Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Yhteistoimintasopimus vuoden 2020 Itä-Länsi -pesäpallotapahtuman järjestelyistä

PRIDno-2019-548

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Konsernihallinto ja sivistystoimiala ovat neuvotelleet Suomen Pesäpalloliitto ry:n ja Porin Pesäkarhut ry:n kanssa pesäpallon Itä - Länsi 2020 -tapahtuman toteuttamisesta Porissa. 

Asiassa on neuvoteltu sopimusluonnos, joka on esityslistan liitteenä.

Koska esittelyn laadintavaiheessa tarvittavat toimenpiteet ja niiden kustannusarvio ovat vielä tarkentumatta, sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti tulee kaupunginhallituksen kokoukseen selvittämään tapahtuman edellyttämiä kustannuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhteistoimintasopimuksen pesäpallon Itä - Länsi -tapahtuman järjestämisestä Porissa vuonna 2020 ja lähettää sen Suomen Pesäpalloliitto Oy:lle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään sopimusluonnokseen tarvittaessa tarkennusluonteisia muutoksia.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahden alustuspuheenvuoron asiassa.

 

 

Tiedoksi

Suomen Pesäpalloliitto ry, Sivistystoimiala

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi