Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2019 - 2021

PRIDno-2019-984

Valmistelija

  • Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-12:

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vuosittain laadittava asiakirja, jossa esitetään merkittävät ajankohtaiset alueiden käytön suunnitelmat. Kaavoituskatsauksen laatii konsernihallinnon toimialan elinvoimayksikön kaupunkisuunnittelun työyksikkö ja se toimii kaavoituksen työohjelmana. Kaavoituskatsauksesta päättää kaupunginhallitus.

Kaavoitusohjelma on strateginen asiakirja, jossa esitetään alueiden käytön lähitulevaisuuden tavoitteita. Kaavoitusohjelma laaditaan kaupunkisuunnittelun toimesta laajassa vuorovaikutuksessa kaikkien kaupunkiorganisaation toimialojen ja yhtiöiden kanssa. Kaavoitusohjelma tukeutuu kaupunkistrategiaan, hyvinvointi-, elinvoima- ja sivistyksen ja kulttuurin kehittämisohjelmiin sekä asunto- ja maapolitiikkaan.

Porin kaupungissa on muodostunut tarkoituksenmukainen käytäntö, jossa aiemmat kaavoituskatsaukset on laadittu ohjelmallisena sisältäen pitkänajan tavoitteet. Kaavoituskatsaus on sisältänyt arvioidut kaavoituskohteet 5 vuoden päähän, kaavoituksen varausalueet, selvitys- ja kehitysalueet sekä merkittävät liikenne-, tulvasuojelu- ja energiaverkkojärjestelyt. Kaavoituskatsaus on myös laadittu yhteistyössä kunnallisteknisten toimijoiden kanssa teknisten johtoryhmässä, SuRaKo-työryhmässä ja jatkuvassa eri toimijoiden kanssa käytävässä vuorovaikutuksessa. Toimintatapa on mahdollistanut kaavoittamisen ja toteuttamisen sovittamisen yhteen resurssien ja aikataulujen osalta. Toimintatapa on ollut seuraus kaupunkikehityksen muutoksesta, tarpeesta keskittyä kasvun sijasta muutoksen ja tiivistymisen hallintaan. Kaavoituskohteiden painopiste on muuttunut yhä voimallisemmin kaupungin omasta asuintonttien uudistuotannosta yksityisten maanomistajien kaavamuutoksiin.

Kansainvälisessä ja kansallisessa kilpailussa menestymisestä korostuvat kaupungit ja kaupunkiseudut. Kysynnän yksikkökoot suurenevat ja tarjonnan valmiusasteen merkitys kasvaa. Riittävän isolle ja uskottavalle tulevaisuudenkuvalle on kysyntää. Kaavoituskatsauksen ohjelmallisuuden kehittämiselle sekä kehitystä tukevien kaupunkimittakaavan linjausten, selvitysten, suunnitelmien ja erityisesti toimintatapojen laadinnalle on ilmeinen tarve.

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2019 - 2021 jatkaa aiempien kaavoituskatsausten tarkoituksenmukaista linjaa painottuen akuutteihin vireillä oleviin ja 1-3 vuoden sisällä, vuosina 2019 - 2021 vireille tuleviin merkittäviin kaavoitushankkeisiin. Vireillä olevista 19 kohteesta 8 on yksityisen aloitteesta käynnistyneitä hankkeita. Kohteet, joiden aloittamisvuodeksi on arvioitu 3-5 vuotta tai osoitettu varaukseksi, osoittavat kaupungin omat kaavoituksen ja ohjelmoinnin tarpeet.  Esitetyillä kehittämisalueilla toteutetaan aktiivista osallistamista ja ohjausta sekä kehitetään kaupungin oman maapolitiikan keinoja edistää kaupunkirakenteen myönteistä muutosta. Selvitysalueilla on erityisiä liikenteeseen tai kulttuurihistoriaan liittyviä selvitystarpeita. Yleisemmin alueidenkäytön suunnittelua ohjaavista politiikoista on esitelty maapolitiikan uudistaminen sekä keskustan kehittäminen ja siihen liittyvät selvitykset korkeasta rakentamisesta ja modernin rakennusperinnön inventoinnista. Oma kappaleensa on myös Porin kaupunkiseudun kehittämiseen tähtäävällä rakennemallityöllä ja sitä tukevalla Satakunnan arkkitehtuuripolitiikalla sekä Satakunnan Museon laajennuksen yleisestä arkkitehtuurikilpailusta Porin Aarteesta.

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2019 - 2021 esittelee kaupunkisuunnittelun toimintaa rakennettuun ja sosiaalisen ympäristön hankkeissa, joita toteutetaan yhteistyössä kulttuuri- ja tiedeyhteisöjen kanssa. Hankkeet ovat kestävän kaupunkikehityksen ohjelman mukaisia ja edistävät ilmastoystävällistä kaupunkisuunnittelua ja kaupunkilaisten hyvinvointia. Kaupunkien välinen yhteistyö ja kokemusten vaihto on jatkuvaa erilaisissa kaupunkikehittämisen verkostoissa, joissa Pori on täysipainoisesti mukana.

Liitteenä ovat Porin kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2019 - 2021 kartta ja selostus. Aineisto toimitetaan nähtäville kirjastoihin, kaupungin palvelupisteeseen Porinaan ja verkkosivulle. Lisätietoja antavat kaupunkisuunnittelu, Yrjönkatu 6 B, kaupunkisuunnittelu@pori.fi, ja kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen, p. 044 701 1601.

 

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2019 - 2021:

- kartta

- selostus

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kaavoituskatsauksen ja -ohjelman 2019-2021 ja lähettää ne kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakunnan Museo, Maanmittauslaitos Pori, Porin Vesi, Pori Energia Oy Energiayksikkö, DNA Oyj Länsi-Suomi, Porin Satama, Ympäristö- ja lupapalveluiden lauttakunta, Tekninen lautakunta, Sivistyslautakunta, Tonttipäällikkö, Rakennusvalvontapäällikkö, Kaupungingeodeetti, Liikenneinsinööri, Elinkeinopäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.