Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 329 Selvitys hoitajamitoituksen valvonnasta vanhusten tehostetun palveluasumisen ostopalveluista, valtuustoaloite, Ari Nordström (SDP)

PRIDno-2019-542

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Ari Nordström (sd-valtuustoryhmä) jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Olemme valtakunnan tasolla kuulleet vakavia puutteita vanhusten tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa. Erityisesti on havaittu vajaata hoitajamäärää ja sitä, että hoitajamitoitukseen sisältyvien hoitajien tehtävänä on ollut sellaisia tehtäviä, joissa pitäisi olla henkilöstöä hoitajamitoituksen lisäksi. Jossain kunnassa on päädytty perimään palveluntuottajalta maksettuja rahoja takaisin, koska niitä ei ole käytetty sopimusten mukaisiin hoitajien palkkoihin. Porin kaupunki käyttää näihin ostopalveluihin yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Palkkakustannuksien osuus kokonaiskustannuksista on noin 80 prosenttia, joten hoitajamitoituksen valvonta on keskeistä ja välttämätöntä.

 

Hallintosäännön suomin oikeuksin esitämme, että kaupunginhallitus pyytää perusturvalautakunnalta perusteellisen ja yksityiskohtaisen selvityksen miten hoitajamitoitusta valvotaan vanhusten tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa sekä miten varmistetaan, että hoitajamitoitusta noudatetaan niissä yrityksissä, joiden palvelujen hankintaan myönnetään palveluseteleitä. Selvityksessä pitää ilmetä onko puutteita esiintynyt ja miten niihin on puututtu."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Pirjo Mäkilä, vanhuspalveluiden päällikkö, pirjo.makila@pori.fi

Perustelut

Porin perusturvan lausunto, KH 28.1.2019 § 11

Sosiaali- ja terveydenhuollon yleinen ohjaus ja valvonta ovat sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla. Lounais-Suomen aluehallintovirasto sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira toteuttavat ohjausta ja oma-aloitteista valvontaa kunnissa. Kunta vastaa sosiaalihuollon palvelujen järjestämisestä. Kunnan tehtävänä on valvoa itse järjestämiensä ja ostamiensa palvelujen sekä niitä yksityisiä palveluja, joita sen alueella toteutetaan, vaikka ei niitä ostaisikaan (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011/6§).

Palveluiden laadun varmistamisen peruslähtökohtana on, että palveluita tuottavat kunnat ja yksityiset palveluntuottajat vastaavat itse oman toimintansa asianmukaisuudesta. Suunnitelmallinen omavalvonta palvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi on yksityisten ja julkisten sosiaalipalvelujen lakisääteinen velvollisuus (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014). Palveluntuottaja laatii omavalvontasuunnitelman puolenvuoden sisällä asumispalveluyksikön avautumisesta.

Porin perusturvan vanhuspalvelut vastaa ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon laillisuudesta, laadusta ja asianmukaisuudesta. Tehostetun palveluasumisen hankinta toteutettiin hankintalain mukaan kilpailutuksella vuonna 2013. Tällöin laadittu tehostetun palveluasumisen sääntökirja määrittää vähimmäisvaatimukset asumiselle, sisällölle ja laadulle. Hankinnan yhteydessä palveluntuottajat ovat sitoutuneet noudattamaan sääntökirjan vaatimukset. Samat vaatimukset koskevat palvelusetelillä hankittuja palveluita. Yhteisenä tavoitteena on turvata asiakkaille tehostetussa palveluasumisessa hyvää ja turvallista elämänlaatua, laadukasta palvelua sekä hyvää hoivaa ja huolenpitoa elämän loppuun saakka kodinomaisissa olosuhteissa.

Valvonnalla varmistetaan, että toimintayksiköissä noudatetaan valtakunnallisia lakeja, suosituksia ja ohjeita. Lisäksi se, että yksiköissä asuvat saavat tarvitsemansa palvelut kilpailutuksessa määritellyn tason mukaisesti sekä sopimuksessa sovitut asiat toteutuvat ja yksiöiden toiminta on asianmukaista.

Yleensä valvontakäynneistä ilmoitetaan etukäteen valvottaville yksiköille, mutta ne voidaan tehdä myös ilmoittamatta.

Valvontakäynneillä tarkistetaan seuraavat osa-alueet:

 • toiminnan johtaminen
 • omavalvonta
 • asiakasrakenne; toimintakyky, palvelutarve
 • henkilöstön ammatillinen kelpoisuus, mitoitus, sijaiset ja perehdytys
 • tilat
 • turvallisuus (pelastus- ja turvallisuussuunnitelma)
 • lääkehoito; vastuuhenkilö, lääkehoitosuunnitelma, käytännön toteutus
 • palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelma
 • kirjaaminen
 • tietosuoja
 • asiakkaan asema ja oikeudet; itsemääräämisoikeuden toteuttaminen sekä rajoittamistoimenpiteet
 • yhteistyö omaisten kanssa
 • viriketoiminta ja ulkoilu
 • ravinto ja ruokahuolto
 • hygienia,siisteys

Mikäli valvonnassa havaitaan epäkohtia ja puutteita, annetaan ohjeet ja aikataulut tilanteen korjaamiseksi. Mikäli tilanne ei korjaannu, ilmoitetaan epäkohdista ja puutteista valvovalle viranomaiselle. Lisäksi Porin perusturva on tarkastellut epäkohtia sopimusrikkomuksina.

Porin perusturvan vanhuspalvelut tekee valvontalain hengen mukaista työtä ja toimii yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Säännölllinen ja suunnitelmallinen yhteistyö perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja avoimuuteen. Yhteistyöllä ja valvonnalla varmistetaan, että asiakkaat tehostetun palveluasumisen yksiköissä saavat hyvää hoivaa ja huolenpitoa. Vuoden 2018 laadunvalvonta toteutettiin valvontakäynnein, omaistapaamisin sekä muistutusten ja kanteluiden käsittelynä. Valvonnan kokonaisuus muodostui palveluntuottajan lakisääteisestä ja ensisijaisesta omavalvonnasta sekä Porin perusturvan toteuttamasta suunnitelmallisesta ja reaktiivisesta valvonnasta.

Vuoden 2018 aikana vanhuspalvelut teki 12 ennalta sovittua valvontakäyntiä sekä yhden ennalta ilmoittamattoman käynnin. Lisäksi tehtiin yksi reaktiivinen valvontakäynti aluehallintoviraston kanssa ilmitulleen laatupoikkeaman vuoksi. Valvontakäynneillä käytiin yksityiskohtaisesti läpi valvontakäyntikertomus sekä henkilöstölomakkeesta tarkastettiin yksikkökohtainen henkilöstön sosiaalihuoltolain ja/tai terveydenhuoltolain mukainen kelpoisuus ja henkilöstömitoitus. Valvontakäynnit sisälsivät paljon vuoropuhelua, havainnointia ja asiakirjoihin tutustumista. Neljällä valvontakäynnillä todettiin puutteita henkilöstömitoituksessa - vaadittu 0,6 hoitajaa/asukas ei toteutunut. Koska henkilöstön määrä ei ollut riittävä, Porin perusturvan vanhuspalvelut rajoitti asiakkaisen ohjaamista palveluntuottajille ennen kuin nämä olivat tehneet tarvittavat korjaukset. Mitoituksessa havaittujen puutteiden korjaamista seurattiin jälkivalvonnalla niin kauan, kunnes voitiin todeta, että henkilöstömitoitus oli vaatimusten mukainen.

Muuten yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa on sujunut hyvin. Palveluntuottajat ovat reagoineet asiakaspalautteesta esiin nousseisiin epäkohtiin nopeasti. Kaupungin ja palveluntuottajien on toiminnan kehittämiseksi erittäin tärkeää saada palautetta toiminnasta asiakkailta, omaisilta ja työntekijöiltä. Porin perusturvan vanhuspalveluiden toteuttama suunnitelmallinen valvonta tukee ja edistää palveluntuottajien lakisääteistä omavalvontaa. Porin perusturvan omia yksiköitä ei ole valvottu, mutta vuoden 2019 aikana ostopalvelujen valvonnan lisäksi valvontaa tullaan tekemään myös omissa yksiköissä. Porin perusturva vaatii omalta toiminnaltaan samoja asioita kuin ostopalvelun tuottajilta. Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella tehostetun palveluasumisen piirissä on n. 1240 ihmistä, joista n. 635 on yksityisissä palvelukodeissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan lausunnon.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 28.1.2019 § 11:

Valtuutettu Ari Nordström (sd-​valtuustoryhmä) jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Olemme valtakunnan tasolla kuulleet vakavia puutteita vanhusten tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa. Erityisesti on havaittu vajaata hoitajamäärää ja sitä,​ että hoitajamitoitukseen sisältyvien hoitajien tehtävänä on ollut sellaisia tehtäviä,​ joissa pitäisi olla henkilöstöä hoitajamitoituksen lisäksi. Jossain kunnassa on päädytty perimään palveluntuottajalta maksettuja rahoja takaisin,​ koska niitä ei ole käytetty sopimusten mukaisiin hoitajien palkkoihin. Porin kaupunki käyttää näihin ostopalveluihin yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Palkkakustannuksien osuus kokonaiskustannuksista on noin 80 prosenttia,​ joten hoitajamitoituksen valvonta on keskeistä ja välttämätöntä.

Hallintosäännön suomin oikeuksin esitämme,​ että kaupunginhallitus pyytää perusturvalautakunnalta perusteellisen ja yksityiskohtaisen selvityksen miten hoitajamitoitusta valvotaan vanhusten tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa sekä miten varmistetaan,​ että hoitajamitoitusta noudatetaan niissä yrityksissä,​ joiden palvelujen hankintaan myönnetään palveluseteleitä. Selvityksessä pitää ilmetä onko puutteita esiintynyt ja miten niihin on puututtu."

- - - - - - 

Kaupunginhallitus 4.2.2019 § 51: "Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon 29.4.2019 mennessä."

- - - - - - 

Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 27.3.2019 § 63. Perusturvalautakunnan lausunto asiasta on luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee perusturvalautakunnan lausunnon tiedoksi vastauksena valtuutettu Ari Nordströmin valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.