Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Yleishallinnon avustukset 2019

PRIDno-2019-513

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2019 talousarviossa on vahvistettu yleishallinnon avustuksiin käytettäväksi summaksi  217 115 euroa. Tämän lisäksi kaupunginhallituksella on käytössään 50 000 euroa erikseen päätettäviin kohteisiin. 

Yleishallinnon avustusten haku päättyi 30.11.2018. Hakuajan jälkeen on saapunut kaksi anomusta, jotka on otettu huomioon päätösehdotusta valmisteltaessa. Lisäksi päätösehdotuksessa on huomioitu jo aiemmin ennen virallista hakua saapunut Satakunnan oopperayhdistys ry:n hakemus. 

Päätösehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus. Avustettavan toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja sen on tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa. Yhdistyksen kotipaikka tulee olla Pori tai toiminnan, johon avustusta haetaan, pitää olla Porissa järjestettyä.

Avustusanomukset ovat kokouksessa nähtävänä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa vuoden 2019 yleishallinnon avustusten jaon hakuun osallistuneille yhdistyksille liitemateriaalin mukaisesti. Jaettava summa on yhteensä 212 230 euroa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi esityslistan asiakohdan § 44.

Esteellisyys

  • Satu Hatanpää, Petri Huru, Juha Kantola

Kokouskäsittely

Satu Hatanpää (yhteisöjäävi: Satakunnan Maallikkotuomarit ry), Petri Huru (yhteisöjäävi: Satakunnan rauhanturvaajat ry sekä Satakunnan Sotilaspoikien Perinnekilta ry Porin osasto) ja Kantola Juha (yhteisöjäävi: Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseura ry) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ismo Läntinen ja Mika Tuovinen osallistuivat kokoukseen heidän sijaansa klo 13:06-14:01.

Toisena pöytäkirjantarkastajana asiakohdan ajan toimi Tommi Salokangas.

 

 

Tiedoksi

Talousyksikkö, Tarkastustoimi, Kaikki avustusta hakeneet yhdistykset

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.