Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Porin pysäköintipolitiikka 2030

PRIDno-2019-516

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, sanna.valimaki@pori.fi

Perustelut

Pysäköintipolitiikka on pitkän tähtäimen suunnitelma, jonka tavoitteena on kehittää Porin pysäköintiä osana liikennejärjestelmää ja varautua erilaisiin pysäköintitarpeisiin tulevaisuudessa. Pysäköintipolitiikan ensisijainen tarkoitus on elinvoimaisen, viihtyisän, houkuttelevan ja turvallisen keskustan säilyttäminen. Pysäköintipolitiikka on myös keino ohjata kulkutapavalintoja sekä sitä kautta kehittää kaupunkia kestävällä tavalla.

Porin pysäköintipolitiikka 2030-raportin on valmistellut syksyllä 2017 perustettu työryhmä, johon kuuluivat liikenneinsinööri Sanna Välimäki, liikennesuunnitteluinsinööri Eija Riihimäki, elinkeinopäällikkö Janne Vartia, kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen, projektipäällikkö Esa Merivalli, tonttipäällikkö Antti Kilkku sekä yleiskaava-arkkitehti Heimo Salminen.

Aluerajauksena pysäköintipolitiikassa on Porin keskusta-alue mukaan lukien Karjaranta ja Pasaasi. Työssä käsitellään työ-, opiskelu-, asiointi- ja asukaspysäköintiä sekä joitakin pysäköinnin erityistapauksia. Työssä ei käsitellä esimerkiksi tapahtuma-aikaista pysäköintiä eikä yksittäisiä, pysäköintitarpeita aiheuttavia hankkeita.

Pysäköintipolitiikan laatimista ovat osaltaan ohjanneet HINKU (Kohti hiilineutraalia kuntaa) –hanke, Porin valtuustoryhmien vuonna 2017 allekirjoittama Pori-sopimus, Porin kaupungin elinvoimaohjelma sekä keskustan kehittämistä suunnittelevan työryhmän asettamat tavoitteet.  

Pysäköintipolitiikan tavoitteena on vaikuttaa erityisesti seuraaviin asioihin:

 • hallittu rakentaminen, jossa otetaan huomioon erilaisten toimintojen aiheuttama pysäköintitarve mahdollisimman realistisesti
 • kaupunkiympäristön kehittäminen laadukkaalla ympäristörakentamisella (mm. viherrakenteet, valaistus, pintamateriaalit, taide, hulevesien käsittely)
 • liikennetarpeeseen ja kulkutapoihin vaikuttaminen sekä kestävien kulkutapojen (kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen) edistäminen
 • työ-, opiskelu-, asiointi- ja asukaspysäköinnin järjestäminen tarkoituksenmukaisella tavalla
 • erityisryhmien huomioiminen (liikkumisesteiset, ikääntyvät)
 • keskustan saavutettavuuden parantaminen
 • keskustan vetovoiman, elinvoimaisuuden, turvallisuuden ja viihtyvyyden edistäminen

Porin pysäköintipolitiikan laatimisessa on osallistettu sekä kansalaisia että keskustan yrittäjiä kyselyjen ja keskustelutilaisuuksien muodossa. Yrittäjäkyselyyn vastasi 60 yrittäjää ja avoimeen kansalaiskyselyyn noin 830 henkilöä. Selvä enemmistö yrittäjistä toivoo Porin keskustapysäköinnin maksullisuuden poistamista. Kansalaisille tärkeimpiä pysäköintiin liittyviä tekijöitä ovat pysäköintipaikan saatavuus sekä ilmainen pysäköinti.

 • Pysäköintipolitiikan linjauksissa keskeisellä sijalla ovat kaavoitus, pysäköintitarpeen oikea mitoitus ja pysäköinnin järjestäminen tarkoituksenmukaisella tavalla kaikessa rakentamisessa.
  Pysäköintipolitiikassa on esitetty useita toimenpiteitä ja linjauksia pysäköinnin kehittämiseksi. Merkittävimmät työryhmän esittämät linjaukset ovat:   
 • Ydinkeskustan nykyinen I -vyöhyke varataan lyhytaikaiselle asiointipysäköinnille, jossa pysäköinti on pääasiassa maksullista. Poikkeuksena voitaisiin toteuttaa aikarajoitettu, maksuton pysäköinti (½-1h) rajatulla alueella keskustan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Raportissa on esitetty vaihtoehtoja maksuttomista alueista sekä arvioitu maksuttomuuden kustannusvaikutuksia. Pysäköinnin maksuttomuuden rajatulla alueella määrittelee kaupunginvaltuusto talousarvion käsittelyn yhteydessä.
 • Pysäköinnin maksamisesta tehdään mahdollisimman helppoa ottamalla käyttöön modernit maksutavat.
 • Kaupungin ilmastostrategiaa toteutetaan pysäköinnin osalta laatimalla periaatteet yleisten alueiden käytöstä sähköautojen lataustoimintaan. Lisäksi varaudutaan toteuttamaan vähäpäästöisten ajoneuvojen pysäköintietuuksia tulevina vuosina.
 • Joukkoliikenteen houkuttelevuutta parannetaan rakentamalla liityntäpysäköintipaikkoja sekä turvaamalla cityliikenteen toimintaedellytykset myös tulevina vuosina.
 • Pyöräpysäköintitarpeet otetaan huomioon yleisiä ulkoalueita suunniteltaessa ja laadukkaita, katoksellisia pyöräpysäköintijärjestelyjä toteutetaan joukkoliikenneterminaalien sekä tärkeimpien liityntäpysäkkien yhteyteen.
 • Pysäköintipaikkojen saavutettavuuden parantamiseksi laaditaan pysäköinnin opastussuunnitelma ja siinä esitettävät toimenpiteet toteutetaan lähivuosien aikana.

Esitys toimenpiteistä sekä niiden toteutusaikataulusta vastuutahoineen ja kustannusarvioineen on esitetty raportin liitteessä.
Porin pysäköintipolitiikka 2030 –raportin linjauksia on esitelty kaupungin johtoryhmällle ja kaupunginhallitukselle. Raporttiluonnos on lisäksi ollut kommentoitavana rakennusvalvonnalla, pysäköinninvalvonnalla, elinvoimayksiköllä, joukkoliikenneviranomaisella sekä vihersuunnittelulla. Kun pysäköintipolitiikka on hyväksytty päätöselimissä, valmistellaan siihen pohjautuvat yksityiskohtaisemmat päätökset toiminta- ja hallintosääntöjen mukaisesti.

Työryhmä esittää, että Porin pysäköintipolitiikka 2030 –raportti ja sen linjaukset lähetetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ja huomioon otettavaksi tulevien vuosien budjetoinnissa.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää Porin pysäköintipolitiikka 2030 –raportin ja sen linjauksien hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sekä huomioon otettavaksi tulevien vuosien budjetoinnissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ennen asian käsittelyä liikenneinsinööri Sanna Välimäki kertoi Porin pysäköintipolitiikasta 2030.

Valmistelija

 • Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, sanna.valimaki@pori.fi

Perustelut

Tela käsitteli asiaa kokouksessaan 5.2.2019. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää Porin pysäköintipolitiikka 2030 –raportin ja sen linjauksien hyväksymistä kaupunginvaltuustolle sekä huomioon otettavaksi tulevien vuosien budjetoinnissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.