Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 576 Kulttuuritalo Anniksen asema organisaatiossa

PRIDno-2019-4641

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi
Tiina M Toivonen, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli Kulttuuritalo Anniksella ilmenneitä epäselvyyksiä 30.9.2019 § 506 ja kehotti konsernihallinnon talousyksikköä yhdessä sivistystoimialan kanssa käynnistämään valmistelun Kulttuuritalo Anniksen aseman kaupungin organisaatiossa arvioimiseksi ja tuomaan asian kaupunginhallitukselle päätettäväksi niin, että asia voidaan käsitellä vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Esa Kohtamäki, Jyri Träskelin ja Kaisa Harjunpää sivistystoimialalta sekä Tuomas Hatanpää, Martti Kujanpää ja Tiina Toivonen talousyksiköstä ovat laatineet toimintasuunnitelman Kulttuuritalo Anniksen toiminnan jatkon suunnittelemiseksi.

Kulttuuritalo Anniksen toiminnan vetovastuu tullaan siirtämään kaupungilta yhdistysvetoiseksi kumppanuussopimusmenettelyn avulla. Tätä tehtävää varten tulee mahdollisesti perustaa uusi yhdistys, mikäli talossa toimivilla yhdistyksillä ei ole valmiutta ottaa tehtävää hoitaakseen. Siirtymäajaksi Anniksen toiminnan onnistuneeseen uudelleenorganisointiin varataan tuleva kalenterivuosi 2020.

Asian valmistelu aloitetaan syksyn 2019 aikana kaupunginjohtajan nimeämässä työryhmässä, jonka keskeiset tehtävät ovat:

  • Taata Anniksen toiminnan aktiivinen jatkuminen toiminnan uudelleenorganisoinnin ajan
  • Luoda puitteet Anniksen toiminnan jatkumiseksi vuoden 2020 jälkeen yhdistysvetoisesti
  • Saattaa valmiiksi kumppanuussopimus sekä Anniksen hallinnollinen toimintasuunnitelma ja talousarvio toukokuun 2020 loppuun mennessä.

Parhaillaan on käynnissä Anniksen vastaavan työntekijän rekrytointi. Toiminnan uudelleen organisoinnin vuoksi tehtävä täytetään määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun asti. Rekrytoitava henkilö vastaa Anniksen toiminnasta siirtymäkauden ajan kaupungin työntekijänä, minkä jälkeen vastuu toiminnasta siirtyy yhdistyksen toiminnanjohtajalle.

Tämän hetkisen ajatuksen mukaan vuoden 2021 alusta lähtien kaupunki tukee yhdistystä vuositasolla Anniksen nykyisen nettobudjetin verran sekä tarjoamalla toiminnalle jo käytössä olevat, edelleen kaupungin omistukseen jäävät, toimitilat.

Em. järjestelyllä ei ole vaikutuksia vuoden 2020 talousarviomenettelyn suhteen, mutta Anniksen vuoden 2020 talousarviomääräraha osoitetaan KH:n käyttöön.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn suunnitelman ja valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään työryhmän asiaa valmistelemaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
 

Kokouskäsittely

Mika Tuovinen saapui klo 13.30. 

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.10.2019 on jättänyt asian pöydälle. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.10.2019 § 232 käsitellyt asiaa, pöytäkirjanote asian liitteenä.  Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan päätöksen ja toteaa, ettei asia tässä vaiheessa edellytä kaupunginhallituksen toimenpiteitä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sivistyslautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.