Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kuninkaanhaan alueen kokonaissuunnittelun jatkotoimenpiteet (investointi 14110729)

PRIDno-2019-44

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari-Matti Haapala, kari-matti.haapala@pori.fi
Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousarvion investointiosassa tiloille kohdistuvissa investoinneissa vuodelle 2019 on varattu  635 000 € nimellä Kuninkaanhaan alueen kokonaissuunnittelun jatkaminen. Tilayksikkö on valmistellut projektisuunnitelman investointinumeron 14110729 varojen käytöstä urheilutalon peruskorjaukseen ja laajennukseen. Urheilutalon peruskorjaus on tarkoitus aloittaa vaiheittain hankesuunnittelun loppuunsaattamisella ja erillisen päätöksen mukaan suunnittelun käynnistämisellä vuoden 2019 aikana. 

Hankesuunnittelun aikana tarkennetaan laajennuksen ja peruskorjattavan osuuden lopullinen tarkoituksen mukainen tilantarve käytettävissä olevien suunnitteluratkaisujen pohjalta, hankesuunnittelun jälkeen tuodaan hanke päätöksentekoon mahdollisen suunnitteluvaiheen kääynnistämistämistä varten. Tarkempi hankekuvaus on esitetty liitteenä olevassa projektisuunnitelmassa 21.1.2018.

Hankkeen tarkempi kustannusarvio on käytettävissä hankesunnittelun valmistuttua ennen suunnittelupäätöksen tekemistä. Hankesuunnitelma hyväksytään erikseen kaupunginhallituksessa. Urheilutalon peruskorjauksen rakennustöiden on tarkoitus alkaa vuoden 2021 alussa laajennusosan rakentamisella, joka toimii osin väistötilana peruskorjauksen aikana. 

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Kuninkaahaan alueen kokonaissuunnittelun jatkotoimenpiteiden projektisuunnitelman ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle investoinnin 14110729 Kuninkaanhaan alueen kokonaissuunnittelun jatkotoimenpiteet varojen vapauttamista Teknisen toimialan käyttöön hankesuunnittelun käynnistämistä varten.

Toteutussuunnittelu aloitetaan myöhemmin tehtävän hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ennen  asian käsittelyä tilayksikön -toimintayksikön esimies Kari-Matti Haapala kertoi Kuninkaanhaan alueen kokonaissuunnittelun jatkotoimenpiteistä.

Valmistelija

  • Kari-Matti Haapala, kari-matti.haapala@pori.fi

Perustelut

Tela käsitteli asiaa kokouksessaan 5.2.2019. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää vapauttaa investoinnin 14110729 Kuninkaanhaan alueen kokonaissuunnittelun jatkotoimenpiteet varoja Teknisen toimialan käyttöön hankesuunnittelun käynnistämistä varten.

Toteutussuunnittelu aloitetaan myöhemmin tehtävän hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Tiedoksi

Kari-Matti Haapala

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.