tuomas Koivisto, Hanna Hildén, Juha Joutsenlahti, Juha Vasama, Bia Kaski, Pirjo Mäki, Aila Haikkonen, Esa Wahlman, Henna Kyhä, Jarno Joensuu, Petri Lahtinen, Heikki Santavuo, Rauli Taimi, Juha Kantola, Petri Reponen, Erno Välimäki, Satu Hatanpää, Tapio Huhtanen, Jaana Laitinen-Pesola, Veera Forsbacka, Sinikka Alenius, Mari Kaunistola, Krista Kiuru

 • Ei 23 kpl 39%

  Anssi Salmi, Marianne Ostamo, Sanna Grönmark, Tommi Salokangas, Oili Heino, Petri Huru, Antero Kivelä, Minna Haavisto, Mika Aho, Sini Solala, Laura Huhtasaari, Irma Roininen, Raisa Ranta, Laura Pullinen, Milka Tommila, Simo Korpela, Ari Jalonen, Arto Nurmi, Jaakko Jäntti, Ismo Läntinen, Anne Liinamaa, Rami Virtanen, Markku Tanttinen

 • Jaa 38 kpl 64%

  Tommi Raunela, Jyrki Levonen, Jarno Joensuu, Esa Anttila, Anttivesa Knuuttila, Arja Laulainen, Tapio Huhtanen, Juha Kantola, Ari Nordström, Juha Joutsenlahti, Aila Haikkonen, Tuomas Koivisto, Bia Kaski, Aila Korkeaoja, Martti Lundén, Sonja Myllykoski, Petri Lahtinen, Petri Reponen, Jari Pajukoski, Tiina Puska, Hanna Hildén, Mirva Heino, Ari Jalonen, Pirjo Mäki, Esa Wahlman, Markku Tanttinen, Heikki Santavuo, Sinikka Alenius, Erno Välimäki, Jaana Laitinen-Pesola, Rauli Taimi, Juha Vasama, Satu Hatanpää, Henna Kyhä, Mikael Ropo, Veera Forsbacka, Mari Kaunistola, Krista Kiuru

 • Ei 20 kpl 34%

  Arto Nurmi, Sanna Grönmark, Tommi Salokangas, Irma Roininen, Anssi Salmi, Milka Tommila, Raisa Ranta, Ismo Läntinen, Laura Pullinen, Rami Virtanen, Minna Haavisto, Laura Huhtasaari, Anne Liinamaa, Jaakko Jäntti, Marianne Ostamo, Sini Solala, Antero Kivelä, Simo Korpela, Mika Aho, Petri Huru

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Oili Heino

Valmistelija

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi
Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin.Tamora Oy:n raportti arvioinnista ja ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi saapuivat kaupunginhallituksen asettamalle ohjausryhmälle 25.10.2019. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 25.11.2019 ja antoi konsernihallinnon toimialajohtajalle toimeksiannon valmistella uuden elinvoimatoimialan tehtävät ja organisaation sekä tarvittavat sääntömuutokset, kaupunginlakimiehelle toimeksiannon valmistella konsernipalvelut -nimisen kaupunginjohtajan alaisen esikuntayksikön tehtävät ja organisaation sekä tarvittavat sääntömuutokset sekä henkilöstöpäällikölle toimeksiannon valmistella muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen työskentelyn koulutusjärjestelmät sekä HR-viestinnän vahvistamisen.

Toimialajohtaja Lauri Kilkku on valmistellut organisaatiouudistusta toimeksiantonsa perusteella. Ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toimialajohtaja valittiin joulukuussa 2019 toisiin tehtäviin ja irtisanoutui toimialajohtajan virasta 1.6.2020 lukien.

Kaupunginhallitus hyväksyi 30.3.2020 organisaatiouudistusta koskevan valmistelusuunnitelman, jonka mukaan kaupunginjohtaja suoraan alaisuuteen organisoidaan toiminnot, joiden avulla kaupunkia johdetaan, sekä konsernihallinnon elinvoiman edistämisen tehtävät ja tähänastinen ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala yhdistetään yhdeksi toimialaksi, johon keskitetään myös kaupungin markkinointitoiminnot. Hyväksytyn valmistelusuunnitelman mukaan valmistelu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan kaupunginvaltuustolle muutokset, jotka edellyttävät hallintosäännön muuttamista.Toisessa vaiheessa valmistellaan uudet toimintasäännöt, jotka tulevat kaupunginhallituksen ja lautakunnan hyväksyttäviksi. Molemmat vaiheet valmistellaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Yksityiskohtaisemmat ehdotukset organisaatio- ja yksikkörakenteeksi valmistelusuunnitelmassa ovat luettavissa historiatiedoista. Kaupunginhallitus kävi myös evästyskeskustelun kaupunginhallituksen ja lautakunnan välisestä toimivaltajaosta.

Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020, että konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkku hoitaa oman tehtävänsä ohella myös ympäristö ja lupapalveluiden toimialan toimialajohtajan tehtävät ajalla 1.5.2020 - 31.12.2020.

Tässä vaiheessa tarvittavat hallintosäännön muutokset on valmisteltu kaupunginhallituksen 30.3.2020 hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Keskeisin asia on kaupunkiorganisaation rakenne yksikköjakoon asti. Ensimmäistä vaihetta koskevat yhteistoimintaneuvottelut on käyty ja niitä koskeva neuvottelupöytäkirja 29.4.2020 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Porin kaupungin hallintosääntöön tehtäisiin seuraavat muutokset:

Hallintosäännön 10 §:n 4 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Elinvoima- ja ympäristölautakunnassa on 13 jäsentä".

Hallintosäännön 16 §:n henkilöstöorganisaatiota kuvaava kaavio muutetaan esityslistan liitteen "henkilöstöorganisaatio" mukaiseksi.

Hallintosäännön 17 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja".

Hallintosääntöön lisätään uusi 18a §:

"Kaupunginhallituksen ja suoraan kaupunginjohtajan alaisena on toimialoja ohjaavana esikuntayksikkönä konsernipalvelut, johon kuuluvat seuraavat yksiköt ja toiminnot:

- talous- ja hallintoyksikkö

- HR-yksikkö

- omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

- viestintä- ja osallisuusyksikkö

- kaupunginlakimies, elinkeinopäällikkö, yhteyspäällikkö ja virastomestari".

Hallintosäännön 19 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Elinvoima- ja ympäristölautakunnan toimialaa johtaa, osittain myös kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisena, toimialajohtaja".

Hallintosäännön 19 §:n 4 mom poistetaan.

Hallintosäännön 20 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Elinvoima- ja ympäristötoimiala jakautuu kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu-, ICT-, matkailu ja markkinointi-, rakennusvalvonta-, ympäristö- ja terveysvalvonta-, eläinlääkintä-, sekä suunnittelu- ja kehittämisyksiköihin".

Hallintosäännön 20 §:n 4 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Perusturvatoimiala jakautuu sosiaali- ja perhepalveluiden, terveys- ja sairaalapalveluiden ja vanhuspalveluiden palvelualueisiin sekä sisäiset palvelut vastuualueeseen".

Hallintosäännön 21 § 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Yksiköiden päälliköt vastaavat yksiköiden toiminnasta sekä johtavat ja kehittavat yksikön toimintaa kaupunginhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa ja konsernipalveluiden ohjauksessa".

Hallintosäännön 23 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Pelastuslaitoksen henkilöstöorganisaatiosta muilta osin määrätään kaupunginhallituksen hyväksymässä toimintasäännössä".

Hallintosäännön 30 §:ssä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan nimi muutetaan elinvoima- ja ympäristölautakunnaksi otsikossa sekä 1 mom ja 4 mom alussa.

Hallintosäännön 30 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Lautakunta edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa lukuunottamatta asioita, jotka kuuluvat hallintosäännön 27 §:n nojalla kaupunginhallituksen toimivaltaan".

Hallintosäännön 30 §:n 5 mom kohta 9 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"9.   päättää muista kuin hallintosäännön 27 §:n 8. ja 9. kohdan tarkoittamista suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista MRL 171 §:n perusteella".

Hallintosäännön 45 § 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

" Kaupunginhallitus tai toimintasäännössä määrätty valitsee konsernipalvelut -esikuntayksikön viranhaltijat".

Hallintosäännön 51 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimiluvan vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää

1. kaupunginjohtajan, toimialajohtajan, perusturvajohtajan, pelastusjohtajan ja liikelaitoksen johtajan osalta kaupunginhallitus;

2. konsernipalvelut -esikuntayksikön viranhaltijoiden osalta kaupunginjohtaja; ja

3. muiden viranhaltijoiden osalta toimialajohtaja, perusturvajohtaja, pelastusjohtaja, liikelaitoksen johtaja tai toimintasäännössä määrätty".

Hallintosäännön 52 § 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Kaupunginjohtaja päättää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä toimialajohtajalta ja konsernipalvelut -esikuntayksikön viranhaltijoilta sekä toimialajohtajan ja konsernipalvelut -esikuntayksikön viranhaltijoiden määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin".

Hallintosäännön 53 § 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Kaupunginhallitus päättää toimialajohtajan ja konsernipalvelut -esikunnan viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä".

Hallintosäännön 53 §:n 3 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Kaupunginjohtaja voi ennen kaupunginhallituksen kokousta päättää toimialajohtajan ja konsernipalvelut -esikuntayksikön viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä".

Hallintosäännön 80 §:n päätösvaltaa käsittelevässä taulukossa henkilöstöpäällikkö -nimike muutetaan henkilöstöjohtaja -nimikkeeksi.

Hallintosäännön 153 § 1 mom ja 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Valtuuston ja kaupunginhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa ja varmentaa konsernipalvelut -esikuntayksikön yksiköiden päällikkö tai kaupunginlakimies, jollei kaupunginhallitus ole päättänyt toisin.

Valtuuston ja kaupunginhallituksen toimituskirjan tai kirjelmän allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa ja varmentaa konsernipalvelut -esikuntayksikön yksiköiden päällikkö tai kaupunginlakimies".

Hallintosäännön 158 §:n 2 mom kohdassa A ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan nimi muutetaan elinvoima- ja ympäristölautakunnaksi.

Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.9.2020 alkaen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti äänin 7- 4 hyväksyä päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

Diana Bergroth-Lampinen, Leena Tuominen, Tuomas Hatanpää, Jouni Lampinen, Marika Virtanen, Tarja Koskela

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen poistui kokouksesta  klo 17.55. Puheenjohtajana jatkoi Anne Liinamaa. Bergroth-Lampisen sijaan kokoukseen saapui Sinikka Alenius. 

Lauri Kilkku, Leena Tuominen, Tuomas Hatanpää, Jouni Lampinen, Marika Virtanen ja Tarja Koskela palvelussuhdejääveinä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Sihteerinä asian käsittelyn ajan toimi Timo Jauhiainen.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Anne Liinamaa esitti Tommi Salokankaan kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Satu Hatanpää ja Arja Laulainen vastustivat palautusta.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 7 - 4 kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.

Puheenjohtaja Anne Liinamaa teki Tommi Salokankaan kannattamana seuraavan muutosesityksen: Porissa on ollut vuosikymmeniä hyvin toiminut ympäristötoimisto, ympäristövirasto tai nykyinen ympäristö- ja lupapalvelut -toimiala oman lautakuntansa sekä jaostojen kera. Elinvoimapuolella vastaavaa rakennetta ei ole sellaisenaan ollut. Nyt ehdotetun uuden toimialan nimen tulisi olla Ympäristö- ja elinvoimatoimiala. Satu Hatanpää, Mari Kaunistola ja Esa Wahlman vastustivat muutosesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 7 - 4 kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösesityksen. 

Oili Heino poistui kokouksesta klo 18.28.

Marko Kilpeläinen ja Sanna Mustajoki-Kunnas poistuivat kokouksesta klo 18.34.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 64%

  Arja Laulainen, Satu Hatanpää, Esa Wahlman, Sinikka Alenius, Juha Kantola, Erno Välimäki, Mari Kaunistola

 • Ei 4 kpl 36%

  Tommi Salokangas, Anne Liinamaa, Petri Huru, Raisa Ranta

 • Jaa 7 kpl 64%

  Sinikka Alenius, Satu Hatanpää, Arja Laulainen, Esa Wahlman, Mari Kaunistola, Juha Kantola, Erno Välimäki

 • Ei 4 kpl 36%

  Raisa Ranta, Tommi Salokangas, Petri Huru, Anne Liinamaa

Valmistelija

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.5.2020 §64 Pori-sopimuksen mukainen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arviointi / Hallintosäännön muuttaminen. Keskeisimmät muutokset Porin kaupungin hallintosääntöön, jotka koskevat ympäristö- ja lupapalveluiden lautakuntaa ja toimialaa ovat:

Hallintosäännön 10 §:n 4 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Elinvoima-​ ja ympäristölautakunnassa on 13 jäsentä".

Hallintosäännön 16 §:n henkilöstöorganisaatiota kuvaava kaavio muutetaan esityslistan liitteen "henkilöstöorganisaatio" mukaiseksi.

Hallintosäännön 17 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii elinvoima-​ ja ympäristötoimialan toimialajohtaja".

Hallintosäännön 19 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Elinvoima-​ ja ympäristölautakunnan toimialaa johtaa,​ osittain myös kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisena,​ toimialajohtaja".

Hallintosäännön 19 §:n 4 mom poistetaan.

Hallintosäännön 20 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Elinvoima-​ ja ympäristötoimiala jakautuu kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu-​,​ ICT-​,​ matkailu ja markkinointi-​,​ rakennusvalvonta-​,​ ympäristö-​ ja terveysvalvonta-​,​ eläinlääkintä-​,​ sekä suunnittelu-​ ja kehittämisyksiköihin".

Hallintosäännön 21 § 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Yksiköiden päälliköt vastaavat yksiköiden toiminnasta sekä johtavat ja kehittavat yksikön toimintaa kaupunginhallituksen,​ lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa ja konsernipalveluiden ohjauksessa".

Hallintosäännön 30 §:ssä ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan nimi muutetaan elinvoima-​ ja ympäristölautakunnaksi otsikossa sekä 1 mom ja 4 mom alussa.

Hallintosäännön 30 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Lautakunta edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa lukuunottamatta asioita,​ jotka kuuluvat hallintosäännön 27 §:n nojalla kaupunginhallituksen toimivaltaan".

Hallintosäännön 30 §:n 5 mom kohta 9 muutetaan kuulumaan seuraavasti: "9.   päättää muista kuin hallintosäännön 27 §:n 8. ja 9. kohdan tarkoittamista suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista MRL 171 §:n perusteella".

Hallintosäännön 158 §:n 2 mom kohdassa A ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan nimi muutetaan elinvoima-​ ja ympäristölautakunnaksi.

Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.9.2020 alkaen.

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoista.

Elinvoima-​ ja ympäristötoimialan toimintasääntö tullaan käsittelemään lautakunnan seuraavassa kokouksessa.  

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

 • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.5.2020 hallintosäännön muutokset, joilla vahvistettiin uuden elinvoima- ja ympäristötoimialan tehtävät ja organisaatio sekä kaupunginjohtajan alaisen konsernipalvelut  -esikuntayksikön tehtävät ja organisaatio pääpiirteittäin. Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.9.2020.

Hallintosäännön perusteella on valmisteltu konsernipalvelut -esikuntayksikölle toimintasääntö.

Konsernipalveluihin kuuluvien henkilöiden kanssa on käyty yhteistoimintakeskustelut organisaatiomuutoksen vaikutuksista tehtäväkuvaan tai palvelussuhteen ehtoihin.

Asiaan on liitetty liitteeksi luonnos konsernipalveluiden toimintasäännöstä ja taulukko päätösvallasta henkilöstöasioissa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Konsernipalvelut -nimisen esikuntayksikön toimintasäännön tulevaksi voimaan 1.9.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Konsernipalvelut

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat