Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 694 Vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2023

PRIDno-2021-3209

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on  asettanut toimikaudekseen 2019 – 2021 vanhusneuvoston (16.12.2019 § 709), vammaisneuvoston (16.9.2019 § 498)  ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan (16.12.2019 § 710). Neuvottelukunnat ovat rinnastettavissa kaupunginhallituksen toimikuntiin, joten niitten toimikausi on määräaikainen aina kaksi vuotta kerrallaan. Neuvottelukuntien toimikausi on päättynyt edellisen kaupunginhallituksen toimikauden päättyessä. 

Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;
2) selvittämällä asukkaiden ja kunnassa säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;
5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

Porissa on toiminut vammaisneuvosto vuodesta 1974, rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntavuodesta 1987 ja vanhusneuvosto vuodesta 1999. 

Neuvottelukuntien juoksevaa hallintoa varten on asetettu sihteerityövoimaa, joka on vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon osoitettu perusturvan henkilöstöstä. Neuvottelukuntien käyttövarat on järjestetty harkinnanvaraisille avustuksille varatusta määrärahasta. Neuvottelukuntien jäsenille on maksettu luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukainen lautakunnan tasoinen kokouspalkkio. 

Neuvottelukuntien asettamisen tulisi olla osa kaupungin osallisuusjärjestelmien kehittämistä ja osaltaan palvella kaupungin strategisia tavoitteita. Neuvottelukuntien valinnassa tulisi ottaa huomioon laeissa asetetut määräykset sukupuolten välisestä tasaarvosta. Tasapuolisuuden vuoksi neuvottelukuntien tulisi olla mahdollisuuksien mukaan myös keskenään yhdenmukaisesti organisoituja ja noudattaa samankaltaisia pelisääntöjä. 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.3.2020 § 106 päättänyt, että vammaisneuvoston edustus kaupungin toimielimissä valtuustokauden 2017-2021 loppukautena noudattaa nuorisovaltuuston osalta tehtyä linjausta seuraavasti: vammaisneuvoston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan, elinvoima- ja ympäristölautakunnan ja perusturvalautakunnan kokouksissa. Kaupunginhallitus on todennut lisäksi, että läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa ei koske salassa pidettäviä asioita.

Vanhusneuvosto on 18.9.2021 päivätyssä ja kaupunginhallitukselle osoitetussa kirjeessä esittänyt mm. että kaupunginhallitus nimeää jatkossa, vuodesta 2021 lähtien vanhusneuvoston vaalikaudeksi kerrallaan eli neljäksi vuodeksi. Vanhusneuvoston kirje on asian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • asettaa toimikaudeksi 2021-2023  vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan
 • pyytää vanhusneuvostoa, vammaisneuvostoa ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaa 30.9.2021 mennessä tekemään kaupunginhallitukselle esityksensä  neuvostojen ja neuvottelukunnan jäsenistä  ja henkilökohtaisista varajäsenistä sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

Kaupunginhallitus kehottaa perusturvalautakuntaa valitsemaan edustajansa kuhunkin neuvottelukuntaan ja osoittamaan perusturvan henkilöstöstä tarvittavan sihteerityövoiman vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Porin kaupunginhallitus pyytää rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaa tekemään kaupunginhallitukselle esityksen neuvottelukunnan jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta 30.9.2021 mennessä.

Ehdotus

Päätetään neuvottelukunnan kokoonpanoesityksen tekemisestä toimikaudeksi 2021–2023.

Päätös

Päätettiin, että neuvottelukunnan kokoonpanoesitys valmistellaan syyskuun kokouksessa, jossa yhdistykset ilmoittavat neuvottelukuntaan nimettävät edustajansa ja heidän varajäsenensä.

Valmistelija

Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 9.8.2021 kokouksessaan pyytänyt perusturvalautakuntaa nimeämään edustajansa vammaisneuvostoon, vanhusneuvostoon sekä rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan.

Tämän lisäksi kaupunginhallitus on velvoittanut nimeäämään sihteerin vammais- ja vanhusneuvostoon.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta nimeää keskuudestaan edustajan ja tälle varajäsenen vammaisneuvostoon, vanhusneuvostoon sekä rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan,

sekä nimeää vammais- ja vanhusneuvoston sihteeriksi toimistosihteeri Anne Lundgrenin. Sihteerin työpanoksen siirrossa neuvostojen käyttöön tulee huomoida vammaispalveluiden toimistosihteerin resurssointi, joka tehtävän myötä vähentyy oleellisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta nimeää edustajansa neuvostoihin seuraavasti:

Vanhusneuvosto Taru Anttila, varalle Minna Keskinen

Vammaisneuvosto: Juha Södergård, varalle Jyri Astokari

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta: Juha Joutsenlahti, varalle Markus Halminen

Vammais- ja vanhusneuvoston sihteeriksi nimetään Anne Lundgren.

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti päätöksellään 9.8.2021 § 536

 • asettaa toimikaudeksi 2021-2023  vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan
 • pyytää vanhusneuvostoa, vammaisneuvostoa ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaa 30.9.2021 mennessä tekemään kaupunginhallitukselle esityksensä  neuvostojen ja neuvottelukunnan jäsenistä  ja henkilökohtaisista varajäsenistä sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

Kaupunginhallitus kehotti perusturvalautakuntaa valitsemaan edustajansa kuhunkin neuvottelukuntaan ja osoittamaan perusturvan henkilöstöstä tarvittavan sihteerityövoiman vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon.

Perusturvalautakunta käsitteli asiaa 16.9.2021. Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta ovat toimittaneet liitteenä olevat esitykset valittavista jäsenistä kaupunginhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää valita neuvostojen ja neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat seuraavasti:

Vanhusneuvosto

 1. puheenjohtaja Britta Raitala      Aulikki Harju
 2. varapuheenjohtaja Osmo Pulli
 3. Juhani Wallin                                Mauri Jaakonsaari
 4. Ari Nordström                              Veijo Rantanen
 5. Sinikka Markkula                          Tuula Telin
 6. Pertti Harju                                  Eeva Reunavuori
 7. Ulla Kallio                                     Heli Lukka
 8. Anna-Mari Järvelä                        Susanna Alarvo-Messo
 9. Outi Penttinen                              Irma Roininen
 10. Auli Olenius                                  Hannele Elomaa
 11. Sari Teeri                                      Arja Ruisniemi
 12. Sanna-Mari Pudas-Tähkä             Marja Takala
 13. Eeva-Liisa Koskinen                      Anne-Mari Hakuni

Perusturvalautakunnan edustaja  on Taru Anttila ja varajäsen Minna Keskinen.

Sihteeri: Anne Lundgren

 

Vammaisneuvosto

 1. puheenjohtaja Lauri Levo            Minna Keskinen
 2. varapuheenjohtaja Tiina Rinne    Lennart Laitinen
 3. Harri Salminen                             Kaija-Liisa Lohivuo
 4. Pekka Wahlroos                           Helena Alsela
 5. Katja Halinen                                Sanna-Mari Pudas-Tähkä
 6. Raija Kiviniitty                              Saini Lepistö
 7. Pertti Kärkkäinen                           Erja Simonen
 8. Janica Uusitalo                             Esko Jormonen

Lisäksi kaupunginhallitus valitsee kolme edustajaa ja heidän varajäsenensä.

Perusturvalautakunnan edustaja on Juha Södergård ja varajäsen Jyri Astokari

Perusturvan edustaja on sosiaaliohjaaja Mervi Halonen.

Sihteeri: Anne Lundgren

 

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta

 1. puheenjohtaja Ilona Wessman                                         
 2. varapuheenjohtaja Esko Keiholehti                  
 3. Heino Paavilainen                         Veikko Lehtonen
 4. Pauli Villanen                               Kosti Rasinperä
 5. Gunnar Kotiranta                          Seppo Korkeamäki
 6. Ilkka Nurmi                                   Matti Sundell
 7. Taina Mäkitalo                              Elsa-Maj Aro-Koivisto
 8. Taisto Talasma                             Elsa Västilä
 9. Ilmo Marttila                                  Aulis Laakso
 10. Marjatta Salonen                          Valio Paulamäki
 11. Pasi Rainiola                                 Tapio Huhtanen

Perusturvalautakunnan edustaja on Juha Joutsenlahti ja varajäsen Markus Halminen.

Sihteeri: Jan-Kristian Kivi

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa vaikuttamistoimielinten kokoonpanot valmisteluun.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, PoriListat), ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi