Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 691 Kerrostalotontin Koivula 609-16-12-9 vuokrasopimuksen uusiminen tai tontin myyminen, Asunto Oy Visakoivu

PRIDno-2021-4162

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Asunto Oy Visakoivulle on vuokrattu 15.1.1962 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella kerrostalotontti Koivula 609-16-12-9. Tontin pinta-ala on 4088 m² ja tontilla on rakennusoikeutta 3600 k-m². Tontin vuokra vuonna 2021 on ollut 6081,84 euroa.

Lähtökohtaisesti tontin vuokrasopimus uusitaan. Tontti voidaan kuitenkin myös myydä vuokralaisen niin halutessa.

Vuokrasopimuksen uusiminen

Vuokrasopimus uusitaan 60 vuodeksi eli ajaksi 16.1.2022-31.12.2081. Vuokrasopimus uusitaan voimassa olevan kerrostalotonttien vuokrasopimusmallin mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut päätöksellään 15.6.2020 § 86 Koivulan kerrostalotonttien yksikköhinnaksi 122,50 €/k-m². Hinta on sidottu elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalle. Vuosivuokra on 5 % vahvistetusta yksikköhinnasta. Edellä mainitulla hinnoittelulla laskettu elinkustannusindeksiin sidottava vuosivuokra on 22 117,22 euroa elinkustannusindeksin vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla.

Vuokrasopimusten uusimisessa noudatettavien siirtymäsäännösten mukaan sopimuksen koko päättymisvuodelta peritään nykyisen sopimuksen perusteella laskettavaa vuokraa ja uusi vuokra otetaan käyttöön seuraavasta vuodesta lähtien viiden vuoden aikana 20 prosentin porrastuksin. Uuden sopimuksen mukaisesta vuokrasta peritään 20% vuonna 2023, 40% vuonna 2024, 60% vuonna 2025, 80% vuonna 2026 ja 100% vuodesta 2027 lähtien. Siirtymäkauden aikana peritään kuitenkin vähintään vanhan sopimuksen mukaista vuokraa.  Siirtymäsäännös koskee vain nykyisen sopimuksen vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti seuraavan vuoden alusta lukien täyden vuokran

Edellä esitetyn hinnoittelun perusteella tontin myyntihinta on elinkustannusindeksin vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla 442 344 euroa. Sillä hinnalla tontti voidaan myydä 31.1.2022 saakka.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että tontin Koivula 609-16-12-9 vuokrasopimus uusitaan tai tontti myydään Asunto Oy Visakoivulle edellä esitetyn mukaisesti, ja että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa hallintosäännön 153 §:n nojalla tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 21.9.2021. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että tontin Koivula 609-16-12-9 vuokrasopimus uusitaan tai tontti myydään Asunto Oy Visakoivulle edellä esitetyn mukaisesti, ja että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa hallintosäännön 153 §:n nojalla tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vuokralainen, infrajohtaminen/ MAPO

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi