Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 685 Kallo-Reposaari kehittämishankeselvitys

PRIDno-2021-4465

Valmistelija

  • Risto Reipas, kaupunkisuunnittelupäällikkö, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Kallo-Reposaari alueesta on laadittu kehittämishankeselvitys, joka toimii Kallon asemakaavan muutoksen pohjaselvityksenä ja Reposaaren matkailullisen kehittämisen tausta-aineistona.

Yyterin alueen kehittäminen on ollut Porin kaupungin matkailun kehittämisen kärkihankkeita vuodesta 2017 lähtien. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on lisätä Yyterin houkuttelevuutta ja tunnistettavuutta sekä parantaa yleisilmettä ja käytännön toimivuutta kaikkina vuodenaikoina.

Kasvuohjelmassa Yyterin alueen kehittämiseen on linkitetty myös Uniluodon, Kallon ja Reposaaren alueet. Kasvuohjelman mukaisesti kaupungin roolina on ennen kaikkea luoda maankäytölliset edellytykset investointien sijoittumiselle alueelle (yleiskaava, asemakaava ja luvat), jatkaa alueen infrainvestointeja sekä kehittää yhdessä alueen toimijoiden kanssa alueen ulkoista ja sisäistä saavutettavuutta.

Yyterin alueen kasvuohjelma on hyväksytty elinvoima- ja ympäristölautakunnassa 28.10.2020 ja Porin kaupunginhallituksessa 9.11.2020.

Kallon alue kuuluu vuonna 1982 hyväksyttyyn asemakaavaan, tunnus 609 779. Samaan asemakaavaan kuuluu koko Mäntyluodon satama ja osa Uniluodosta. Kallon osalta kaava ei vastaa nykypäivän maankäytön ja toimintojen sijoittelun vaateita. Suurin osa Kallon alueesta on varustettu lähivirkistysaluetta kuvaavalla VL- merkinnällä.

Kaavamuutostyö aloitetaan syksyn 2021 aikana. Kallon alue on kaavoituskatsauksen 2021-2023 kohde M12. Kaavatyön tausta-aineistoksi on tilattu liitteenä oleva selvitys viranhaltijapäätöksellä 11.5.2021 EnviConsult and Trade Oy:ltä. Selvityksen valmistelussa on ollut mukana kaupunkisuunnittelun kesäharjoittelija kesän 2021 ajan.Työ on valmistunut 15.9.2021.

Työssä osallistettiin Kallo-Reposaari alueiden keskeisten toimijoiden edustajia. Työtä on Porin kaupungin puolelta ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet toimialajohtaja Lauri Kilkku, infrayksikön päällikkö Markku Koppelomäki, rakennusvalvontayksikön päällikkö Mikko Nurminen,  kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas ja sidosryhmäpäällikkö Janne Vartia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kallo-Reposaari kehittämishankeselvityksen, joka toimii Kallon asemakaavan muutoksen pohjaselvityksenä ja Reposaaren matkailullisen kehittämisen tausta-aineistona.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

Tiedoksi

Vt. toimialajohtaja Markku Koppelomäki, rakennusvalvontayksikön päällikkö Mikko Nurminen,  kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas, sidosryhmäpäällikkö Janne Vartia.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.