Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 681 Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedon laatukriteereistä

PRIDno-2021-4105

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta tiedon laatukriteereiksi ja mittareiksi julkiselle hallinnolle. Ehdotus on laadittu Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen Tiedon laatukehikko -osahankkeessa. Tässä Tilastokeskuksen vetämässä osahankkeessa ovat mukana Digi- ja väestötietovirasto, Kela, Maanmittauslaitos, Opetushallitus, Patentti- ja rekisterihallitus, Tulli, Työterveyslaitos, Valtiokonttori ja Verohallitus.

Koko yhteiskunta hyötyy siitä, että julkiset tetovarannot saadaan entistä laajempaan käyttöön. Tämä lisää toiminnan avoimuutta, mahdollistaa hallinnon kehittämisen ja parantaa kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tiedon laajempi saatavuus edesauttaa myös tutkimusta, kehittämistä, liiketoimintaa ja innovointia. 

Tässä ehdotuksessa on kuvattu konkreettisia tietoaineistojen laatukriteereitä ja niiden mittareita, jotka mahdollistavat julkishallinnon tiedon laadun yhtenäisen todentamisen, kuvaamisen ja arvioinnin.

Tavoitteena on lisätä tietojen käyttömahdollisuutta ja yhtenäisyyttä sekä laajentaa tiedon käyttöä yhteiskunnan ja yritysten päätöksenteossa. Laatukriteereiden avulla virastot tuottavat yhdessä entistä laadukkaampaa ja helpommin hyödynnettävää tietoa julkisiin tietovarantoihin.Samalla on muodostettu yhteinen kansallinen kieli tiedon laadusta keskustelemiseen erityisesti rakenteisten tietoaineistojen osalta.

Tietoaineistojen laatukriteerit on järjestetty tiedonkäyttäjän näkökulmasta neljän kysymyksen alle:

1) Mitä tieto koskee?

2) Miten tieto kuvaa todellisuutta?

3) Miten hyvin tieto on kuvattu?

4) Miten tietoa voi käyttää?

Laatukriteerien hyödyntäminen koskee Suomen julkisen hallinnon toimijoita tiedon tuottajina ja tiedon käyttäjinä.

Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö sekä elinvoima- ja ympäristötoimialan ICT-yksikkö ovat antanee yhteisen lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle julkisen hallinnon tiedon laatukriteereistä konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön sekä elinvoima- ja ympäristötoimialan ICT-yksikön valmistelun mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö / lausuntopalvelu.fi / 4.10.2021

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.