Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 585 Pankkitakaus Porin Jätehuollon Hangassuon jäteaseman ympäristöluvan mukaiselle toiminnalle

PRIDno-2019-5174

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Osana Hangassuon jäteaseman toiminnan  uutta ympäristölupapäätöstä on lupaviranomainen  Etelä-Suomen aluehallintovirasto edellyttänyt, että Porin kaupungin on luvan saajana asetettava yhteensä 2 027 400 euron (alv 24 %) suuruinen  hyväksyttävä vakuus Hangassuon jäteaseman jätehuollon ja vesienkäsittelyn varmistamiseen, kaatopaikan käytöstä poistamiseen ja jälkihoidon toteuttamiseen liittyviin toimenpiteisiin sekä toiminnan päättymisen jälkeiseen tarkkailuun. Vakuus muodostuu seuraavista kustannuksista:

- 30 vuoden jälkitarkkailu 186 000 € (alv 24 %)
- 10 vuoden kaatopaikkakaasunkeräys ja vesienkäsittely 334 800 € (alv 24 %)
- kaatopaikan pintarakenteiden rakentaminen 1 029 200 € (alv 24 %)
- varastoitujen jätteiden käsittely ja kuljetus 477 400 € (alv 24 %)

Vakuus on asetettava ympäristönsuojelulain 61 §:n edellyttämällä tavalla. Toiminnanharjoittajan tulee viiden vuoden välein vuosiraportoinnin yhteydessä esittää valvontaviranomaiselle selvitys vakuudella katettavien jätteiden käsittelyn sekä kaatopaikkaa ja muita toimintoja koskevien vakuuksien  kattavuudesta. Mikäli vakuutta on tarpeen muuttaa, toiminnanharjoittajan on tehtävä ympäristölupaviranomaiselle sitä koskeva esitys. Vain lupaviranomainen voi hakemuksesta vapauttaa vakuuden kokonaan tai osittain.

Omistajaohjausyksikkö on saanut tarjoukset  kolmelta pankilta (Nordea Bank Oyj, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike sekä Länsi-Suomen Osuuspankki). Näistä parhaan tarjouksen esitti Nordea Bank Oyj, jonka takausprovisio oli 0,17 % per annum ja järjestelypalkkio 500 eur  sekä toimitusmaksu 110 eur. Pankkitakaus on voimassa 10 vuotta ja provisio peritään 3 kk jaksoissa etukäteen. Takauksiin sovelletaan pankin kyseiseen luottomuotoon yleisesti soveltamia ehtoja. Saadut tarjoukset ovat esillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää valita Etelä-Suomen aluehallintoviraston edellyttämän pankkitakauksen Hangassuon jäteaseman ympäristöluvan mukaiselle toiminnalle otettavaksi tarjouksen mukaisesti Nordea Bank Oyj:ltä. Takaussumma on 2 027 400 euroa, takausprovisio 0,17 % per annum ja järjestelypalkkio 500 eur  sekä toimitusmaksu 110 eur. Pankkitakaus on voimassa 10 vuotta ja provisio peritään 3 kk jaksoissa etukäteen. Takauksiin sovelletaan pankin kyseiseen luottomuotoon yleisesti soveltamia ehtoja. Samalla kaupunginhallitus valtuuttaa omistajaohjausyksikön päällikön allekirjoittamaan kaupungin puolesta tarvittavat pankkitakauksen asiakirjat ja tekemään niihin tarvittaessa pieniä teknisiä muutoksia. 

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

Esteellisyys

  • Satu Hatanpää, Arja Laulainen

Kokouskäsittely

Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin edustajiston jäsen) ja Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen) poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet pankit,Tekninen toimiala/Jätehuolto/Jussi Lehtonen, Omistajaohjausyksikkö/Ulla Pynnä

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi