Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Lausunnon antaminen titaanidioksiditehtaan ympäristöluvan muuttamisesta/ Venator P&A Finland Oy

PRIDno-2019-572

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Venator P&A Finland Oy on hakenut titaanidioksiditehtaan ympäristöluvan muuttamista. Hakemus koskee tehtaan toimintaa noin 20 % tuotantomäärällä luvan mukaisesta nimelliskapasiteetista. Hakemus ei koske toiminnan lopettamiseen liittyviä toimia. Toimipaikalla jatketaan toistaiseksi tiettyjen prosessivaiheiden käyttöä, joihin liittyy muualta tulevien välituotteiden jalostamista lopputuotteiksi sekä tähän liittyvät hyödyke- ja vesienkäsittelyprosessit. 

Julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö on ilmoittanut toimialan lausuntona seuraavaa:

Hakemuksesta annettavassa päätöksessä tulee antaa myös toiminnan lopettamiseen liittyvät riittävät määräykset. Määräyksissä tulee ottaa huomioon tarvittavat toimet pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä määrätä toiminnan lopettamisen vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen Aluehallintoviranomaiselle Venator P&A Finland Oy:n ympäristöluvan muuttamista koskevassa asiassa ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön esityksen mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.