Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Porin palveluverkkouudistus (kouluverkkosuunnitelma ja koulurakentaminen)

PRIDno-2019-661

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 12.11.2018 § 133, että valtuusto, saatuaan vuoden 2019 tammikuun loppuun mennessä sivistystoimialalta kokonaissuunnitelman Porin kaupungin kouluverkkoratkaisusta, tekee päätöksen koulurakentamisesta Länsi-Poriin ja Pohjois-Poriin. 

Kaupunginhallitus päätti 19.11.2018 § 561 asettaa valtuustokaudelle 2017-2021 toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella sivistystoimialan kouluverkkosuunnitelma  31.1.2019 mennessä sekä koulurakennusten periaatepäätöksen valmistelu siten, että kaupunginvaltuusto voi käsitellä periaatepäätöksen viimeistään toukokuussa 2019. Kaupunginhallitus päätti valita toimikuntaan jäsenet kaupunginvaltuustossa edustettuina olevista poliittisista ryhmistä ja valitsi näistä toimikunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 Diana Bergroth-Lampinen (pj), varalla Sinikka Alenius

 Arja Laulainen, varalla Pirjo Mäki

 Anttivesa Knuuttila (vpj), varalla Mikael Ropo

 Satu Hatanpää, varalla Mari Kaunistola

 Ismo Läntinen, varalla Marianne Ostamo

 Tommi Salokangas, varalla Arto Nurmi

 Raisa Ranta, varalla Milka Tommila

 Jari Pajukoski, varalla Mika Aho

 Kaarina Ranne, varalla Laura Pullinen

 Aila Haikkonen, varalla Juha Kantola

 Simo Korpela, varalla Irma Roininen

 Marko Järvinen, varalla Ari Jalonen

Kaupunginhallitus nimesi toimikunnan esittelijäksi nimettiin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen ja toimialajohtaja Esa Kohtamäen toimikunnan pysyväksi asiantuntijaksi.

Toimikunta valitsi itselleen sihteeristön, johon nimettiin erityisasiantuntija Liisa Laurila, strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki ja tietopalveluasiantuntija Timo Widbom.

 

Palveluverkkoselvityksen laati valmistelutyöryhmä, joka koostui eri toimialojen asiantuntijoista.

 

Palveluverkkoselvityksessä kuvataan lyhyesti palveluverkko, väestö-, lapsi-, oppilas- ja opiskelijamäärät sekä -ennusteet sekä palveluverkon suunnittelua ohjaavat periaatteet. Jokainen palvelualue tarkastellaan nykytilan ja muutostarpeiden näkökulmasta ottaen huomioon lapsi- ja oppilasmäärissä tapahtuvat muutokset, kiinteistöt ja niiden kunto sekä toiminnan laatuun ja henkilöstöön liittyvät seikat. Mikäli koulun ja/tai varhaiskasvatuksen yksikön kunto, tilat ja käyttäjämäärät eivät edellytä muutostarpeita lähitulevaisuudessa, niiden tilannetta ei erityisemmin palveluverkkoselvityksessä tarkastella.

 

Jokaisesta kahdeksasta palvelualueesta muodostui vaihtoehtoisia ratkaisuvaihtoehtoja, joista ensimmäinen kuvaa nykytilannetta ja sen säilyttämiseksi vaadittavat investoinnit. Toinen vaihtoehdoista on sivistystoimialan toimialajohtajan esitys, josta muodostuu yhtenäinen linjaus koskien kaikkia palvelualueita.

Vaihtoehtojen kuvausten lisäksi jokaisesta alueesta ja vaihtoehdoista on laadittu lapsivaikutusten arviointi.

Työryhmän tuottamat materiaalit ja esitykset ovat luettavissa ja kommentoitavissa Porin kaupungin kotisivuilta osoitteesta https://www.pori.fi/palveluverkkouudistus

 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

- aloittaa palveluverkkoselvityksen käsittelyn ja jatkaa sitä kokouksessaan 4.3.2019;

- todeta, että sivistyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 12.2.2019 ja toimittaa käsittelystään lausunnon kaupunginhallitukselle;

- pyytää palveluverkkoselvityksestä perusturvalautakunnan, teknisen lautakunnan,  ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan, elinvoimayksikön ja kaupunkisuunnittelun lausunnot 21.2.2019 mennessä sekä

- todeta, että Porin kaupungin kotisivuilla osoitteessa https://www.pori.fi/palveluverkkouudistus on kaikilla mahdollisuus tutustua palveluverkkoselvitykseen taustamateriaaleineen ja kommentoida sitä 28.2.2019 mennessä. Kommentit saatetaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston tietoon. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli sivitystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäen alustuspuheenvuoron asiassa.

Perustelut

KH 11.2.2019 § 58, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen päätösehdotus: 

"Kaupunginhallitus päättää

- aloittaa palveluverkkoselvityksen käsittelyn ja jatkaa sitä kokouksessaan 4.3.2019;

- todeta, että sivistyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 12.2.2019 ja toimittaa käsittelystään lausunnon kaupunginhallitukselle;

- pyytää palveluverkkoselvityksestä perusturvalautakunnan, teknisen lautakunnan,  ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan, elinvoimayksikön ja kaupunkisuunnittelun lausunnot 21.2.2019 mennessä sekä

- todeta, että Porin kaupungin kotisivuilla osoitteessa https://www.pori.fi/palveluverkkouudistus on kaikilla mahdollisuus tutustua palveluverkkoselvitykseen taustamateriaaleineen ja kommentoida sitä 28.2.2019 mennessä. Kommentit saatetaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston tietoon."

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Palveluverkkoselvityksessä on kattavasti kuvattu sivistystoimialan päiväkoti- ja kouluverkon nykytilanne sekä esitetty alueittain vaihtoehtoja palveluverkon kehittämiseksi. Kiinteistöjen kuntotiedot, investointitarpeet ja käyttömenotiedot antavat hyvän pohjan vaihtoehtojen tarkastelulle. Vaihtoehtojen vaikutusten pohdintaa eri näkökulmista on myös tehty kattavasti. Selvityksen laatimisen tiukan aikataulun vuoksi kuntalaisten osallisuus ei näy varsinaisessa asiakirjassa, mutta osallisuuteen liittyvät asiat on suunniteltu riittäviksi ennen päätöksentekoprosesseja.

Selvityksessä analysoidaan hyvin väestö- ja lapsimäärien kehitystä ja sen yhteyttä palveluverkkoon. Ikäluokkien pieneneminen sekä eri kaupunginosien kehityksen eriytyminen luovat haasteita tulevaisuuden palvelutuotannolle.  Palveluverkkoselvitys huomioi väestömuutokset ja vahvistaa Porin kaupungin elinvoimaisuutta.

Palveluverkkoselvityksessä on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymän Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelmaan kirjatut tavoitteet ja periaatteet. Riittävän kokoiset yksiköt, yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin edistäminen, tilojen terveellisyys ja turvallisuus sekä lähikouluperiaatteen vahvistaminen on huomioitu riittävällä tavalla. 

Sivistyslautakunta katsoo, että palveluverkkoselvitys antaa riittävät tiedot palveluverkkoon liittyvien päätösten tekemiseksi. Lautakunta toteaa, että varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laatu sekä tilojen turvallisuus ja terveellisyys ovat keskeisiä asioita ratkaisuja tehtäessä.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti äänin 11 Mikael Ropon esitys, 0 toimialajohtajan pohjaehdotus ja 2 tyhjää, että  sivistyslautakunta lausuu kaupunginhallitukselle pyydettynä lausuntona palveluverkosta seuraavaa:

Palveluverkkoselvityksessä on kattavasti kuvattu sivistystoimialan päiväkoti- ja kouluverkon nykytilanne sekä esitetty alueittain vaihtoehtoja palveluverkon kehittämiseksi. Sivistyslautakunta toteaa, että kyseinen selvitys ei kuitenkaan anna riittävän tarkkoja tietoja ja taloudellisia lukuja, jotta palveluverkkoselvityksessä esitettyyn suositeltuun päätösesitykseen voitaisiin sivistyslautakunnan osalta ottaa kantaa tässä vaiheessa. Suositellussa esityksessä on liikaa epävarmuutta mm. investointikustannusten, käyttökustannusten, aikataulujen ja rakennuspaikkojen suhteen. Sivistyslautakunta katsoo, että kokonaisvaikutusten arviointi esityksenä tulisi tuoda tarkennettuna uudestaan valmistuessaan sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely

Käsittely kokouksessa:

Antti Vuolanne esitti ja Sinikka Alenius kannatti päätösehdotukseksi seuraavaa:

Palveluverkkoselvityksessä on kuvattu sivistystoimialan päiväkoti- ja kouluverkon nykytilanne sekä esitetty alueittain vaihtoehtoja palveluverkon kehittämiseksi.

Kiinteistöjen kuntotiedot, investointitarpeet ja käyttömenotiedot antavat pohjan vaihtoehtojen tarkastelulle. Päiväkotien auditointi on vielä kesken.

Vaihtoehtojen vaikutusten pohdintaa eri näkökulmista tulee jatkaa kuntalaisten antaman palautteen pohjalta.

Selvityksen laatimisen tiukan aikataulun vuoksi kuntalaisten osallisuus ei näy varsinaisessa asiakirjassa.

Palveluverkkoselvitys huomioi väestömuutokset ja vahvistaa Porin kaupungin elinvoimaisuutta.

Selvityksessä analysoidaan väestö- ja lapsimäärien kehitystä ja sen yhteyttä palveluverkkoon.

Ikäluokkien pieneneminen sekä eri kaupunginosien kehityksen eriytyminen luovat haasteita tulevaisuuden palvelutuotannolle. 

Palveluverkkoselvityksessä on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymän Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelmaan kirjatut tavoitteet ja periaatteet; riittävän kokoiset yksiköt, yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin edistäminen sekä tilojen terveellisyys ja turvallisuus. 

Sivistyslautakunta katsoo, että palveluverkkoselvitys antaa tiedot palveluverkkoon liittyvien päätösten tekemiseksi.

Lautakunta edellyttää, että varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laatu sekä tilojen turvallisuus ja terveellisyys ovat keskeisiä asioita ratkaisuja tehtäessä.

Lautakunta pitää tärkeänä tavoitteena, että koulutiloja voidaan hyödyntää liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelujen tarjonnassa sekä kansalaistoiminnan tiloina.

Henkilöstö tulee ottaa mukaan palveluverkkosuunnittelussa. Palveluverkkouudistus on syytä toteuttaa alue kerrallaan.

Sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Reposaaren koulun toimintaa jatketaan ja kehitetään yhdessä alueen asukkaiden kanssa, ottaen huomioon alueen erityiset piirteet ja elinvoima sekä saaristolaislisä.

 

Mikael Ropo esitti ja Henna Kyhä kannatti päätösehdotukseksei seuraavaa:

Palveluverkkoselvityksessä on kattavasti kuvattu sivistystoimialan päiväkoti- ja kouluverkon nykytilanne sekä esitetty alueittain vaihtoehtoja palveluverkon kehittämiseksi. Sivistyslautakunta toteaa, että kyseinen selvitys ei kuitenkaan anna riittävän tarkkoja tietoja ja taloudellisia lukuja, jotta palveluverkkoselvityksessä esitettyyn suositeltuun päätösesitykseen voitaisiin sivistyslautakunnan osalta ottaa kantaa tässä vaiheessa. Suositellussa esityksessä on liikaa epävarmuutta mm. investointikustannusten, käyttökustannusten, aikataulujen ja rakennuspaikkojen suhteen. Sivistyslautakunta katsoo, että kokonaisvaikutusten arviointi esityksenä tulisi tuoda tarkennettuna uudestaan valmistuessaan sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.

 

Asiassa tehdyn kahden kannatun päätösehdotuksen johdosta puheenjohtaja päätti äänestysjärjestykseksi seuraavan. Ensin ääänestetään Antti Vuolanteen ja Mikael Ropen esitysten välillä ja äänestyksen voittanut esitys asetetaan seuraavaksi toimialajohtajan päätöehdotusta vastaan.

Suoritettiin äänestys.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 11 kpl 85%

  Aila Korkeaoja, Mikael Ropo, Henna Kyhä, Marianne Ostamo, Jaakko Jäntti, Ismo Läntinen, Antti Koskela, Laura Pullinen, Marja Ruohonen, Pirjo Mäki, Martti Lundén

 • Ei 2 kpl 15%

  Sinikka Alenius, Antti Vuolanne

 • Ei 11 kpl 85%

  Mikael Ropo, Antti Koskela, Henna Kyhä, Aila Korkeaoja, Pirjo Mäki, Laura Pullinen, Marja Ruohonen, Jaakko Jäntti, Marianne Ostamo, Ismo Läntinen, Martti Lundén

 • Tyhjä 2 kpl 15%

  Sinikka Alenius, Antti Vuolanne

Valmistelija

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli Porin palveluverkkosuunnitelmaa kokouksessaan 11.2.2019, jolloin kaupunginhallitus päätti pyytää palveluverkkoselvityksestä sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan,​ teknisen lautakunnan,​  ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan,​ elinvoimayksikön ja kaupunkisuunnittelun lausunnot 21.2.2019 mennessä. Kokousaikatauluista johtuen toimialojen valmistelemat lautakuntien lausunnot saatetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi ennakkoon. Sivistyslautakunnan käsittely ilmenee asian historiatiedoista, muiden lautakuntien lausunnot ovat oheen liitettynä.

Palveluverkkouudistusta koskeva aineisto on julkaistu Porin kaupungin kotisivuilla osoitteessa https://www.pori.fi/palveluverkkouudistus, missä kaikilla on ollut mahdollisuus tutustua palveluverkkoselvityksen taustamateriaaleihin ja kommentoida sitä.

Pyydettyjen lausuntojen lisäksi asiaa ovat kommentoineet alla luetellut tahot, joiden kirjeet ovat oheen liitettynä. Yksittäisten henkilöiden asiassa jättämät kannanotot tallennetaan kaupungin intranettiin, mistä ne ovat kaupunginhallituksen ja -valtuuston käytettävissä. Lisäksi aineisto julkaistaan kaupungin verkkosivuilla palveluverkkouudistusta koskevan aineiston kanssa.

Asiaa ovat kommentoineet:

 • Ahlaisten alueen toimijat
 • Enäjärven koulun vanhempainyhdistys
 • Kalaholman koulun säilyttämisen puolesta, adressi
 • Kalaholman koulun vanhempainyhdistys
 • Koivulan koulun opettajakunta
 • Koivulan koulun oppilaiden vanhemmat
 • Nuorisovaltuusto
 • OAJ:n Porin paikallisyhditys
 • Pohjois-Porin alueen lasten vanhemmat
 • Porin kunta-alan yhteisöjärjestö JHL ry
 • Satakunnan museo
 • Satakunnan Samdy ry
 • Tuorsniemen koulun koti ja kouluyhdistys ry
 • Yritykset Reposaaren koulun puolesta

 

Sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäki ja talousyksikön päällikkö Tuomas Hatanpää ovat valmistelleet kaupunginahallitukselle alustuspuheenvuorot palveluverkkouudistuksen valmistelusta ja sen vaikutuksista talousarvion suunnitteluun.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee saadut lausunnot ja muut kannanotot tiedoksi ja saattaa ne myös kaupunginvaltuuston tietoon.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle palvelualueittain seuraavaa:

 1. Ahlaisten palvelualue
 • Ahlaisten päiväkodin, kirjaston ja peruskoulun luokkien 1-6 toiminnot yhdistetään yhteen rakennukseen. Ahlaisten päiväkodin rakennuksen kunto edellyttää nopeita toimenpiteitä, minkä takia ensimmäinen vaihe toteutetaan siirtokelpoisella monitoimitalolla. Ahlaisten lasten määrän kehitystä seurataan ja arvioidaan lukuvuonna 2022-2023, minkä jälkeen tehdään päätös palvelujen jatkamistavasta (toimialajohtajan ehdotus).
 1. Noormarkun palvelualue
 • Päiväkotien toiminta jatkuu nykyisen tilanteen mukaisesti. Söörmarkun ja Kankaan koulujen osalta ei ryhdytä peruskorjaustoimenpiteisiin, vaan oppilasmäärän kehitystä seurataan ja arvioidaan tilanne lukuvuonna 2022-2023, minkä jälkeen tehdään päätös palvelujen jatkamistavasta (toimialajohtajan ehdotus).
 1. Lavian palvelualue
 • Päiväkoti Huvikummun toiminta siirretään väliaikaisesti tyhjillään olevaan keskuskouluun ensi toimintakauden alusta alkaen. Lopullisena tavoitteena on yhdistää kaikki sivistystoimialan palvelut Suomelan kouluun viimeistään 1.8.2023 alusta alkaen (toimialajohtajan ehdotus).
 1. Itä-Porin palvelualue
 • Päiväkodit Taikurinhattu ja Väinölä peruskorjataan. Piparmintun päiväkotia ei peruskorjata. Kalaholman koulu lopetetaan 31.7.2025. Uusi Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskus otetaan käyttöön kesällä 2019 ja Koivulan koulu ja Itä-Porin yhtenäiskoulu liitetään hallinnollisesti uudeksi Itätuulen kouluksi 1.8.2019 alkaen. (toimialajohtajan ehdotus).
 1. Pohjois-Porin  palvelualue
 • Päiväkodit Isosanta ja Pohjatuuli yhdistetään kesällä 2019 avattavaan Lounatuulen päiväkotiin. Ruosniemen ja Toejoen koulut yhdistetään yhtenäiskouluksi Pohjois-Poriin rakennettavaan uuteen monitoimitaloon (toimialajohtajan ehdotus).
 1. Keski-Porin palvelualue
 • Päiväkodit Kiertokatu, Uusikoivisto ja kuvataidepäiväkoti Viikari sekä Cygnaeuksen, Lyseokorttelin (nykyisen Lyseon lukion, koulun ja Kallelan koulun tilat) koulurakennukset peruskorjataan. Lyseon koulukortteliin muodostetaan yhtenäiskoulu, johon liitetään erityisen tuen kehittämiskeskus yhdistämällä Kallelan ja Herttuan koulujen toiminnot. Kallelan koulu liitetään osaksi Herttuan koulua 1.8.2019 alkaen. Porin Suomalaisen yhteislyseon lukion ja koulun tilat muutetaan yhtenäiskoulun tiloiksi (PSYL-kortteli). Kuninkaanhaan koulu muutetaan yhtenäiskouluksi ja Cygnaeuksen koulu muutetaan vapaan sivistystyön käyttöön. Uudenkoiviston koulu lopetetaan yhtenäiskoulujen aloittaessa toimintansa. Porin nykyiset lukiot yhdistetään Porin lukioksi ja sille rakennetaan uudet tilat Satakunnan ammattikorkeakoulun läheisyyteen (toimialajohtajan ehdotus).
 1. Länsi-Porin palvelualue
 • Länsi-Poriin rakennetaan uusi monitoimitalo, jonka valmistuttua Vähärauman koulu ja sen Leppäkorven sivutoimipiste sekä Tuorsniemen koulut lopetetaan. Länsi-Porin koulu muutetaan yhtenäiskouluksi.
 1. Meri-Porin palvelualue
 • Meri-Porin yhtenäiskoulun yhteyteen rakennetaan uusi päiväkoti ja toinen uusi päiväkoti rakennetaan Kyläsaaren koulun yhteyteen. Näiden valmistuttua päiväkodit Pihlajanmarja, Onnenkivi, Enäjärvi ja Uusiniitty suljetaan. Kyläsaaren kouluun tehdään tarvittavat peruskorjaukset. Enäjärven koulua ei peruskorjata, vaan alueen oppilasmäärä arvioidaan lukuvuonna 2022-2023, minkä jälkeen tehdään päätös palvelujen jatkamistavasta. Reposaaren koulun vuosiluokkien 3-6 oppilaat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2019 alkaen. Päiväkoti ja vuosiluokkien 1-2 opetus siirretään puukorttelikoulun alueelle vuokrattavaan monitoimitilaan 1.8.2019 alkaen. Puukorttelin rakennukset peruskorjataan monitoimitilaksi (vaihtoehto 5).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian yksimielisesti jatkovalmisteluun lisäselvitysten saamiseksi ja antoi evästyksensä jatkovalmistelusta. Ottaen huomioon asiassa saatujen lausuntojen, kommenttien ja kannanottojen määrän sekä jatkovalmisteluun eri toimialoilta vaadittavan työpanoksen kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että asia saatetaan kaupunginhallituksen 6.5.2019 pidettävän kokouksen ja kaupunginvaltuuston 27.5.2019 pidettävän kokouksen käsittelyyn kuitenkin siten, että tarkoitusta varten asetettu toimikunta jatkaa valmisteluaan saamansa toimeksiannon mukaisesti.

 

 

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.