Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 586 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

PRIDno-2019-4844

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta.Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on 29.8.2019 asettanut iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän. Työryhmän tavoitteena on turvata iäkkäille henkilöille laadukkaat, yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat palvelut sekä vahvistaa palveluiden laatua ja saatavuutta. Työryhmän om muun ohessa arvioitava henkilöstömitoituksen nostamista vähintään 0,7 ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä sekä siihen liittyen työnjaon selkiyttämistä.

Henkilöstömitoitusta ja siihen liittyviä tekijöitä koskevan hallituksen esityksen valmistelemista varten on asetettu mitoitusjaosto, jonka tehtävänä on ollut 30.9.2019 mennessä tehdä ehdotus hallituksen esitykseksi henkilömitoituksesta ja yhtenäisestä toimintakyvyn arvioinnista käytettävästä mittaristosta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä yhtenäisestä kansallisesta arviointi- ja seurantamittaristosta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä noudatettavasta henkilöstömitoituksesta, siihen laskettavasta henkilöstöstä, mitoituksen laskentamallista sekä mitoituksen vaiheittaisesta voimaantulosta.

Perusturva on antanut lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle perusturvan valmisteleman lausunnon hallituksen esityksestä laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.