Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 689 Hyväksymisvaihe Ulasoori 30. kaupunginosan Rantakulmantien (osa) asemakaavan muutos 609 1751

PRIDno-2021-2014

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tia Koponen, tia.koponen@pori.fi

Perustelut

Asemakaavamuutos sijoittuu n. 5 km päähän Porin keskustasta luoteeseen ja kuuluu Ulasoorin kaupunginosaan. Suunnittelualue on n. 160 metrin asfaltoitu osuus nykyisestä Rantakulmantiestä. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 804 m2. Asemakaavamuutos laaditaan Porin kaupungin aloitteesta.

Kaavamuutosalueella on voimassa asemakaava 609 1666, jonka kaupunginvaltuusto on vahvistanut 14.2.2015. Voimassaolevassa asemakaavassa suunnittelualue on katualuetta.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tien nimeämisen avulla helpottaa pelastuslaitoksen toimintaa ja sujuvoittaa navigointia mahdollisten pelastustoimien yhteydessä.

Kaavamuutoksessa Rantakulmantie (osa) jaetaan kolmeen osaan ja nimetään uudelleen. Katu (osa Rantakulmantietä) nimetään Ratapenkantieksi ja Jokisuistontieksi. Ratapenkantien ja Jokisuistontien risteysalue saa nimen jo olemassa olevan Raumanjuovantien mukaan.

 

Vireilletulo ja luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 20.5.-4.6.2021. Samalla kertaa on julkaistu asemakaavaluonnos. Vireilletulosta ja asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutettiin 19.5.2021 kaupungin ilmoituslehdissä ja verkkosivuilla sekä ilmoitettiin kirjeellä asianosaisille. Osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteitä ja täydennysehdotuksia osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana jätettiin 11 mielipidettä. Kaavaehdotusta muokattiin saatujen mielipiteiden pohjalta. Ennakkolausunto saatiin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialalta. Elinvoima- ja ympäristötoimialalla ei ollut huomauttamista kaavamuutoksesta.

Ennakkolausunto ja mielipiteet ovat nähtävissä kokonaisuudessaan kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä. Mielipiteet ja ennakkolausunto on koottu luonnosvaiheen palauteraporttiin, joka on kaavaselostuksen liitteenä. Palauteraportissa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet luonnosvaiheen ennakkolausuntoon ja mielipiteisiin.

Kaavamuutoksesta ei aiheudu alueen maanomistajalle sellaista merkittävää hyötyä, jonka johdosta tulisi neuvotella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maankäyttösopimuksesta.

Tämän asemakaavan alueelle ei laadita tonttijakoa. Alue on katualuetta.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja -selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Ulasoori 30. Rantakulmantien (osa) asemakaavan muutoksen 609 1751, päivätty 8.7.2021 nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta ja Satakunnan pelastuslaitokselta, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tia Koponen, tia.koponen@pori.fi

Perustelut

Asemakaavaehdotus oli nähtävänä 26.8.-10.9.2021 ja siitä saatiin yksi lausunto, joka on nähtävissä kokonaisuudessaan kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä. Lausunnonantajalla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta.Teknisellä lautakunnalla ei ollut lausuttavaa. Asemakaavaehdotuksesta saatiin yksi muistutus, joka liitettiin kaavaselostukseen kaupunkisuunnittelun vastineineen. Lausunnon ja muistutuksen perusteella kaavaehdotukseen ei tullut merkittäviä muutoksia.

Maankäyttösopimusta ei laadita.

Tämän asemakaavan alueella tonttijakoa ei laadita.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja - selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, joten siitä päättää kaupunginhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Ulasoori 30. Rantakulmantien (osa) asemakaavan muutoksen 609 1751, päivätty 8.7.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungingeodeetti, kaupunkisuunnittelu, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto. Päätös tiedoksi: Kirjaamo/Elina Tasku, kaupunkisuunnittelu/Tarja Suojala ja Tia Koponen, muistuttaja.

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet