Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 583 Osakekauppa; Porin linja-autoasemakiinteistö Oy

PRIDno-2019-5178

Valmistelija

  • Liisa Laurila, liisa.laurila@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki ja Matkahuolto Oy ovat neuvotelleet osakekaupasta koskien Matkahuollon omistamia Porin linja-autoasemakiinteistö Oy:n osakkeita, jotka kaupan toteuduttua tulisivat Porin kaupungin omistukseen. Kaupan taustalla on osakeomistuksen keskittäminen yhdelle taholle ja siten kaupunkisuunnittelun Pasaasi-hankkeen edistäminen. Lisäksi Matkahuolto voi jatkossa ottaa käyttöön tarpeisiinsa paremmin soveltuvat tilat.

Kaupan kohteena ovat osakkeet nrot 36-140 ja 688-1087, jotka muodostavat noin 26 % yhtiön koko osakekannasta. Kauppahinnan perusteena on Länsi-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy:n 13.9.2016 laatima arviokirja. Kauppahinta on laaditun arvion mukaan 270.000,00 euroa. Kauppaan liittyy Matkahuollon kanssa tehtäväksi tuleva 6kk pituinen määräaikainen vuokrasopimus 1.12.2019 alkaen. Vuokrasopimus tulee normaalissa järjestyksessä teknisen toimialan päätöksentekoon.

Kauppakirjaluonnos ja arviokirja ovat esityslistan liitteenä.

Hankinnan kate osoitetaan vuoden 2019 talousarvion investointiosassa konsernihallinnon toimialalle yritysjärjestelyille varatusta osuudesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen sekä oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

hannu.tukonen@matkahuolto.fi, Lauri Kilkku, Jouni Lampinen, Liisa Laurila, Kari-Matti Haapala

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi