Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Ohjausryhmä Porin perusturvan ja Satasairaalan yhteistyöprojekteille

PRIDno-2019-882

Valmistelija

  • Tarja Rastas, tarja.rastas@pori.fi

Perustelut

Porin perusturva sai kaupunginhallituksen 8.2.2019 evästyskeskustelun pohjalta tehtäväksi syventää yhteistyötä Satasairaalan kanssa päivystyksen, suun terveydenhuollon ja vammaispalveluiden alueella. Asiasta on käyty keskustelua perusturvan päällikköpalaverissa, perusturvan yhteistyötoimikunnassa, perusturvan lääkärimeetingissä sekä perusturvan ja Satasairaalan johtoryhmien tapaamisessa.

Porin perusturvan ja Satasairaalan kolmen yhteistyöprojektin suunnitelma vuoteen 2020:
-    Porin perusturvan ja Satasairaalan sosiaalipalveluiden kehitysvammaisten asumisyksiköiden sekä perhehoidon palveluiden yhdistäminen
-    Porin ja Satasairaalan Päivystys 2020
-    Porin kaupungin suun terveydenhuollon järjestämis-/tuottamisvastuun siirto Satasairaalalle


Sosiaalipalveluiden kehitysvammaisten asumisyksiköiden sekä perhehoidon palvelut

Porin perusturvan vammaispalveluiden ja Satasairaalan sosiaalipalveluiden kehitysvammaisten asumisyksiköiden yhdistäminen on ensiaskel koko Satakunnan vammaisten asumisen yhdistämistä julkisella puolella. Asumisyksiköiden ollessa yhdessä voidaan varmemmin taata yhdenmukainen ja tasalaatuinen toiminta kun toimintamallit ja – ohjeet ovat yhtenäiset. Samalla myös asumisen palveluprosessit selkeytyvät ja yhdenmukaistuvat. Asumisen kehittämiselle on vahvemmat perusteet sillä yhdistymisellä mm. henkilöstön rekrytointi, koulutukset ja osaaminen varmistetaan nykyistä paremmin. Yhdistymisen myötä pystytään kehittämään myös työkäytäntöjä ja työolosuhteita sekä monipuolistamaan asumisratkaisuja joiden myötä henkilöstöllä mahdollistuu myös tietynlainen erikoistuminen mm. autisminkirjon henkilöiden ja lasten asumiseen liittyvän osaamisen suhteen. Yhdistymisen tavoitteena on entistä enemmän asumispalveluiden toteuttaminen koko asiakasprosessin läpi asiakaslähtöisesti kunnioittaen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta.

Porin perusturvan asumisyksiköitä on informoitu valmistelusta ensimmäisen kerran joulukuussa 2018. Yt-lain mukaiset neuvottelut on suunniteltu pidettäväksi maaliskuussa 2019 ja sen jälkeen asia viedään perusturvalautakunnan kokoukseen. Asiasta ei ole vielä informoitu asiakkaita eikä heidän omaisiaan, tämä tehdään hallinnollisten päätösten jälkeen.

Perhehoidon osalta yhdistymisestä on käyty henkilökunnan kanssa keskusteluja ja asiasta on pidetty infotilaisuus perhehoitajille. Perhehoidon asiakkaille on kerrottu mahdollisesta muutoksesta puhelimitse ja he ovat suhtautuneet asiaan positiivisesti. Kaikki osapuolet näkevät yhdistymisessä etuina yhtenäiset käytännöt niin hoitajien kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Perhehoitajilla on ollut yhteiset koulutus- ja virkistäytymispäivät ja valmennuksesta ovat vastanneet Satasairaalan sosiaalipalvelut. Hallinnollisen päätöksen jälkeen perhehoitajiin ja perhehoidon asiakkaisiin ollaan uudestaan yhteydessä. Asia on 27.2.2019 perusturvalautakunnan kokouksessa.

 

Päivystys 2020

Tavoitteena on tarjota kansalaiselle mahdollisuus hoitaa ongelmansa sähköisesti/etänä aina kun hän niin haluaa ja siihen pystyy. Hoidon tarpeen arvio netissä (Oma Olo tai chat) ja 116 117 sekä niiden sen perusteella omahoito-ohjeet, kiireetön tai kiireellinen vastaanotto tai soitto 112.

Sähköisiä palveluita lisäämällä vapautuu ammattilaisten aikaa niille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista kohtaamista.

Tavoitteena on kehittää liikkuvia päivystyspalveluita, joita ohjaa, valvoo ja koordinoi sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskus. Liikkuvien päivystyspalveluiden elementteinä maakunnassa ovat ensihoitopalveluiden ja sosiaalipäivystyksen lisäksi alueelliset Akuutti kotikeskukset ja combilanssit. Nämä hyödyntävät lähisairaaloita, kotihoitoa ja digitaalisia ratkaisuja (potilastietojärjestelmä, videovastaanotto, digikuvat, EKG)

Yhteispäivystyksessä hoidetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat, eli potilaat jotka ovat akuutisti sairastuneet tai vammautuneet ja joiden hoitoa ei voida siirtää omalle terveysasemalle seuraavaan päivään/viikonlopun yli ilman että siitä aiheutuu hengenvaara tai merkittävää terveydellistä haittaa. Jotta yhteispäivystys pystyy keskittymään päivystyspotilaisiin, kehitetään terveyskeskusten kiirevastaanottoa myös virka-ajan ulkopuolella, joko terveyskeskusten omissa tai Satasairaalan tiloissa.

 

Suun terveydenhuolto

Tavoitteena on toiminnan tehostaminen, palvelutason parantaminen, tiivis yhteistyö, yhtenäiset toimintaohjeet, työntekijät saman hallinnon alla, mahdollisuus saada erikoishammaslääkärin hoitoa.

Tavoitteena on koko Satakunnan suun terveydenhuollon yhdistäminen yhden hallinnon alle joko sote-lain mukaan tai muun vapaaehtoisen järjestelyn mukaan. Porin kaupunki on tässä edelläkävijänä. Tulevaisuudessa koko sote-kentän yhdistäminen on välttämätöntä, jotta palvelut pystytään järjestämään Satakunnan väestölle.

Porin perusturvan suun terveydenhuollon yhdistäminen sairaanhoitopiiriin parantaa potilaiden hoitopolkuja ja hoidon saatavuus paranee. Tavoitteena on voida helpommin ja nopeammin konsultoida erikoishammaslääkäreitä ja erikoissairaanhoitoa.

Tulevaisuuden tavoitteena on, että Satasairaalan yhteydessä (vieressä) olisi isompi hammashoitola, jossa toimii erikoishammaslääkäreitä ja perushammaslääkäreitä. Tällöin yhteistyö on sujuvaa ja voimme tarjota erikoishammaslääkärin palveluita, jotka eivät kuitenkaan ole erikoissairaanhoitoa. Näin Satakunnan ja Porin kouluttautumismahdollisuudet paranevat ja vetovoima kasvaa.

 

Tukipalvelut

Porin kaupunginhallituksen nimeämä tukipalvelutyöryhmä on tehnyt selvityksen Porin  Palveluliikelaitoksen tulevaisuuden  näkymistä  ja vaihtoehtoisista malleista. Ehdotuksena on, että perusturvan osalta aloitettaisiin neuvottelut Satasairaalan kanssa sote-ateriatuotannosta ja siihen kiinteästi liittyvästä puhtaanapidosta ja lääkintälaitehuollosta. Tavoitteena on saada yhtenäiset ja kustannustehokkaat tukipalvelut, jotka huomioisivat alueen tulevaisuuden tarpeet niin toiminnan kuin investointienkin osalta.

 

Ohjausryhmän nimeäminen Porin perusturvan ja Satasairaalan yhteistyöprojekteille

Projekteille esitetään yhtä yhteistä ohjausryhmää, jonka jäseniksi esitetään Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen puheenjohtaja, Porin perusturvajohtaja/Satakuntaliiton sote-muutosjohtaja Terttu Nordman, Satasairaalan johtaja Ermo Haavisto. Projektiryhmistä ohjausryhmään osallistuvat Porin perusturvan sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen, Satasairaalan sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola, Porin perusturvan akuutti kotikeskuksen ylilääkäri Katriina Lähteenmäki, Satasairaalan päivystyksen vastuualuejohtaja Vesa Lund, Satakuntaliiton suun terveydenhuollon valmistelija Katja Lepistö, Satasairaalan ylihammaslääkäri Matti Niemi ja Porin perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto, Satasairaalan huollon johtaja Tapio Kallio ja Porin kaupungin konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkku 

Projektiryhmien vetäjät kokoavat valmistelevat työryhmät ja vastaavat henkilöstön osallisuudesta valmistelun ajan.

Henkilöstöjärjestöt nimeävät edustajansa, yhden ohjausryhmään ja yhden kuhunkin projektiryhmään. 

 

Valmisteluvaiheen tilanne esiteltiin Porin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 8.2.2019, liitteenä Yhteistyön tiivistäminen Satasairaalan kanssa -esitys

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Porin perusturvan ja Satasairaalan yhteistyöprojektit ja nimeää ohjausryhmän esityksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Porin perusturvan ja Satasairaalan yhteistyöprojektit ja nimeää ohjausryhmän esityksen mukaisesti kuitenkin siten, että ohjausryhmään valitaan kaksi henkilöstön edustajaa ja heille yleisvaraedustaja.

Tiedoksi

Porin perusturva, Satasairaala, ohjausryhmään nimetyt

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi