Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 580 Strategisten tytäryhtiöiden neljännesvuosiraportti

PRIDno-2019-2348

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kaupunkikonserniin kuuluvat strategiset tytäryhtiöt Länsirannikon Koulutus Oy, Pori Energia Oy, Porin Linjat Oy, Porin Satama Oy, Porin Toimitilat Oy, Porin YH-Asunnot Oy, Prizztech Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ovat konserniohjeen mukaisesti raportoineet toiminnastaan ajanjaksolta 1.1.-30.9.2019.

Strategisten yhtiöiden raportointia on uudistettu. Aikaisemmin käytössä olleista word-lomakkeista on siirrytty käyttämään sähköistä Eemeli-lomaketta. Tästä syystä yhtiöiden raportit näyttävät erilaisilta aikaisempaan verrattuna. Raporttien luettavuutta tullaan vielä jatkossa parantamaan ja esimerkiksi syötettäviin lukuihin lisäämään erottimet tuhansille euroille. Yhtiöitä on pyydetty täyttämään sähköiset lomakkeet antamalla tiiviit vastaukset sekä halutessaan antamaan lisätietoa tavoitteista sekä kuvauksen tilikauden olennaisista tapahtumista erillisellä liitteellä. Yhtiöitä tullaan ohjeistamaan lisää seuraavaan raportointiin, jotta raportit saataisiin mahdollisimman yhdenmukaisiksi jatkossa. Liitteenä on niiden yhtiöiden täydentävät raportit, jotka ovat sellaisen lisäksi antaneet. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa ja helpottaa raportointia sekä yhtiöiden että omistajaohjauksen näkökulmasta.

Kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita yhtiöt ovat arvioineet kolmiportaisen asteikon mukaisesti: ei toteudu – toteutuu tilikauden aikana – toteutunut. Lisäksi yhtiöt ovat raportoineet keskeiset talouden tunnusluvut syyskuun lopun tilanteesta.

Yhtiöt ennustavat pääasiassa tilikaudelta 2019 positiivista tilikauden tulosta. Yhtiöistä ainoastaan Porin Linjat ennustaa tilikauden tuloksen menevän negatiiviseksi. Porin Satama ennustaa tilikaudelta nollatulosta, jolloin se ei pysty maksamaan kaupungille lainan korkoa.

Tavoitteiden toteutumisen osalta vain Länsirannikon koulutus ja Prizztech ennustavat pääsevänsä kaikkiin tavoitteisiinsa. Aikaisemmista vuosista poiketen Pori Energia ei ole pääsemässä tavoitteeseen sijoitetun pääoman tuoton osalta. Toinen tavoite, josta yhtiö jää on työtapaturmien määrä. Porin Linjoilla tavoitteista jää erityisesti talouteen ja matkustajamääriin liittyvät tavoitteet sekä lisäksi Itä-Porin liikenteen palvelutason nosto. Porin YH-Asunnoilla tavoitteista jää toteutumatta vuokrausasteeseen ja vuokralaisten vaihtuvuuteen liittyvät tavoitteet.

Kokonaisuutena yhtiöiden tavoitteet ovat toteutumassa hyvin ja strategiset yhtiöt tekevät positiivista tulosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee raportit tiedoksi sekä antaa mahdolliset evästykset raporttien johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Esteelliset poistuivat kokouksesta seuraavasti:

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:​ Raisa Ranta (yhteisöjäävi,​ Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen).
Länsirannikon Koulutus Oy: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi Juha Kantola ja hänen sijaansa pöytäkirjan tarkastajana toimi Satu Hatanpää.
Porin YH-Asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Porin YH-​Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja Petri Huru (yhteisöjäävi,​ Porin YH-​Asunnot Oy:n hallituksen jäsen). Hurun sijaan pöytäkirjan tarkastajana asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi Satu Hatanpää.
Porin Energia Oy: Tommi Salokangas (yhteisöjäävi,​ Porin Energia Oy:n hallituksen jäsen)
Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy:n hallituksen puheenjohtaja).

Tiedoksi

Raportoineet yhtiöt, omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.