Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 314 Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma

PRIDno-2019-2720

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen ylimääräisen asiakohdan.

Järjestämissuunnitelman laadinta ja päivitys perustuu voimassa olevaan terveydenhuoltolakiin (THL) (1326/2010), asetukseen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (337/2011) ja Kuntaliiton yleiskirjeeseen 21/80/2011. THL:n 34§:n mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen.

Asetuksen mukaan suunnitelmassa tulee sopia ainakin alueellisesta yhteistyöstä ja palveluiden yhteensovittamisesta alueella sijaitsevien sairaaloiden, terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken, kuten myös kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen yhteistyöstäperusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten päivähoidon, lääkehoidon ja muiden toimijoiden kesken (laki Terveydenhuoltolain 32 § ja 34 §:n muuttamisesta 914/2012).

Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymien on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.

Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 30.3.2015 § 29 Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelman vuoteen 2016+. Satakunnassa käynnistyi maakunnan yhteinen Satasote-projekti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistamiseksi valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Satasoten palvelurakennetyöryhmän alatyöryhmä sai tehtäväkseen Satakunnan hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma 2016+ päivityksen. Päivitetty järjestämissuunnitelma on laaja tietopaketti maakunnan väestöstä, joka sisältää kunta- ja maakuntakohtaista tilastotietoa hyvin kattavasti viimeisen vuosikymmenen ajalta. Järjestämissuunnitelma perustuu silloiseen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa olleeseen lainsäädäntöehdotukseen, jonka valmistelu lopetettiin 8.3.2019. Suunnitelma sisältää runsaasti esityksiä maakunnallisista palveluista mm. järjestäjä- tuottaja- toimintamallin ja maakunnan maantieteellisesti rajatun palvelualuemallin, joista ei ole yhteistä näkemystä maakunnassamme ja joka ei vastaa nykylainsäädäntöä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelman vuoteen 2017+ ja toteaa Porin kaupungin kannanottona, että viipymättä aloitetaan hyvinvointisuunnitelman päivittäminen vastaamaan maakunnan tahtotilaa ja tulevan maan hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia linjauksia.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. 

Valmistelija

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelmaa kokouksessaan 20.5.2019, jolloin asia jätettiin pöydälle.

Järjestämissuunnitelman laadinta ja päivitys perustuu voimassa olevaan terveydenhuoltolakiin (THL) (1326/2010), asetukseen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (337/2011) ja Kuntaliiton yleiskirjeeseen 21/80/2011. THL:n 34§:n mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen.

Asetuksen mukaan suunnitelmassa tulee sopia ainakin alueellisesta yhteistyöstä ja palveluiden yhteensovittamisesta alueella sijaitsevien sairaaloiden, terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken, kuten myös kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen yhteistyöstäperusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten päivähoidon, lääkehoidon ja muiden toimijoiden kesken (laki Terveydenhuoltolain 32 § ja 34 §:n muuttamisesta 914/2012).

Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymien on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.

Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 30.3.2015 § 29 Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelman vuoteen 2016+. Satakunnassa käynnistyi maakunnan yhteinen Satasote-projekti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistamiseksi valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Satasoten palvelurakennetyöryhmän alatyöryhmä sai tehtäväkseen Satakunnan hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma 2016+ päivityksen. Päivitetty järjestämissuunnitelma on laaja tietopaketti maakunnan väestöstä, joka sisältää kunta- ja maakuntakohtaista tilastotietoa hyvin kattavasti viimeisen vuosikymmenen ajalta. Järjestämissuunnitelma perustuu silloiseen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa olleeseen lainsäädäntöehdotukseen, jonka valmistelu lopetettiin 8.3.2019. Suunnitelma sisältää runsaasti esityksiä maakunnallisista palveluista mm. järjestäjä- tuottaja- toimintamallin ja maakunnan maantieteellisesti rajatun palvelualuemallin, joista ei ole yhteistä näkemystä maakunnassamme ja joka ei vastaa nykylainsäädäntöä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelman vuoteen 2017+ ja toteaa Porin kaupungin kannanottona, että viipymättä aloitetaan hyvinvointisuunnitelman päivittäminen vastaamaan maakunnan tahtotilaa ja tulevan maan hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia linjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Arja Laulainen, Mari Kaunistola, Oili Heino

Kokouskäsittely

Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto) sekä Mari Kaunistola ja Oili Heino (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.