Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Huoltoasematontin Käppärä 609-22-24-2 vuokrasopimuksen uusiminen

PRIDno-2019-432

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

St1 Oy:lle on vuokrattu osoitteessa Kalevanpuisto 78 sijaitseva moottoriajoneuvojen huoltoasemien (AM13) tontti Käppärä 609-22-24-2. Tontin pinta-ala on 3.687 m² ja rakennusoikeus 369 k-m². Vuokra-aika päättyy 31.12.2019. Sopimuksen mukainen vuokra kuluvalta vuodelta on 17.521,69 €.

Syyskuussa 2014 hankittiin Newsec Valuation Oy:ltä ja MJV-Kiinteistöt Oy:ltä riippumattomat asiantuntija-arviot kuuden vuokralle annetun huoltoasematontin markkinavuokrista. Arvioiden keskeisinä perusteina ovat tonttikohtaisesti rakennusoikeuden arvo ja polttonesteen myyntivolyymi. Arvioissa Kalevanpuiston huoltoasematontin markkinavuokran suuruudeksi arvioitiin 15.700 euroa ja 27.000 euroa. Arvioita ei ole nähty tarpeelliseksi päivittää.

St1 Oy:n kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen uusimisesta. St1 Oy:lle on tarjottu 30 vuoden vuokrasopimusta, yhtiö on kuitenkin pyytänyt, että vuokrasopimusta jatkettaisiin 10 vuodella. Tontin elinkustannusindeksiin sidottavaksi vuosivuokraksi on arvioiden perusteella esitetty 20.000 euroa (elinkustannusindeksin vuoden 2013 keskiluvun 1890 kohdalla), minkä yhtiö on hyväksynyt.

Tontin nykyiseen vuokrasopimukseen on vuonna 2014 tehty muutos, joka sisältää hintaoption siten, että 31.12.2024 saakka tontti vuokrataan voimassa olevin ehdoin. Siten ajalta 1.1.2020-31.12.2024 vuokraa peritään 17.000 euroa (sidottuna elinkustannusindeksin vuoden 2013 keskilukuun 1890) ja ajalta 1.1.2025-31.12.2029 vuokraa peritään edellä esitetyn mukaisesti 20.000 euroa vuodessa (elinkustannusindeksin vuoden 2013 keskiluvun 1890 kohdalla).

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että St1 Oy:lle vuokratun tontin Käppärä 609-22-24-2 vuokrasopimus uusitaan ajaksi 1.1.2020-31.12.2029 edellä esitetyn mukaisesti ja että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tela käsitteli asiaa kokouksessaan 5.2.2019. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että St1 Oy:lle vuokratun tontin Käppärä 609-22-24-2 vuokrasopimus uusitaan ajaksi 1.1.2020-31.12.2029 edellä esitetyn mukaisesti ja että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vuokralainen, infrajohtaminen/maapolitiikka/Anttila/Pikkusaari

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi