Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Led-katuvalojen hankinta

PRIDno-2019-144

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on ilmoittanut 31.10.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta led-katuvalaisimien hankinnasta.

STRIHL Scandinavia AB on 23.11.2018 toimittanut markkinaoikeudelle valituksen, jossa valittaja on muun ohella vaatinut, että markkinaoikeus keskeyttää kyseisen hankintamenettelyn väliaikaisesti markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi. Valittaja katsoi, että tarjouspyynnössä esitetty voittaneen tarjoajan valaisimien testausta koskeva vaatimus on hankintasäännösten vastainen ja antaa hankintayksikölle rajoittamattoman vapauden arvioida valaisimien vaatimustenmukaisuutta. Porin kaupunki on vastineessaan (,joka oli annettava vajaan viikon kuluessa) vaatinut kaikkien valittajan vaatimusten hylkäämistä.

Markkinaoikeus on 30.11.2018 antamallaan päätöksellä hylännyt vaatimuksen hankintamenettelyn väliaikaisesta keskeyttämisestä, koska keskeyttämisestä aiheutuisi suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintayksikkö ei saa tehdä asiassa hankintasopimusta, jos asiassa on valitettu markkinaoikeudelle. Tämä turvaa riittävässä määrin valittajan aseman.

Tekninen lautakunta on 11.12.2018 päättänyt hyväksyä Philips Oy:n tarjouksen led-valaisinhankinnasta edellyttäen, että jatkossa käytävissä selonottoneuvotteluissa varmistutaan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta ja valaisimille suoritettavissa tarjouspyynnön mukaisissa testeissä valaisimet todetaan tarjouksen ja tarjouspyynnön mukaisiksi. Tarjouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka osalta otettiin huomioon hinnan lisäksi valaisimien energiatehokkuus.

STRIHL Scandinavia AB on valittanut teknisen lautakunnan päätöksestä markkinaoikeudelle, joka on pyytänyt kaupungin vastinetta asiassa. Määräaikaa on kaupungin pyynnöstä pidennetty päättymään 23.1.2019. Valittaja vastustaa erityisesti tarjouspyynnössä ollutta vaatimusta valaisimien testauksesta energiatehokkuuden varmistamiseksi hankintayksikön edellytysten mukaisesti.

Konsernihallinnon hankintayksikkö ja tekninen toimiala ovat yhdessä valmistelleet vastine-esityksen asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää markkinaoikeudelle  STRIHL Scandinavia AB:n valituksen johdosta led-valaisimien hankintaa koskevassa asiassa konsernihallinnon hankintayksikön ja teknisen toimialan esityksen mukaisen vastineen siten täydennettynä, että kaupungin oikeudenkäyntikuluvaatimus on 3.000 € korkolain mukaisine viivästyskorkoineen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Markkinaoikeus on antanut 12.2.2019 päätöksensä hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta, mitä kaupunginhallitus valitukseen vastatessaan pyysi. Markkinaoikeus on katsonut, että asiaa kokonaisuutena arvioiden kaupunki ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella tulisi päätyä siihen, että hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta ei aiheutuisi valittajalle tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin mitä täytäntöönpanon sallimisen edut olisivat, ja näin ollen hylännyt kaupungin hakemuksen täytäntööpanon sallimisesta. Markkinaoikeus on todennut, että täytäntöönpanon viivästymisestä aiheutuu hankintayksikölle aina lähtökohtaisesti jossain määrin lisäkustannuksia ja haittaa ja hankintayksikön tulee varautua markkinaoikeuskäsittelyn aiheuttamiin viivästyksiin ja muihin seurauksiin. Edelleen markkinoikeus on katsonut, että hankintayksikön esittämän selvityksen perusteella ei ole todettavissa, että hankinnan viivästyminen vaarantaisi liikenneturvallisuutta ja aiheuttaisi siten haittaa yleiselle edulle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee markkinaoikeuden päätöksen tiedoksi ja saattaa sen teknisen toimialan tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tekninen toimiala; Marko Kilpeläinen, Harri Juhola

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.