Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 588 Energiaosuusrahaston sääntöjen muutos

PRIDno-2019-5162

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto perusti energiaosuusrahaston 3.12.2012 § 210. Rahastoon siirrettiin Pohjolan Voiman vuonna 2012 maksamat 3 041 494 euron osinkotuotot. Energiaosuusrahaston saldo on tällä hetkellä 1 282 878 euroa, sillä rahaston pääomaa on käytetty Pohjolan Voiman osakkeiden hankintaan useassa erässä.

Rahaston varoja oli tarkoitus myös käyttää mm. Olkiluoto 4 hankkeeseen, johon kaupunki oli sitoutunut. Koska Olkiluoto 4  ei ole totetumassa, rahaston sääntöjä on tarpeellista päivittää vastaamaan nykytilannetta. 

Omistajaohjausyksikkö esitää rahaston sääntöjä muutettavaksi siten, että 1 § ja 4 § muutetaan. Tarkoituksena on, että kaupungin energialiiketoiminnasta tai kaupungin tytäryhtiöiden energialiiketoiminnasta kaupungille saatavia ennakoimattomia tuottoja voitaisiin käyttää energiaosuuksien ja energiayhtiöiden osakkeiden ostojen, näistä ostoista aiheutuvien muiden välillisten kustannusten, myynneistä aiheutuvien kustannusten, alaskirjausten tai arvonalennusten kattamiseen tuloslaskelmassa. Liitteissä ovat ehdotetut uudet säännöt ja nykyisin voimassa olevat säännöt.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että energiaosuusrahaston säännöt muutetaan liitteenä olevan luonnoksen mukaisiksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää tarkastaa tämän asiakohdan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.