Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 584 Porin Ravit Oy:n osakkeiden myynti

PRIDno-2019-5201

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki omistaa 400 kpl Porin Ravit Oy:n osakkeita. Lalli Oy ja Astora Group Oy ovat tehneet yhteisen ostotarjouksen ostaa yhtiön osakkeet siten, että Lalli Oy ostaisi 300 osaketta hintaan 37.500 euroa ja Astora Group Oy 100 osaketta hintaan 12.500 euroa. Tarjottu kauppahinta on yhteensä 50.000 euroa ja osakkeiden tasearvo kaupungin taseessa on 67.275,17 euroa. Osakkeille ei ole määriteltävissä markkina-arvoa, eikä yhtiö voi maksaa osakkeille osinkoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ostotarjouksen tiedoksi ja päättää, että Porin kaupungin omistuksessa olevat 300 Porin Ravit Oy:n osaketta myydään Lalli Oy:lle ja Astora Oy:lle yhteishintaan 50.000 euroa siten, että Lalli Oy ostaa 300 osaketta hintaan 37.500 euroa ja Astora Group Oy 100 osaketta hintaan 12.500 euroa. Konsernihallinnon omistajaohjausyksikön päällikkö Jouni Lampinen oikeutetaan allekirjoittamaan kauppakirjat. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

Esteellisyys

  • Tarja Koskela

Kokouskäsittely

Tarja Koskela (Porin Ravit Oy:n hallituksen jäsen) poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä tämän asiakohdan ajan toimi Jouni Lampinen.

Tiedoksi

Lalli Oy, Astora Group Oy, omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi