Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 692 Hissiavustuksen myöntäminen, Asunto Oy Purjeentie 1

PRIDno-2021-3091

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Asunto Oy Purjeentie 1 on rakennuttanut Vähäraumalla sijaitsevaan asuinkerrostaloon kolme jälkiasennushissiä, joiden rakentamiskustannuksiin se anoo kaupungilta avustusta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt hankkeeseen avustusta 29.12.2020. Hanke on toteutettu ja avustus voidaan maksaa, sillä tieto lopullisista kustannuksista on toimitettu kaupungille ja rakennusluvan mukainen loppukatselmus on hyväksytysti suoritettu 2.6.2021.

Isännöitsijän toimittaman laskelman mukaan hissien rakentamiskustannukset, valvonta- ja rakennuttamiskustannukset mukaan lukien, ovat yhteensä 489 469 euroa.

Kaupunginhallitus voi myöntää hissien rakentamiseen avustusta korkeintaan 10% rakentamiskustannuksista. 

Hakija on lisäksi toimittanut tiedon tekemästään sisäänkäynnin esteettömyysmuutoksesta ja ARA:n myöntämästä esteettömyysavustuksesta. Esteettömyysavustukset eivät sisälly Porin kaupungin avustusvalikoimaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää 48 946,90 euron avustuksen Asunto Oy Purjeentie 1:n hissien rakentamiskustannuksiin.

Avustuksen maksamista varten siirretään määräraha asuntotuotantorahastosta kustannuspaikalle 14112041 KH:n myöntämät avustukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Isännöitsijä Jarkko Suominen/Sakipa Oy, rahoitusjohtaja, talouspalvelut/Erno Vaurio ja Pia Markkanen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi