Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 577 Vuoden 2019 lainanotto erä III

PRIDno-2019-5208

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Vuoden 2019 talousarviossa kaupungin pitkäaikaisen uuden velan bruttomääräksi on ennakoitu 54,4 M€. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin on varattu 41 M€. Investointimenot (brutto) ovat 44,9 M€.

Lainatarjousten pyynti vuoden 2019 osalta on jaettu kolmeen tarjouskierrokseen. Kolmannen kierroksen osalta pyydettiin tarjoukset 14,0 miljoonan euron määräisestä velkakirjalainasta. Kyseinen laina tullaan nostamaan yhdessä erässä.

Kolmannen kierroksen osalta lainatarjoukset pyydettiin kuudelta pankilta tai muulta rahoittajalta ja tarjoukset saatiin määräajan puitteissa neljältä rahoittajalta.

Viitekorkona lainatarjouksessa käytettiin kuuden kuukauden euribor-korkoa. Kyseinen viitekorko 25.10.2019 oli -0,350 prosenttia. Lainatarjouksien ehdot on selvitetty huolella. Vaikka korkotaso on tällä hetkellä edelleen historiallisen alhaalla, on silti erityisen tärkeää kiinnittää huomiota rahoittajan perimän marginaalin tasoon, vakauteen ja pysyvyyteen sekä sitä kautta lainan korkoriskin hallittavuuteen.

Pyydetyillä ehdoilla ja huomioiden edellä mainitut muut perustelut kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtuvakorkoisen tarjouksen teki Kuntarahoitus Oyj marginaalin ollessa sama koko laina-ajan. Lainakilpailutusaineisto kokonaisuudessaan on nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä 14,0 miljoonan euron suuruisen velkakirjalainan 10 vuoden laina-ajalla ja sidottuna kuuden kuukauden euribor-korkoon marginaalilla  0,25 prosenttia. Koron marginaali on voimassa koko laina-ajan ja luoton korko on aina vähintään marginaalin suuruinen. Korot ja tasalyhennykset peritään puolivuosittain. Lainan nostosta ei peritä kuluja eikä palkkioita. Samalla kaupunginhallitus valtuuttaa omistajaohjausyksikön päällikön allekirjoittamaan kaupungin puolesta tarvittavat laina-asiakirjat ja tekemään niihin tarvittaessa pieniä teknisiä muutoksia.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

Esteellisyys

  • Satu Hatanpää, Arja Laulainen

Kokouskäsittely

Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan jäsen) ja Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen) poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, Omistajaohjausyksikkö/Ulla Pynnä

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi