Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 449 Rivitalotonttien Tiilimäki 609-11-10-2, 609-11-10-3, 609-11-11-2 ja 609-11-11-3 myyminen

PRIDno-2020-4187

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti

Perustelut

Asunto Oy Porin Rivitaloille on vuokrattu Tiilimäeltä neljä rivitalotonttia osoitteessa Sairaalantie 10 ja Varpuntie 1, 4 ja 6. Tonttien vuokra-ajat päättyvät 31.12.2063. Tonttien kuluvan vuoden vuokra on yhteensä 21.571,10 euroa. Yhtiö on pyytänyt saada ostaa tontit. Tontit voidaan myydä Tiilimäen rivitalotonteille vahvistetulla hinnalla. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tiilimäen rivitalotonttien yksikköhinnaksi 83 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalla. Elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun kohdalla kauppahinnat muodostuvat seuraaviksi:

 Tontti  Rakennusoikeus  Kauppahinta
 609-11-10-2  680 k-m²  59.622 €
 609-11-10-3  1.152 k-m8  101.007 €
 609-11-11-2  1.344 k-m²  117.841 €
 609-11-11-3  1.728 k-m²  151.511 €

Oheisen kauppakirjaluonnoksen mukainen kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 30.11.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että tontit Tiilimäki 609-11-10-2, 609-11-10-3, 609-11-11-2 ja 609-11-11-3 myydään Asunto Oy Porin Rivitaloille yhteensä 429.981 euron kauppahinnasta ja että kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.08.2020. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että tontit Tiilimäki 609-11-10-2, 609-11-10-3, 609-11-11-2 ja 609-11-11-3 myydään Asunto Oy Porin Rivitaloille yhteensä 429.981 euron kauppahinnasta ja että kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vuokralainen, infrajohtaminen (Huhtamäki, Laine, Pikkusaari, Sankman, Valkonen)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat