Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Konsernihallinnon toimialan palvelulupaukset ja vuositavoitteet

PRIDno-2019-323

Valmistelija

  • Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Toimialat laativat vuosittain palvelulupaukset ja vuositavoitteet, jotka koskevat seuraavaa vuotta. Toimialojen palvelulupaukset käsitellään ja hyväksytään osana talousarvioprosessia. Vuositavoitteet hyväksytään asianomaisessa toimielimessä. 

Konsernihallinnon toimiala on laatinut vuositavoitteet vuodelle 2019. Dokumentissa mainittu palvelulupaus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2018 talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 yhteydessä. Lisäksi dokumentissa on tarkasteltu megatrendejä konsernihallinnon näkökulmasta (tilannekuva).

Vuositavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle alkuvuodesta 2020. Palvelulupausten toteutumisesta raportoidaan osana talousraportointia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernihallinnon toimialan palvelulupaukset ja vuositavoitteet vuodelle 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Konsernihallinnon yksiköt

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi