Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Pietniemi 29. kaupunginosan korttelin 64 (osa) asemakaavan muutos 609 1706 sekä tonttijako 8364

PRIDno-2019-174

Valmistelija

  • Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 25.1.2019 KA-2

Suunnittelualue sijoittuu n. 5,6 km päähän keskustasta länteen Pietniemen 29. kaupunginosaan, Pensasmäentien varrelle aivan Pietniementien läheisyyteen. Asemakaavan muutos on tullut vireille 29.8.2018 [peitetty] aloitteesta. Vireilletuloa koskeva viranhaltijapäätös on VP§ 19/2018, PRIDno-2019-174. 

Suunnittelualueen kiinteistö 609-429-1-125 (Terveystalo) on kaavamuutoksen hakijan omistuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 2280 m².

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa kiinteistön käyttötarkoitusta, joka mahdollistaa rakennuksen muuttamisen asumiskäyttöön. Samalla päivitetään asemakaavamääräykset ja –merkinnät.

Suunnittelualue on julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta (YL), jossa on viimeksi toiminut Pietniemen päiväkoti. Päiväkotitoiminnan loputtua kiinteistö on myyty yksityiseen käyttöön.  Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa suunnittelualue erillispientalojen korttelialueeksi (AO), jonka tavoite on mahdollistaa entisen päiväkotirakennuksen muuttamisen asuinkäyttöön. 14.6.2017 tehty kauppakirja edellyttää kaavamuutosta.

Kaavamuutoksessa tontin pinta-ala on 2280 m² ja tehokkuusluku on e=0.30, joka tarkoittaa rakennusoikeutta 684 k-m². Rakennusoikeus säilyy ennallaan. Suurin sallittu kerrosluku on Iu2/3. Kerroslukua on laskettu, jotta mahdollinen lisärakentaminen soveltuu paremmin lähialueen muuhun rakennuskorkeuteen. Tarkoituksena on turvata alueen omaleimaisen luonteen ja historiallisten arvojen säilymisedellytyksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 30.8.-12.9.2018. Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kuulutuksella ja kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on postitettu osallisille.

Vireilletulon ja luonnoksen nähtävilläolon aikana ei saatu yhtään mielipidettä. Lausuntoja saatiin yhteensä 4 kpl: Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä ja Pori Energia Oy Energiayksiköltä. Lausunnonantajilla ei ollut kaavaluonnoksesta huomautettavaa.

Asemakaavaluonnoksen viranomaislausunnot ovat nähtävissä asiakirjoissa.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta, -selostus ja tonttijako.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Pietniemi 29. kaupunginosan korttelin 64 (osa) asemakaavan muutoksen 609 1706 sekä tonttijaon 8364, nähtäväksi 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Satakunnan Museolta ja Porin Vedeltä lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen anojalta [peitetty] peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 1600 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 800 euroa. Tonttijaosta ei peritä kuluja, sen ollessa ensimmäinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, Lausuntopyynnöt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.