Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 308 Jätehuollon vaihtoehtoja selvittäneen työryhmän loppuraportti

PRIDno-2019-2688

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus asetti 15.1.2018 työryhmän selvittämään yhdyskuntajätteen hyödyntämisen eri vaihtoehtoja 1.6.2020 alkaen, jolloin kaupungin yhteistyösopimukset jätehuollosta Lounais-Suomen hankintarenkaan kanssa päättyvät. Työryhmän tuli ottaa työssään huomioon myös 1.1.2019 voimaan tullut jätelain muutos kunnan järjestämisvastuun laajuudesta. Työryhmään määrättiin edustajat tekniseltä toimialalta, ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalta, konsernihallinnon toimialalta, Porin Vedestä ja Prizztech Oy:stä.

Työryhmä antoi väliraporttinsa 14.9.2018 ja kaupunginhallitus käsitteli sitä 1.10.2018.

Työryhmä on nyt jättänyt 14.5.2019 päivätyn loppuraporttinsa, jonka toimenpide-ehdotukset sisältävät esitykset sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä 1.6.2020 jälkeen, erilliskerätyn biojätteen hyödyntämisestä, kierrätyksen lisäämisestä, umpi- ja sakokaivolietteen käsittelystä sekä jätehuollon tulevasta organisaatiomuodosta.

Toimialajohtajat Marko Kilpeläinen ja Ulla-Kirsikka Vainio on kutsuttu esittelemään työryhmän raporttia kaupunginhallituksen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun asiassa.

Kaupunginhallitus päättää pyytää ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan jätehuoltojaoston, teknisen lautakunnan ja konsernihallinnon toimialan elinvoimayksikön lausunnot työryhmän loppuraportista.

Edelleen kaupunginhallitus päättää pyytää konsernihallinnon toimialan omistajaohjausyksikön päällikön lausunnon jätehuollon tulevasta organisaatiomuodosta sekä esityksen mahdollisesti tarvittavasta asiantuntijatahosta asian valmisteluun.

Lausunnot on annettava 30.6.2019 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainion alustuspuheenvuoron asiassa.

Tiedoksi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta/toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan jätehuoltojaosto/jätehuollon suunnittelija Tarja Räikkönen, tekninen lautakunta/toimialajohtaja Marko Kilpeläinen, konsernihallinnon toimialan elinvoimayksikön päällikkö Jouko Hautamäki, konsernihallinnon toimialan omistajaohjausyksikön päällikkö Jouni Lampinen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.