Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Aluehallintoviraston päätös kanteluun Porin Koivulan koulun väistötiloista ja kiinteistöstä

PRIDno-2019-410

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Aluehallinnolle lähetetyssä kantelukirjoituksessa 15.3.2018 moitittiin Porin kaupungin laiminlyövän lasten oikeutta terveelliseen ja turvalliseen kouluympäristöön Koivulan koulun väistötiloissa osoitteessa Tekniikantie 2, koska myös kyseisissä väistötiloissa kärsitään ja on kärsitty sisäilmaongelmista ja kyseisten väistötilojen kuntohistorian selvittäminen on laiminlyöty.

Porin kaupunki antoi selvityksensä asiassa 26.3.2018 ja hankki sitä varten sivistystoimialan, ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön, Kiinteistö Oy Domus Arctopoliksen sekä kaupungin sisäilmatyöryhmän lausunnot.

Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualue on tehnyt Koivulan koulun väistötiloihin työsuojelutarkastuksen 25.5.2018, jossa on edellytetty työnantajalta sisäilmaa ja ilmanvaihtoa parantavia toimenpiteitä, sekä 26.9.2018, jonka jälkeen on todettu, että työpaikan ilmanvaihdossa on edelleen ongelmia.

Aluehallintovirasto on antanut kantelun johdosta päätöksen 16.1.2019. Ratkaisussa todetaan muun muassa, että perusopetuslain mukainen opiskeluun osallistuvan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ei ole toteutunut Koivulan koulun väistötiloissa lukuvuoden 2017 - 2018 loppuun mennessä. Aluehallintoviraston käsityksen mukaan ei voida kiistattomasti osoittaa, että vammaisia lapsia olisi kuitenkaan asetettu eriarvoiseen asemaan heidän vammaisuutensa perusteella. Kaupunki ei ollut riittävästi selvittänyt muita vaihtoehtoja turvallisen opiskelijaympäristön takaamiseksi.

Aluehallintovirasto huomauttaa Porin kaupunkia vastaisen varalle koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta huolehtia perusopetuslain 29 §:n mukaisesti opetukseen osallistuvien oikeudesta turvalliseen opiskelijaympäristöön sekä hallintoviranomaisen velvollisuudesta ottaa lapsia koskevissa päätöksissä ensisijaisesti huomioon lapsen etu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklan edellyttämällä tavalla.

Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa asettaa koulun käytössä olevaa kiinteistöä käyttökieltoon eikä antaa muitakaan kantelun kohteena olevaa tahoa velvoittavia määräyksiä. Koulun väistötilojen terveellisyyden arvioinnissa toimivaltainen viranomainen on kunnallinen terveydensuojeluviranomainen, jolla on toimivalta antaa koulutuksenjärjestäjää velvoittavia määräyksiä. Siltä osin kuin kantelu koskee työsuojelua, asia on siirretty aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueelle, jolla on työsuojeluun liittyen toimivalta antaa velvoittavia määräyksiä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Aluehallintoviranomaisen päätöksen Koivulan koulun väistötiloista sekä saattaa sen sivistyslautakunnan tietoon ja noudatettavaksi. Lisäksi päätös lähetetään asiassa lausunnon antaneiden tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sivistyslautakunta, Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö, Kiinteistö Oy Domus Arctopolis, kaupungin sisäilmatyöryhmä, Konsernihallinnon HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.