Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 697 Psykologiopiskelijoille maksuton asunto harjoittelun ajaksi, valtuustoaloite, Mikael Ropo ja Henna Kyhä

PRIDno-2021-2472

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Mikael Ropo ja  Henna Kyhä jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Taustaa:

Porin kaupungissa koulupsykologeille on jopa vuosien jonot. Tilanne on kaupungin ja erityisesti oppilaan kannalta täysin kestämätön. Ongelma on tällä hetkellä psykologien saatavuudessa. Psykologeista on koko Suomessa valtava pula ja kaikki kaupungit kilpailevat samoista psykologeista. Virkoja on tällä hetkellä auki, mutta on epävarmaa löydetäänkö niihin pätevät henkilöt.

On kiinnitettävä huomiota ‘’koulunpenkiltä’’ rekrytointiin sekä veto- ja pitovoimaan. Näemme, että mikäli Porin kaupunki tarjoaisi psykologiopiskelijalle maksuttoman asunnon harjoittelun ajaksi toimisi se vetovoimatekijänä opiskelijoille. Tällä keinolla opiskelija saataisiin innostumaan Porista, sekä muodostuisi tunneside kaupunkia ja jo mahdollista tulevaa työyhteisöä kohtaan. Voisimme saada tällä keinolla opiskelijan valitsemaan Porin kaupungin tulevaksi työnantajakseen heti valmistumisen jälkeen.

Esitämme, että:
Porin kaupunki tarjoaa psykologiopiskelijoille maksuttoman asunnon harjoittelun ajaksi, jotta psykologien virat saadaan täytettyä, sekä oppilaat pääsevät kohtuullisessa ajassa vastaanotolle.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa valtuuastoaloitteeseen Psykologiopiskelijoille maksuton asunto harjoittelun ajaksi, allekirjoittajat Mikael Ropo ja Henna Kyhä.

Porin sivistystoimialalla on vuosittain ollut 1-2 psykologiopiskelijaa. Heidän saatavuudessaan ei ole ollut suurempia ongelmia. Opiskelijoiden ohjaaminen vaatii kuitenkin voimavaroja, joten määrän kasvattaminen ei ole tarpeen. Psykologiharjoittelijat on toimialalla nähty tärkeinä tekijöinä, sillä osa heistä on valmistumisen jälkeen hakeutunut Poriin töihin. 

Sivistystoimiala on pyrkinyt lisäämään psykologien pito- ja vetovoimaa mm. palkkausta parantamalla, psykologien työnjakoa kehittämällä ja uusia vakansseja avaamalla. Rekrytointiin on panostettu yhdessä hr-yksikön kanssa, ja yhteistyötä Jyväskylän ja Turun yliopistojen suuntaan aloitettu mm. opiskelijoiden entistä paremman tavoitettavuuden lisäämiseksi. Mainituilla seikoilla ei kuitenkaan ole ratkaistu psykologipulaa, joka vaivaa laajemminkin julkista sektoria. 

Psykologiharjoittelun voidaan pitää rekrytoinnin kannalta otollisena hetkenä kilpailla työvoimasta. Harjoittelijoilta kerätyn palautteen perusteella asumistilanne ei ole noussut tekijäksi, joka olisi mainittu palautteessa. Usein opiskelijat ovat kotoisin Porin alueelta, ja asuvat harjoitteluajan vanhempiensa tai kumppaneidensa kanssa. Maksuton asunto ei useissa tapauksissa olisi kaikille mieluinen ratkaisu. Psykologiharjoittelijoille maksetaan palkkaa, ja tasapuolisempaa olisikin tämän palkkatason parantaminen.  Sen sijaan harjoittelun palaute kohdistuu ohjaukseen ja vuorovaikutukseen ohjaajan tai ohjaajien kanssa. Harjoittelijalle on tärkeää myös kokemus onnistumisesta ja itsenäisestä työstä, jota harjoittelun loppupuolella pyritään mahdollistamaan. Tämä taas edellyttää ohjaajalta huomiota ja aikaa mm. arvioida, tarkastaa ja tukea asiakastyötä. Harjoittelijoiden saaminen ei ole ehkä tässä mielessä ongelma. 

“Kohtaannan” haastaa enemmänkin työssä olevien psykologien valmius ottaa oman työnsä oheen ohjattava opiskelija. Ohjaukselle ei ole kannustetta palkan muodossa. Kannuste on oikeastaan ammatissa kehittyminen, mikä on sinällään psykologeille tunnistettava piirre. Toinen seikka, mikä vaikuttaa psykologiharjoittelujen ohjaamiseen on se, että psykologit katsovat ohjauksen osaltaan olevan eettisessä mielessä tarpeen. Halutaan tukea ja edistää opiskelijoiden valmistumista.  Edellä esitetyn perusteella voitaisiin harkita sitä, että opiskelijoiden ohjauksesta suoritettaisiin ohjaavalle psykologille ohjauksen ajalta palkkiota. Tämä kannuste vahvistaisi oletettavasti harjoittelijoiden ohjausta ja kannustettakin voisi harkita, jos harjoittelija hakee työpaikkaa. Ohjauksen palkkausvaikutusta tulee tarkastella osana koko kaupunkikonsernia, ja asian mahdollinen jatkoselvittely olisikin hr-yksikön tehtävä.

Koulu- ja opiskelijapsykologit siirtyvä hyvinvointialueen palvelukseen vuonna 2023. Sivistyslautakunta katsoo, että hyvinvointialueen tulee aktiivisesti tarttua psykologiresurssin saatavuuden varmistamiseen ja pohtia mm. heidän palkkaukseensa liittyviä asioita. Sivistystoimialan ei kannata nykyisessä ylimenotilanteessa alkaa tarjota maksuttomia asuntoja psykologiharjoittelijoille. 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt perusturvalta lausuntoa Mikael Ropon ja Henna Kyhän valtuustoaloitteeseen koskien psykologiaopiskelijoiden maksutonta asuntoa harjoittelun ajaksi.Valtuutetut Ropo ja Kyhä esittävät koulupsykologipulan helpottamiseksi maksutonta asuntoa opiskeluun liittyvän harjoittelun ajaksi.

Idea on kannatettava ja sitä on toteutettu jo joissakin kaupungeissa. Esim.Ähtärissä on tarjolla korkeakouluopiskelijoille kalustettuja soluasuntoja harjoittelijoille. Samoin myös Alavuudella kaupunki haluaa edistää korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelumahdollisuuksia ja tarjoaa maksuttoman kalustetun soluasunnon opintoihin liittyvän työharjoittelun suorittamiseksi tai opinnäytetyön tekemiseksi.

Julkisuudessa on nostettu koulupsykologien pula esille ja onkin hyvä, että Porin kaupungissa pohditaan, miten psykologeja saataisiin houkuteltua paikkakunnalle jo opiskeluvaiheessa ja sitä kautta jäämään valmistumisen jälkeenkin tänne työskentelemään. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei meillä ole pula vain psykologeista vaan pulaa on monista muistakin erityistyöntekijöistä mm. puheterapeuteista ja sosiaalityöntekijöistä. Tämän vuoksi opiskelijoille suunnatut etuudet eivät voi kohdentua vain psykologiopiskelijoille vaan kohderyhmän tulee olla laajempi.

Harjoitteluajan ilmaisen asunnon lisäksi tulisi pohtia myös muita keinoja, joiden avulla saataisiin houkuteltua opiskelijoita paikkakunnalle . Onnistuneeseen rekrytointiin voi vaikuttaa valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille järjestettävät infotilaisuudet, perheenjäsenten työllistymisen edistäminen ja lapsiperheille tarjottavat muut palvelut. Myös työhön liittyviä keinoja tulisi pohtia, onko tehtäväkuva ehkä muutettavissa houkuttelevammaksi, työnohjauksen mahdollisuus jo harjoittelun aikana, erilaiset työelämän joustot (lähi- ja etätyö). Myös palkkaukseen liittyviä asioita olisi hyvä tarkastella yhdessä työolosuhteiden ja työehtojen rinnalla.

Kyseessä on laaja asia, jota tulee pohtia useammasta näkökulmasta huomioiden myös tuleva hyvinvointialue. Lisäksi maksuttoman asumisen toteutuminen edellyttää asian huomioimista talousarviossa kustannusten kattamiseksi. Perusturvan talousarviossa ei ole varauduttu opiskelijoiden maksuttomaan asumisen toteuttamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon Mikael Ropon ja Henna Kyhän valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutetut Henna Kyhä ja Mikael Ropo jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.5.2021 § 117 valtuustoaloitteen koskien psykologiopiskelijoille maksutonta asuntoa harjoittelun ajaksi.  Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.5.2021 § 428 pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnnan lausunto 14.9.2021 § 178 ja perusturvalautakunnan lausunto 16.9.2021 § 245) ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.