Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 680 Lausunto Satakuntaliiton vuoden 2022 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2022-2024

PRIDno-2021-4364

Valmistelija

  • Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Satakunnan maakuntahallitus on 13.9.2021 kokouksessaan hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaksi, josta pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaisesti jäsenkuntien lausunto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevasta luonnoksesta Satakuntaliiton vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaksi seuraavan lausunnon:

Porin kaupunki katsoo, että Satakunnan tärkeimmät toiminnalliset painopisteet ovat edelleen edunvalvonnan tehostaminen sekä alueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) sekä niihin liittyvän infrastruktuurin vahvistaminen. Lisäksi toiminnassa korostuu Satakunnan sote-uudistuksen valmistelu (Satasote). Maakunnan keskuskaupungin ja Satakuntaliiton yhteistyö on osoittautunut erittäin sujuvaksi erityisesti edunvalvonnassa ja sote-uudistuksen valmistelussa.

Porin kaupungin näkökulmasta edunvalvonnan painopisteet vt 8:n, vt 2:n ja Pori-Tampere -yhteyden kehittämiseksi ovat edelleen perusteltuja. Raideliikenteen osalta tärkeintä on edelleen kehittää nopeaa ja sujuvaa yhteyttä Tampereelle. Kaikki sellaiset investoinnit, kehittämistoimenpiteet ja uudet avaukset ovat perusteltuja, jotka lyhentävät aikaetäisyyteen liittyvää saavutettavuutta Porin ja Tampereen ja sitä kautta myös Porin ja Helsingin välillä. Länsi-Suomen maakuntien yhteinen liikennestrategia ja yhteinen edunvalvonta keskeisissä hankkeissa, kuten vt 8:n kehittämisessä, edesauttaa näiden Satakunnalle tärkeimpien liikennehankkeiden toteutumista.

Rakennerahastoihin liittyvien hankkeiden päätökset ja hallinnointi pitäisi tehdä kotimaakunnassa. Porin kaupunki tukee Satakuntaliittoa sen pyrkimyksissä toimia uudella ohjelmakaudella 2021-2027 EAKR- ja JTF-tukia myöntävänä välittävänä toimielimenä.

Osaavan työvoiman saanti on tärkeä painopiste. Satakunnan väestökehityksen valossa on erittäin tärkeää edistää kansainvälisyyttä ja muita mahdollisia toimenpiteitä työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi ja siihen liittyvien lupaprosessien nopeuttamiseksi sekä kansainvälisen yhteistyön laajentamiseksi eri koulutusasteille.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Satakuntaliitto (kirjaamo@satakunta.fi perjantaihin 8.10.2021 mennessä)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.