Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 690 2. Hyväksymisvaihe - Hanhiluoto 58. kaupunginosan korttelin 2 vaiheasemakaavan muutos 609 1732

PRIDno-2019-6041

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Suunnittelualue sijoittuu Hanhipuiston kaupunginosaan, Kirjurinluodon puistoalueen eteläreunaan, Raumansillan länsikupeeseen Karjalanpuiston ja Ystävyydenaukion viereiselle pysäköintialueelle osoitteeseen Kirjurinluodontie 2. Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.

Vaiheasemakaavan muutos laaditaan Porin kaupungin aloitteesta. Kehitystyötä on toteutettu yhteistyössä suunnittelualueena olevan tontin 609-58-2-1 varanneen Narmacon Oy:n (KH 13.5.2019 § 259, TeLa 23.6.2020 § 134) ja Ark Takala Oy:n kanssa.

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava 609 1614 (KV 27.2.2017), jonka mukaan alue on erityistoimintojen korttelialuetta (E-15). Alue ei ole rakentunut, vaan se toimii tällä hetkellä tilapäisenä pysäköintialueena.

Vaiheasemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia rakennusoikeuden, kerrosluvun ja rakentamista ohjaavien korkeusasemien muuttamista voimassa olevan asemakaavan muiden määräysten ja pääkäyttötarkoituksen sekä rakennusvolyymin pysyessä samana. Tavoitteena on kasvattaa rakennusoikeutta ja kerroslukua vastaamaan liiketaloudellisesti toteutuskelpoista sekä Kirjurinluodon maisemaan ja kansallisen kaupunkipuiston arvoihin soveltuvaa kokonaisuutta. Nykyinen tonttitehokkuus e=0,4 tuottaa rakennusoikeutta noin 8227 k-m2 ja tavoitteena on 15 500 k-m2. Kerrosluvun osalta muutostarve on kahdesta neljään, mikä on mahdollista toteuttaa ilman harjakorkeuden korottamista. Toteutettujen selvitysten ja havainnollistamisten perusteella hanke vastaa nykyisen voimassa olevan kaavan mahdollistamaa rakennusvolyymia, eikä kasvaneista vaikutuksista aiheudu ympäristöön vähäistä merkittävämpää haittaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL § 63) sekä vaiheasemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä 30.1. – 29.2.2020. Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin osallisille. Hankkeesta on järjestetty viranomaisneuvottelu 20.3.2020 (MRL § 66) ja työneuvottelu 1.10.2020.

OAS:sta ja vaiheasemakaavan muutosluonnoksesta saatiin yksi mielipide ja ennakkolausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut -toimialalta, Porin Vedeltä ja DNA:lta. 

Kaavaselostuksessa on annettu vastineet lausuntoihin sekä viranomaisneuvotteluissa ja työneuvotteluisssa esitettyihin kommentteihin. Lausuntojen sekä kommenttien perusteella on täydennetty selvityksiä ja vaikutustenarviointia sekä tehty muutoksia kaavakarttaan ja -selostukseen.

Lausunnot, mielipide ja muistiot ovat kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus. 

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Hanhiluodon 58. kaupunginosan korttelin 2 koskevan vaiheasemakaavan muutoksen 609 1732 päivätty 2.11.2020 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Ympäristöministeriön, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton, Satakunnan Museon, Satakunnan pelastuslaitoksen, elinvoima- ja ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi
Risto Reipas, kaupunkisuunnittelupäällikkö, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 23.11.2020 asettaa vaiheasemakaavan muutosehdotuksen 609 1732 (päiv. 2.11.2020) nähtäville 3.12.2020 - 6.1.2021 ja pyytää lausunnot, jotka saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Pelastuslaitokselta sekä Porin kaupungin Tekniseltä lautakunnalta ja Elinvoima- ja ympäristölautakunnalta. Vaiheasemakaavan muutosehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta.

ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että vaikka luonnosvaiheen jälkeen kaavaehdotuksen esitystekniikkaa on kehitetty, yleisiä määräyksiä on lisätty ja hankkeen havainnollistamista on lisätty, rakentaminen näyttää havainnemateriaalin perusteella ulottuvan rakennusalan ulkopuolelle, eikä määrättyä tulvakorkeutta näytä olevan huomioidun. ELY-keskuksen pitää valitettavana, että perusratkaisu on ennallaan, eikä viranomaisten lausunnoissa ja neuvotteluissa esittämiä keskeisiä seikkoja ole otettu huomioon jatkokäsittelyssä.

ELY-keskus toistaa luonnosvaiheessa esittämänsä näkemyksen siitä, ettei kaavahanke aiheuttaessaan merkittäviä muutoksia valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön sovellu vaiheasemakaavalla käsiteltäväksi. Lisäksi esitetty käyttötarkoitus, kylpylähotelli ja kongressikeskus, ei vastaa kaavaan voimaan jäävää käyttötarkoitusmerkintää ”erityistoimintojen korttelialue E-15”. Muutos edellyttää käsittelyä normaalina asemakaavanmuutoksena. Yleiskaavasta poikkeamista ei ole hankkeen osalta vielä riittävästi perusteltu.

ELY-keskus pitää hanketta kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta huomattavan massiivisena eikä näe perusteltuna kaavaehdotuksen mukaista 3,5 metrin suuruista korkeusaseman korottamista ja rakennusoikeuden lähes kaksinkertaistumista. Tulvanvaaran huomiointi nostaa rakentamiskorkeutta ja lisää osaltaan rakennuksen maisemavaikutuksia. Kaavaan on lisätty yleismääräyksiä, jotka ovat ristiriidassa ympäristössään hallitsevan suureksi muodostuvan rakennusoikeuden ja rakennuksen korkeuden kanssa. Mittakaavallista virhettä asemakaavassa ei ole mahdollista korjata enää toteutussuunnitteluvaiheessa. Havainnekuvat osoittavat rakennusmassan olevan liian massiivinen.

ELY-keskus pitää kaava-aluetta liian suppeana kaavahankkeen toimintojen aiheuttaessa muutostarpeita myös ympäröivään asemakaavaan mm. pysäköinnin ja mahdollisen venelaiturin osalta. ELY-keskus pitää tarpeellisena kaava-alueen laajentamista käsittämään esimerkiksi voimassa olevan asemakaavan alueen sekä pysäköintialueet. Tällöin kaavanmuutoksella voitaisiin tarkastella alueelle (mm. poikkeusluvalla) suunniteltuja hankkeita ja niiden vaikutuksia sekä soveltuvuutta alueelle kokonaisuutena ja lisäksi varmistettaisiin myös riittävä osallisten kuuleminen kaikkien alueelle suunnitteilla olevien hankkeiden osalta.

ELY-keskus toteaa näkemyksenään vielä, että kaavahankkeessa keskeistä tulee olla valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottaminen. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan mm. valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot turvataan. Kaavaratkaisun ei voida katsoa toteuttavan tätä tavoitetta.

ELY-keskus ei puolla lausunnolla olevan kaavaehdotuksen hyväksymistä.

Vastineena ELY-keskuksen lausuntoon todetaan, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on valtioneuvosto hyväksynyt 30.11.2000, tarkistanut 13.11.2008 ja korvannut 14.12.2017. Valtakunnallisten alueidenkäytön ratkaisuilla on tarkoitus tukea siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan, edistää luonnon monimuotoisuutta ja kestävää käyttöä, luoda mahdollisuuksia elinkeinojen uudistumiselle sekä kaupungistumisen haasteille. Tavoitteina ovat toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutumiskykyinen energiahuolto.

Porin kansallinen kaupunkipuisto on perustettu 6.5.2002 (Ympäristöministeriö 3/5541/2001) ja hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytty 5.11.2008 (Ympäristöministeriö 1/5542/2008). Porin kansallisen kaupunkipuistossa on kolme aluekokonaisuutta, jonka Luotojen alueen aluekokonaisuuden päätavoitteisiin kuuluvat muun muassa (9.) Virkistyskäyttömahdollisuuksien turvaaminen ja kehittäminen, (10.) Suurtapahtumien kehittymisen mahdollistaminen, ja (11.) Palvelutarjonnan monipuolistaminen. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on todettu, että suurtapahtumien järjestäminen edellyttää liikennejärjestelyjen parantamista ja tehokkaan huollon ja kunnossapidon järjestämistä, ja että luotojen alueelle Kirjurinluodontien varteen on asemakaavassa varattu paikoitusalueita, jotka toteutetaan lähivuosina.

Kirjurinluodon pitkään jatkunut tapahtumallisuuden ja palvelujen kehittäminen on huomioitu kansallisen kaupunkipuiston päätavoitteissa ja hoito- ja käyttösuunnitelmassa sekä kaikissa maankäytön suunnitelmissa. Vaiheasemakaavan muutoksessa kaava-alueen käyttötarkoitus ei muutu lainvoimaisesta ja Porin kansallisen kaupunkipuiston ja hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteiden mukaisesta asemakaavasta. Vaiheasemakaavan muutoksen mahdollistama toimintojen lisääntyminen tukee Porin kansallisen kaupunkipuiston tapahtumallisuuden ja palvelujen alueen Kirjurinluodon kehittymistä, eikä rakentamisella ole merkittäviä vaikutuksia Kirjurinluodon maisemaan tai uhkaa kansallisen kaupunkipuiston arvoja. Kirjurinluoto on maaperää myöden rakennettua ympäristöä, eikä kaavahanke uhkaa luonnonympäristöä. Ympäristöministeriön hyväksymän Porin kansallisen kaupunkipuiston tavoitteiden mukaisen kaavaratkaisun ei voi nähdä olevan valtakunnallisten alueidenkäyttötarkoitusten vastainen.

Nykyinen voimassa oleva asemakaava vastaa vaiheasemakaavan muutoksen aluemerkintöjä ja on saanut lainvoiman nykyisen yleiskaavan pohjalta. Vaiheasemakaavan muutoksen ei voi nähdä olevan yleiskaavan vastainen. Näkemyksiin kaavahankkeen vaikutusten määrästä ja merkityksestä sekä kaavaprosessin oikeellisuudesta on vastattu aiemmassa vaiheessa.

Kaava-alue on rajattu koskemaan ainoastaan erityistoimintojen tonttia. Vaiheasemakaavan muutoksesta aiheutuvat vaikutukset, joita ei tontilla ole mahdollista kokonaisuudessaan ratkaista, liittyvät liikenteeseen, pysäköintiin ja yleisiin virkistystoimintoihin. Nämä vaikutukset ovat vähäisiä Kirjurinluodon kokonaisuudessa, jossa käy parhaillaan jopa miljoona vierailijaa vuodessa ja kymmeniä tuhansia vierailijoita suurtapahtumien yhteydessä. Ratkaisuvaihtoehdot liittyvät Kirjurinluodon yleiseen kehittämiseen ja niiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi on riittävä asemakaavallinen valmius. Tarkastelualueen laajentamiselle ei ole tarvetta.

Havainnekuvat on toteutettu ammattitaitoisen arkkitehtitoimiston toimesta. Mallinnettu rakennus sijoittuu havainnekuvissa tontille, kuten alustavissa asemapiirroksissa on osoitettu. Myöskään korkeuden asemoinnissa ole havaittavissa poikkeamista. Rakennuslupaprosessin hallitsemattomissa olevaa mittavirhettä ei ole. Alustavissa luonnoksissa ja havainnekuvissa esitetyt tontin ulkopuoliset muutokset liittyvät kaupungin pitkän tähtäimen kehitystavoitteisiin, eikä niitä ratkaista tässä yhteydessä. Veneilyn tehostaminen kaava-alueen läheisellä jokiosuudella ei ole mahdollista ennen jokisillan uusimista ja jokiuoman suunnitelmallista muokkausta.

Satakuntaliiton lausunnossa todetaan, että kaavamuutoksessa tulisi voida tarkastella myös käyttötarkoitusta ja sen vaikutuksia laajemmalla alueella. Lausunnossa toistetaan lisäselvityksen tarve liikenteestä, pysäköinnistä ja suurista ihmismääristä sekä huomautetaan kansallisesta kaupunkipuistosta, valtakunnallisesti merkittävästä ympäristöstä ja ehdotuksesta valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemaksi. Lausunnossa toistetaan myös näkemys osallisuudesta maisemassa, aineistossa esitetystä veneilystä ja tulvariskistä. Alueen kehittämiseksi nähdään tarpeellisena yleisen arkkitehtikilpailun järjestäminen.

Satakunnan Museon lausunnossa todetaan, että vasta totuudenmukaisten havainnekuvien perusteella olisi pitänyt suorittaa analyysi ja arvioida, onko kaavahankkeelle edellytyksiä. Lausunnossa on esitetty kriittisiä arvioita laadittujen havainnekuvien todenmukaisuudesta sekä pidetty hanketta liian suurena ja sopimattomana alueelle. Kaupunkikuvatoimikunnan ja rakennuslupaprosessin ohjausvaikutuksen todetaan tapahtuvan asemakaavan puitteissa, jonka ohjauksen nähdään jäävän liian yleispiirteiseksi. Kaavamuotoa pidetään vääränä näkemyksen mukaisten mittavien vaikutusten arvioimiseksi.

Vastineena Satakuntaliiton ja Satakunnan Museon lausuntoihin todetaan, että aiheisiin on vastattu aiemmin ja vastineessa ELY-keskukselle. Porin kaupunginhallitus johtaa kaupungin kaavoitusta ja on suunnittelukokouksissaan useasti käsitellyt hanketta. Kaavoituksen keskeyttämiselle tai arkkitehtuurikilpailun järjestämiselle ei ole nähty tarvetta, mutta osallistava suunnitteluprosessi ja monipuolisesti korkeatasoinen ratkaisu on asetettu toiminnan ohjeeksi.

Pelastuslaitoksen lausunnossa todetaan, että alueen tavoitettavuus pelastuslaitoksen kannalta on hyvä, eikä ympäristöstä aiheudu uhkaa toiminnoille.

Teknisen lautakunnan lausunnossa ehdotetaan yleisten kaavamääräysten tarkentamista sekä todetaan, että Hanhipuiston lampi ei sovellu käytettäväksi tontin kuivattamiseen, eikä tontille mahdu toiminnan edellyttämää määrää autopaikkoja.

Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnossa todetaan suunnittelualueen olevan osa Porin matkailun kärkikohdetta Kirjurinluotoa ja Satakunnan maakuntakaavan matkailun kehittämisvyöhykettä sekä tärkeä mahdollisuus kaupungin elinvoimaisuuden tukemiseksi. Varsinkin korona-aikana Porin profiili matkailupaikkakuntana on korostunut, vaikka suurtapahtumia ei ole järjestetty. Hanke on myös mahdollisuus toteuttaa kaupungin HINKU-tavoitteita, edistää uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä, olla esimerkkinä kaupunkivihreän lisäämisessä rakennushankkeiden yhteydessä sekä luoda uutta virikkeellistä tilaa kaupunkilaisille. Hankkeen toimintojen edellyttämät yleiset pysäköintipaikat ja kunnolliset liikennejärjestelyt ovat toistaiseksi toteuttamatta ja ne tulisi huomioida investointiohjelmissa.

Vastineena Teknisen lautakunnan sekä Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausuntoihin todetaan, että yleisiä ja hulevesien käsittelyä koskevia kaavamääräyksiä tarkempi ohjeistus sekä rakentamisen hiilineutraalisuus ja kaupunkivihreä ovat mahdollista huomioida rakennuslupamenettelyjen yhteydessä. Hankkeen pysäköintijärjestelyt liittyvät osaksi Kirjurinluodon yleisen pysäköinnin laajentamista ja ovat toteutettavissa hallitulla turvallisella ja kustannustehokkaalla tavalla.

Lausuntojen ja muistutusten perusteella vaiheasemakaavan muutosehdotukseen ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

Lausunnot ja muistutukset ovat kokonaisuudessaan asiakirjoissa, kaikki eri vaiheissa annetut vastineet muutetussa selostuksessa.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Hanhiluodon 58. kaupunginosan korttelin 2 vaiheasemakaavan muutos 609 1732 päivätty 11.3.2020, hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.3.2021 § 182. Asian käsittelystä on liitteenä pöytäkirjanote tarkastamattomasta pöytäkirjasta.

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista. 

Lisäksi asiaan on liitettyinä seuraavat asiakirjat:
1 Hyväksymisvaihe-1732 kaavakartta 11.3.2021
2 Hyväksymisvaihe 609 1732 asemakaavaselostus 11.3.2021
3 Liite 1. Asemakaavan seurantalomake
4 Liite 3. Havainnekuvat
5 Liite 5. Viranomaisneuvottelun muistio 20.3.2020 muistio
6 Liite 6. Työneuvottelun 1.10.2020 muistio.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Hanhiluodon 58. kaupunginosan korttelin 2 vaiheasemakaavan muutoksen 609 1732, päivätty 11.3.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru saapui kokoukseen klo 20.10. Johanna Rantanen poistui kokouksesta klo 20.10.

Oili Heino luovutti puheenjohtajuuden Krista Kiurulle klo 20.10.

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokoustauon klo 20.11 - 20.16.

Valmistelija

  • Risto Reipas, kaupunkisuunnittelupäällikkö, risto.reipas@pori.fi
  • Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.3.2021 (58 §) Hanhiluodon 58. kaupunginosan korttelin 2 vaiheasemakaavan muutoksen 609 1732. Päätöksestä ei tehty yhtään valitusta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus teki 23.4.2021 oikaisukehotuksen (VARELY/425/2020), jossa se kehottaa maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n mukaisesti Porin kaupunginvaltuustoa käsittelemään uudelleen vaiheasemakaavan muutoksen. MRL 195 § perusteella kaupunginvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva päätös kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, muuten kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi.

ELY-keskuksen oikaisukehotuksen mukaan asemakaava on laadittu ottamatta kaikilta osin huomioon maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiä, eikä siinä ole riittävästi huomioitu valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Rakentamisen soveltuvuus alueelle tulee harkita erityisen tarkasti ja hankkeen vaikutuksia kulttuuriympäristöön ja maisemaan tulee arvioida huolellisesti sekä riittävästi havainnollistaen. Rakentamisen ohjaamiseksi kaavan tulee sisältää tarvittavat määräykset kulttuuriympäristöön ja maisemaan sopeuttamiseksi sekä ympäristön huomioon ottaen riittävän korkeatasoisen toteutuksen varmistamiseksi. ELY-keskus ei muun muassa näe perusteltuna päätöksen mukaista 3,5 metrin suuruista räystään korkeusaseman korottamista ja rakennusoikeuden lähes kaksinkertaistumista nykyisestä. Kaavoituksessa on syytä vielä selvittää rakentamisen ohjaamista siten, että rakennuksen korkeampi osa jäisi rannasta taaemmas ja rannan puolinen osa olisi matalampi.

ELY-keskuksen oikaisukehotuksessa esitetty neuvottelu järjestettiin 2.6.2021, jolloin arvioitiin kehittämistarpeita ja kaupunki sitoutui suorittamaan tarvittavat lisäselvitykset ja muutokset uutta päätöksentekoa varten. Neuvottelun perusteella laadittiin uusi vaiheasemakaavan muutosehdotus ja havainnekuvat, joita arvioitiin 21.9.2021 järjetetyn maastokatselmuksen ja neuvottelun yhteydessä. Maastokatselmuksen ja neuvottelun muistio on selostuksen liiteasiakirjoissa.

Neuvottelujen ja maastokatselmuksen tuloksena kaavaehdotukseen on tehty tarkennuksia suurimman rakennusmassan sijoittumiseksi maiseman kannalta kestävämmälle rakennusalan pohjoisosalle. Rakennusala on jaettu kaksi- ja neljäkerroksisiin osiin ja täydentäviin määräyksiin räystäskorkeuksista +15,0 ja +18,5. Samalla täsmennettiin yleisiä määräyksiä jokimaisemaan soveltumisen, puuston säilymisen ja esteettömän julkisen käytön osalta.

2D-havainnekuvat on muutettu kaavaehdotuksen mukaisiksi. 3D-havainnekuvat on laadittu neuvottelun 2.6.2021 perusteella ja poikkeavat kaavaehdotuksesta ainoastaan vähäisesti, siten että nelikerroksinen osa sijoittuu kauemmaksi joesta.

Asemakaavaselostusta on tarkistettu ja täydennetty kappaletta 4.3.4. Viranomaisyhteistyö kohdalla Oikaisukehotus (MRL § 195).

Oikaisukehotuksessa esitettyihin maakunnan ja muun alueiden käytön suunnittelun (MRL 24 §), asemakaavan sisältövaatimusten (MRL 54 §), asemakaavoituksen vaikutusten arvioinnin (MRL 9 §) sekä valtakunnallisesti merkittävän Kokemäenjoen luotojen rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) huomioimiseen on pääasiassa vastattu jo aiemmin asemakaavaselostuksessa kappaleissa 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista, 4.3.4. Viranomaisyhteistyö ja 5.3. Kaavan vaikutukset.

Vaiheasemakaavan toisella muutosehdotuksella (päiv. 27.9.2021) on vähäisemmät vaikutukset maisemaan kuin kaupunginvaltuuston 22.3.2021 hyväksymällä ja ilman valituksia olleella vaiheasemakaavan ensimmäisellä muutosehdotuksella, eikä vaiheasemakaavan toista muutosehdotusta tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Hanhiluodon 58. kaupunginosan korttelia 2 koskevan vaiheasemakaavan muutoksen 609 1732, päivätty 11.3.2021, muutettu 27.9.2021, hyväksytään.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungingeodeetti, kaupunkisuunnittelu, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto. Päätös tiedoksi: kaupunkisuunnittelu / Tarja Suojala ja Risto Reipas, rakennusvalvonta / Mikko Nurminen, kirjaamo / Elina Tasku, Narmacon Oy, Ark Takala Oy, muistuttajat. 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.