Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Entisen Saukkosen kiinteistön myynti

PRIDno-2019-741

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Luoma, juha.luoma@pori.fi

Perustelut

Ns. Saukkosen kiinteistön myynti

Porin kaupunki on ostanut osan tontista vuonna 1977 ja loput tontista vuonna 1996 asemakaavan toteuttamisen vuoksi. Asemakaavan toteuttaminen odottaa edelleen toimenpiteitä.

Porin kaupugin tilayksikkö on päättänyt esittää ns. Saukkosen kiinteistön myyntiä. Rakennus on Porin kaupungille tarpeeton ja täyden peruskorjauksen tarpeessa. Tilayksikkö on neuvotellut myyntiaikeesta infrayksikön ja kaupunkisuunnittelun kanssa. Saadut kommentit on huomioitu tässä esityksessä.

Rakennus ja rakennusoikeus

Muodostuvalla tontilla 609-5-49-1 on punatiilinen suojeltu rakennus, SR-31. Rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57 pykälän 2 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa ei saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen julkisivujen ja vesikattojen rakennustaiteellista tai historiallista arvoa. Ennen rakennuslupaa tai rakennustöiden lupaa koskevan hakemuksen ratkaisemista tulee Satakunnan Museolle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.
Kokonaisrakennusoikeus on 500 k-m2  Rakennusoikeudesta saadaan käyttää liike- ja toimistotiloja varten 30 %.
Ostajan pitää huomioida, että myytävä punatiilinen rakennus ja siihen liittyvä puinen torniosa vaativat täyden peruskorjauksen. Myöhemmin rakennettu autotalli-kahvipaahtimorakennus pitää purkaa, koska se ei ole tontilla. Ostajan on purettava kyseinen autotalli-kahvipaahtimorakennus vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Ostaja vastaa kaikista purkamisesta aiheutuvista kuluista. Kohde myydään nykyhetken kunnossa ilman reklamaatio-oikeutta.
Punatiilisessä rakennuksessa on 2. kerroksessa kaksi asuinhuoneistoa. Ne eivät ole tällä hetkellä asumiskelpoisia.

Osa muodostuvasta tontista 609-5-49-1 vuokra-alueesta on nyt yleisenä pysäköintialueena. Porin kaupungin toimesta tämä osa poistetaan pysäköintikäytöstä, samoin kuin tontilta Isolinnankadulle tuleva tonttiliittymä. Ostajan pitää omalla kustannuksellaan rakentaa uusi tonttiliittymä asemakaavan mukaiseen paikkaan Tullipuominkadulle. Muodostuva tontti 609-5-49-1 vuokrattaisiin tässä vaiheessa 50 vuoden maanvuokrasopimuksella. Halutessaan vuokralaisella on mahdollisuus ostaa tontti kulloinkin voimassa olevalla hinnalla. Hinta muodostuu tontin rakennusoikeuden mukaan 500 k-m2 x 200 €/k-m2. Tämän hetken hinta tontille on 100.000 €, josta indeksiin sidottava vuosivuokra muodostuu 5.000 €.  Tontin pinta-ala on noin 640 m2.
 
Porin kaupunki merkitsee vuokra-alueen eli muodostuvan tontin 609-5-49-1 maastoon selkeästi ennen myynnin aloittamista. Vuokralaisella ei ole oikeutta valittaa mahdollisista tulevista asemakaavan muutoksista tai rakennuspäätöksistä liittyen nyt vuokrattavaan tonttiin 609-5-49-1 tai siihen rajoittuvien tai vastapäätä olevien Y ja LPA tonttien rakentamiseen tai muihin niihin liittyviin seikkoihin liittyen. Kaupunki tulee muuttamaan asemakaavaa sopivakseen katsomana ajankohtana. Asemakaavan muutoksessa kehitetään Y ja LPA alueiden käyttöä. Ostajan on huomioitava edellä mainitut seikat tarjousta tehdessään.

Talous

Vuoden 2017 ylläpitokulut 8.584.

Vuoden 2018 ylläpitokulut 7.253 (tilinpäätös tekemättä).

Arvot

Tasearvo 31.1.2019 on 40.999,07 euroa.

Liittymät
Kaukolämpöliittymä
Vesi- ja viemäriliittymä
Sähkö, kaksi liittymää

Edellä mainitut liittymät luovutetaan ostajalle ilman eri korvausta.
Voimassa olevat vuokrasopimukset siirretään sellaisinaan ostajalle.

Kohde myytäisiin huutokaupalla, lähtöhinta olisi 95.000 €. Huudon minimikorotus olisi 1.000 euroa. Mikäli huutaja vetäytyy hyväksytystä huudosta, tulee hänen korvata myyjälle epäonnistuneen huutokaupan järjestämisestä aiheutuneina kustannuksina 10 % laskettuna hyväksytystä huutosummasta.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että tekninen lautakunta oikeutetaan myymään ent. Saukkosen kiinteistö huutokaupalla ja vuokraamaan muodostuva tontti 609-5-49-1.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Juha Luoma, juha.luoma@pori.fi

Perustelut

Tela käsitteli asiaa kokouksessaan 19.02.2019. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että tekninen lautakunta oikeutetaan myymään ent. Saukkosen kiinteistö huutokaupalla ja vuokraamaan muodostuva tontti 609-5-49-1.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tilayksikkö/Juha Luoma

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi