Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 699 Mielenterveysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto Porin kaupungin talousarvion ja strategian laatimisen yhteydessä, valtuustoaloite, Vihreä valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Laura Pullinen

PRIDno-2021-2475

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vihreä valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Laura Pullinen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että Porin kaupunki ryhtyy arvioimaan talousarvion mielenterveysvaikutukset vuosittain sekä osana seuraavan strategian valmistelua. 

Monilla kunnallisilla päätöksillä on mielenterveysvaikutuksia. Kuntalaisten mielenterveyteen vaikuttavat muutkin kuin sosiaali- ja terveystoimialan päätökset. Esimerkiksi turvallinen lapsuus, mielenterveystaitojen opetus ja työelämäosallisuus sekä väkivallan, köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy ovat tutkitusti tehokkaita keinoja mielenterveyden edistämiseksi. 

Mielenterveyttä ja hyvinvointia edistämällä voidaan vähentää mielenterveyden ongelmien sosiaalisia, inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia myös kunnallisella tasolla. Palveluiden tarjoamisessa ja mielenterveysvaikutusten arvioinnissa on kiinnitettävä erityishuomiota elämän taitekohtiin (perheen muodostaminen, vanhemmaksi tulo, päivähoidon aloitus, koulun aloitus ja päättäminen, asevelvollisuus, työelämään siirtyminen, työttömyys ja menetykset) ja riskiryhmiin (oppimisvaikeudet, lastensuojelun tarve, päihde- ja huumeongelmat, naisiin kohdistuva väkivalta) sekä ihmisiin, jotka kärsivät moninaisista ongelmista. 

Aloitteena esitämme, että Porin kaupunki arvioi seuraavan strategian sekä vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä esitysten mielenterveysvaikutuksia ja kirjaa arvion liitteeksi hyväksyttäviin asiakirjoihin. Arviointiprosessin osaksi tulee ottaa kokemusasiantuntijoiden ja alan asiantuntijoiden kuuleminen. 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta antaa seuraavan lausunnon:

Tehty aloite tuo esille vaikutuksen arvioinnin tärkeyttä ja kytkeä siihen mukaan yhtenä näkökulmana mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisen.

Kuntaliiton laatimassa materiaalissa vaikutusten ennakkoarvioinnissa tuodaan esille, että vaikutusten ennakkoarvioinnin avulla:

 • tarkastellaan eri päätösvaihtoehtojen arvioituja vaikutuksia
 • tarkastellaan päätöksen vaikutuksia jonkun kohderyhmän näkökulmasta
 • tarkastellaan, toteuttaako päätösvaihtoehto kunnan strategiaa ja toimintaa ohjaavia suunnitelmia
 • punnitaan päätöksen vaikutuksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Ennakkoarviointia toteutetaan useilla eri nimillä/menetelmillä, joista laajin arviointikokonaisuus on vaikutusten ennakkoarviointi (EVA).

Muita mahdollisia vaikutusten ennakkoarviointeja, joissa vaikutuksia tarkastellaan jostain yksittäisestä näkökulmasta, esimerkiksi mielenterveysvaikutusten arviointi tai lapsivaikutusten arviointi. Esimerkiksi seuraavilla nimillä on toteutettu arviointeja:

 • Ihmisiin  kohdistuvien  vaikutusten  arviointi
 • Lapsivaikutusten  arviointi  (LAVA)
 • Sukupuolivaikutusten  arviointi  (SUVA)
 • (Ympäristö)terveysvaikutusten  arviointi (IVA) (TVA)
 • Mielenterveysvaikutusten  arviointi  (MIVA)
 • Sosiaalisten  vaikutusten  arviointi  (SVA)
 • Terveysvaikutusten arviointi
 • Yhdenvertaisuusvaikutusten  arviointi
 • Kielellisten  vaikutusten  arviointi
 • Henkilöstövaikutusten  arviointi
 • Yritysvaikutusten arviointi  (YRVA)
 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
 • Kulttuurivaikutusten  arviointi

Porin perusturvan ehdotus on, että mukaillaan Helsingin kaupungin mallia: 

 • Keskitytään arvioimaan ennalta sellaisia päätöksiä, joilla on merkittäviä vaikutuksia.
 • Päätösvalmistelun käynnistyessä arvioidaan toimialan tai valmistelijan ja esimiehen yhteistyönä onko päätöksellä merkittäviä vaikutuksia.
 • Vaikutusten arvioinnin raportoinnin laajuus ja yksityiskohtaisuus on suhteutettava ehdotuksen sisältöön ja ennakoitujen vaikutusten merkitykseen.  Vaikutusten arviointi on osa normaalia perustelupohdintaa, jota systematisoidaan ja tuodaan näkyväksi arvioinnilla.
 • Vaikutusten arvioinninprosessin osaksi otetaan kokemusasiantuntijoiden ja alan asiantuntijoiden kuuleminen.
 • Ennakkoarviointia ei toteuteta esimerkiksi silloin kun kyseessä on tiedoksi merkittävät asiat, oikaisuvaatimus, yksilöä koskeva asia, viran tai toimen täyttäminen, hankintaasia, toiminnan seuranta tai tutkimusraportti tai tiedoksi merkittävä asia.  Ennakkoarviointia ei tarvitse tehdä myöskään kun vastataan lausuntopyyntöihin, kirjeisiin ja esityksiin.”

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon valtuustoaloitteeseen. 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Vihreä valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Laura Pullinen  jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.5.2021 § 120 valtuustoaloitteen koskien mielenterveysvaikutusten arvioinnin käyttöönottoa Porin kaupungin talousarvion ja strategian laatimisen yhteydessä.  Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.5.2021 § 428 pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan ja konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön lausunnot.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (perusturvalautakunta 16.9.2021 § 246) ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Kaupunginhallituksen asiassa pyytämä talous- ja hallintoyksikön lausunto on asian liitteenä.  

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.