Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 316 Riihiketo 9. kaupunginosan korttelin 22 ja katualueen (osa) asemakaavan muutos 609 1709

PRIDno-2019-974

Valmistelija

  • Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 21.5.2019 KA-35

Suunnittelualue sijaitsee keskustassa Riihikedon kaupunginosassa Rautatienpuistonkadun, Antinkadun ja Koulukadun rajaamalla alueella. Suunnittelualueeseen kuuluu ns. Tyttöjen ammattikoulun kortteli 22 ja osa Koulukadun katualueesta. Asemakaavan muutos laaditaan korttelin omistajan Kiinteistö Oy Domus Arctopoliksen hakemuksesta.

Suunnittelualueella ovat voimassa asemakaava 609 1980 (YM 22.1.1946). Asemakaavassa suunnittelualue on yleisten rakennusten tonttia (Y) ja katualuetta.

Tavoitteena on luoda asemakaavalliset valmiudet kaupunkikuvaan soveltuvan kokonaisuuden syntymiselle, jossa vanha koulurakennus säilyy suojeltuna ja kortteli täydentyy laadukkaalla uudisrakentamisella. Asemakaavamuutos liittyy Satakunnan ammattikorkeakoulun uuden kampuksen valmistumisen myötä vapautuneiden ja Porin kaupungin omistamien tilojen uudelleen järjestämiseen. Kaavamuutostyössä tutkitaan myös alueen toiminnallinen kokonaisuus ja liikennejärjestelyt.

Kaavamuutoksessa on tarkoitus suojella pääportti ja Ammattikoulu siten, että kellariin ja ullakolle on kuitenkin mahdollista toteuttaa huonetiloja. Tontille sijoitetaan rakennusala suojellulle Ammattikoululle alisteista neljäkerroksista uudisrakennusta varten. Pysäköintiä on mahdollista sijoittaa maanalaisiiin tiloihin tontin ja kadun alle. Kokonaisuuden historiallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilymistä sekä soveltumista kaupunkikuvaan on selvitetty laatimalla rakennushistoriallinen selvitys, alustavia rakenne- ja julkisivututkielmia sekä mallinnoksia. Kaavassa edellytetään kaikista suunnitelmista Satakunnan Museon lausuntoa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 20.12.2018 - 18.1.2019.  Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla.

Kaavaluonnos on kuulutettu maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti nähtäville 6.3.2019 (SK, SV) ja se on ollut nähtävänä 7.3. – 8.4.2019. Kaavaluonnos myös postitettiin osallisille.

Asemakaavan muutosluonnoksesta mielipiteensä jättivät As Oy Antinkatu 33 ja Erkki Salomaa. Ennakkolausunnot on saatu Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakunnan Museolta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Porin Vedeltä ja ympäristö- ja lupapalveluilta.

Mielipiteisiin ja ennakkolausuntoihin on laadittu vastineet erilliselle dokumentille. Mielipiteiden ja lausuntojen perusteella asemakaavaehdotukseen on tehty vähäisiä tarkennuksia Ammattikoulun ullakkotilojen hyödyntämisestä ja parvekkeiden maksimisyvyydestä 1,5 m.

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja -selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Riihikedon 9. kaupunginosan korttelia 22 koskevan asemakaavamuutoksen 609 1709, päivätty 26.4.2019 nähtäväksi 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakunnan Museon, ympäristö- ja lupapalvelujen lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen hakijalta Kiinteistö Oy Domus Arctopolikselta peritään MRL 59 §:n mukaisia kaavan laatimis- ja käsittelykuluja (KV 24.3.2014 § 33) 6000 euroa, joista luonnosvaiheessa laskutetaan 3000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa esityslistan käsittelyä asiakohdasta § 308 Jätehuollon vaihtoehtoja selvittäneen työryhmän loppuraportti.

Esteellisyys

  • Satu Hatanpää

Kokouskäsittely

Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Domus Arctopoliksen hallituksen jäsen) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hänen sijaansa kokoukseen saapui Mika Tuovinen. Pöytäkirjan tarkastajana asiakohdan ajan toimi Raisa Ranta.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt, Kiinteistö Oy Domus Arctopolis, Rejlers Finland Oy, tonttipäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.