Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Muodostettavan liiketontin Liikastenmäki 609-27-1-3 vuokraaminen

PRIDno-2019-161

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

[peitetty] on hakenut perustettavan yhtiön lukuun vuokralle muodostettavaa liike- ja toimistorakennusten (K-51) tonttia osoitteesta Eteläväylä 30-32. Hakijalle muodostettaisiin asemakaavan mukainen noin 10.292 m²:n suuruinen tontti, jonka tunnukseksi tulee 609-27-1-3. Hakijan on tarkoitus rakentaa tontille hakijan sähköalan yritykselle toimistotilaa ja muuta toimitilaa yhtiön omaan käyttöön sekä tekstiili-, auto- ja rengasalan yhtiölle toimi- ja varastotiloja.

Hakija on pyytänyt kaupungin rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmältä ennakkolausuntoa hankkeesta. Työryhmä on kokouksessaan 6.2.2019 puoltanut hanketta.

Liiketontin 609-27-1-3 keskeiset vuokraehdot ovat:

Pinta-ala:                                     10.292 m²
Rakennusoikeus:                         4.117 k-m²
Rakentamisvelvollisuus:              2.200 k-m²
Vuokra-aika:                                allekirjoittamispäivä – 31.12.2069
Vuosivuokra:                               9.255 euroa elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla
Tontin erottamis- ja
rekisteröintimaksu:                      1.295 euroa

 

Vuosivuokra on 5 % Liikastenmäen liiketonteille vahvistetusta yksikköhinnasta 43 €/k-m² (elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalla). Vuoden 2018 keskiluvun 1948 yksikköhinta on 44,96 €/k-m². Yritystonttien vuokrasopimusmallin mukainen vuokrasopimus allekirjoitetaan viimeistään 31.5.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että muodostettava liiketontti Liikastenmäki 609-27-1-3 vuokrataan [peitetty] perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyin ehdoin ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa kaupungin puolesta tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tela käsitteli asiaa kokouksessaan 19.02.2019. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että muodostettava liiketontti Liikastenmäki 609-27-1-3 vuokrataan Jani Häkkiselle perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyin ehdoin ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa kaupungin puolesta tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija, Infrajohtaminen/maapolitiikka/Anttila/Pikkusaari/Sankman

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi