Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Ilmasto-ohjelman laatiminen osaksi Porin kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, valtuustoaloite, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Raisa Ranta

PRIDno-2019-660

Valmistelija

  • Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite KV 29.10.2018 § 127:

”Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n tuoreen raportin mukaan maapallon lämpötila on jo noussut ihmisen aiheuttamista päästöistä johtuen noin asteella esiteollisesta ajasta. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä sekä ihmisille että luonnolle ja nyt vaaditaan aiempaa arvioituja nopeampia päästövähennyksiä, jotta lämpötilan nousu voitaisiin rajoittaa 1,5 asteeseen.

Suomessa ilmastonmuutoksen torjumisessa kunnilla on merkittävä rooli. Porin kaupunki on sitoutunut Hinku-kuntien tavoitteeseen vähentää päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Jotta Pori saavuttaa tavoitteen ja voi toimia myös esimerkkinä muille kunnille, tulee Poriin laatia ilmasto-ohjelma: tiekartta ilmastoneutraaliksi kaupungiksi.

Kunta voi vaikuttaa omiin päästöihinsä monin tavoin. Muun muassa energiantuotanto, yhdyskuntasuunnittelu, liikenneväylien suunnittelu, joukkoliikenne, kiinteistöjen energiatehokkuus, ympäristöystävällinen rakentaminen, hankintojen energiatehokkuus sekä jätteiden vähentäminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Esitämme, että Porin kaupunki alkaa viipymättä valmistelemaan ilmasto-ohjelmaa, jossa kuvataan toimenpiteet ja keinot, joilla Porista tulee ilmastoneutraali kaupunki.”

 

Ympäristö- ja lupapalvelujen toimialan lausunto 7.2.2019:

"Porin HINKU-tiekartan laatiminen

Porin kaupunki liittyi kaupunginvaltuuston 23.5.2016 tekemällä päätöksellä ”kohti hiilineutraalia kuntaa” eli HINKU-verkostoon. HINKU-työtä Porissa ohjaa kaupungin johtoryhmä ja HINKU-toimenpiteitä valmistelee HINKU-työryhmä.

HINKU-työryhmä on perustanut pientyöryhmän valmistelemaan Porin HINKU-tiekarttaa. Työryhmä valmistelee Suomen Ympäristökeskuksen laskelmien ja excel-työkalun avulla tavoitteet ja toimenpiteet, joilla asetettuun 80 % päästövähenemätavoitteeseen päästään vuonna 2030. Pientyöryhmän tiekarttatyön tulokset on tarkoitus käsitellä HINKU-työryhmässä ja esitellä edelleen kaupungin johtoryhmälle eteenpäin esitettäväksi. Pientyöryhmän työ on tarkoitus valmistua ennen kesälomia.

HINKU-tiekartan pohjalla on Porin kaupunginvaltuustossa 23.4.2012 hyväksytty Porin kaupungin ilmasto-ohjelma ”Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012-2020”, joka näin tulee päivitetyksi ja vastaamaan Porin HINKU-tavoitteita."

Strategiapäällikön lausunto 7.2.2019:

"Porin kaupunki ottaa strategiansa mukaisesti huomioon ympäristön ja kestävän kehityksen kaikessa toiminnassaan. Käytännössä HINKU-päästötavoitteet ovat ilmaston kannalta merkittävimmät ja kaikkea kaupungin toimintaa koskevat tavoitteet. Niiden saavuttaminen on hyvin haastavaa. Tekeillä oleva HINKU-tiekartta toimenpiteineen on samalla Porin kaupungin ilmasto-ohjelman päivitys. Tarkoituksena on systemaattisesti alentaa päästöjä Porissa ja raportoida tuloksista säännöllisesti päättäjille."

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee edellä olevat lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että valmisteltaessa vuosien  2020 - 2022 talousarvion ja -suunnitelman  kehystä ja tavoitteita edellytetään, että jokainen toimiala asettaa omat ilmastotavoitteensa ja toimenpiteensä, jotka tukevat Poin HINKU-prosessia. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi