Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.1.2019 pöytäkirja

PRIDno-2019-567

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti: 

 "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." 

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 28.1.2019. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin kolme valtuustoaloitetta, jotka ovat sähköisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön. 

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä: 

 

§ 10

Valtuustoaloite; Palveluntuottajien henkilöstömitoitusten tarkastus, PRIDno-2019-541

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon 29.4.2019 mennessä.

 

§ 11

Valtuustoaloite; Selvitys hoitajamitoituksen valvonnasta vanhusten tehostetun palveluasumisen ostopalveluista, PRIDno-2019-542

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon 29.4.2019 mennessä.

 

§ 12

Valtuustoaloite; Kylätalo tai asukastupa Kaanaaseen, PRIDno-2019-543

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen toimialan ja konsernihallinnon elinvoimayksikön lausunnot 29.4.2019 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Perusturva, Tekninen toimiala, Konsernihallinnon elinvoimayksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.