Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Länsi-Suomen Voima Oy:n osakekauppa

PRIDno-2019-829

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26.10.2015 § 122 sopimusjärjestelyn Porin kaupungin ja sen täysin omistaman tytäryhtiön Pori Energia Oy:n välillä. Osana tätä sopimuksellista kokonaisjärjestelyä, mutta erillisenä asiana, päätettiin toteuttaa kaupungin omistamia Länsi-Suomen Voima Oy:n osakkeita koskeva omistusjärjestely. Kauppa tullaan toteuttamaan vaiheittain 31.12.2025 mennessä käypää hintaa noudattaen ja kaupan ehdot tulevat olemaan kaikilta osiltaan markkinaehtoiset. 

Porin kaupungin ja Pori Energian välillä 31.12.2015 tehdyn sopimuksen (Pori Energian hallitus 16.12.2015 ja KH 21.12.2015) mukaan osapuolet ovat sopineet, että Porin kaupunki myy Länsi-Suomen Voima Oy:n osakkeet nrot 15281 - 17840, yhteensä 2560 kpl, Pori Energia Oy:lle viimeistään 31.12.2025. Sopimukseen johtaneiden neuvottelujen hengen mukaan kauppa tehdään vuosittain 10 %:n tasaerissä, ellei ole perusteltua syytä poiketa tällaisesta menettelystä. Ensimmäisen kaupan (10 %, 256 kpl) kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 28.11.2016 § 662, toisen kaupan (10  %, 256 kpl) kokouksessaan 20.2.2017 § 126 sekä kolmannen kaupan  (10  %, 256 kpl) kokouksessaan 5.3.2018 § 78.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös kokouksessaan 28.11.2016 § 662 osakkeiden arvonmääritykselle Pori Energian esittämän menettelytavan, jossa markkinahintaennusteiden pohjalta määritellään osakkeiden seuraavan vuoden kauppahinta ennen kyseisen vuoden budjetointia. Syyskuussa 2018 päivitetty arvolaskelma antoi nyt kaupan kohteena olevan omistuksen arvoksi 5.437.000 €. Tämä laskelma tehtiin Pori Energian toimesta  käyttäen Elron Oy:n laskentataulukkoa, sähköpörssin forwardeja (=sopimus tulevaisuudessa tehtävästä kaupasta tietyllä hinnalla) 6.9.2018, Markedskraftin (MK)  hintaennustetta 6/2018 ja SKM Market Predictorin (SKM) hintaennustetta 9/2018. Samalla kaupunginhallitus päätti, että varsinainen osakekauppa tehdään näin määritellyllä  hinnalla aina määrittelyä seuraavan vuoden alkuvuonna ja tuodaan aina erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Osana tätä prosessia on nyt laadittu oheinen, seuraavan erän (10 %, 256 kpl), osakekauppakirjaluonnos.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Porin kaupungin ja Pori Energian välisen Länsi-Suomen Voima Oy:n osakekaupan liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti kaupungin osalta sekä valtuuttaa omistajaohjausyksikön päällikön allekirjoittamaan kauppakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa pieniä teknisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Pori Energia Oy/Matti Rintanen, Omistajaohjausyksikkö/Jouni Lampinen, Omistajaohjausyksikkö/Jenni Jakovaara

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi