Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 25.2.2019

Perustelut

Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 25.2.2019. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin 3 valtuustoaloitetta, jotka ovat sähköisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.

 

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

 

§ 22

Valtuustoaloite: Selvitys hoitajamitoituksen noudattamisesta ja valvonnasta Porin kaupungin omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä, vanhainkodeissa ja vanhuspalveluiden osastoilla 

PRIDno-2019-1001

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon 31.5.2019 mennessä.

 

§ 23

Valtuustoaloite: Toimintamalli sosiaali- ja terveydenhuoltomaksujen ulosottoon päätymisen ehkäisemiseksi

PRIDno-2019-1000

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon 31.5.2019 mennessä.

 

§ 24

Valtuustoaloite: Sähköisen sirukortin ja henkilörekisterin vaatimus perusturvan sopimuskumppaneilta

PRIDno-2019-1002

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon 31.5.2019 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Perusturva

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.