Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Rantamakasiinin rakennuksen myynti ja muodostettavan vuokra-alueen vuokraus

PRIDno-2019-175

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Luoma, juha.luoma@pori.fi

Perustelut

Rantamakasiinin rakennuksen myynti ja vuokra-alueen vuokraaminen

Rakennus on valmistunut vuonna 1896 sataman varastorakennukseksi. Muutettu ravintolakäyttöön 1985.

Pori Jazz 66 ry on vuokrannut rakennusta Porin kaupungilta kesäravintolatoimintaa varten vuodesta 1985 alkaen.

Vuokranantaja Porin kaupunki ja vuokralainen Pori Jazz 66 ry ovat yhteisesti sopineet, että kyseinen vuokrasopimus päättyi 31.12.2018.

Vuokra-alue

Rakennuksen ja siihen liittyvän terassin vaatima määräala tontista 609-1-28-3 vuokrataan rakennuksen ostajalle erillisen maanvuokrasopimuksen mukaisesti.

Asemakaavamuutoksessa rantamakasiinin vuokra-alueen viereen muodostuu uusi vuokra-alue, johon on mahdollista rakentaa ravintolarakennus ympärivuotista ravintolatoimintaa varten. Tilayksikkö esittää, että uuden muodostuvan vuokra-alueen vuokraoikeus olisi rantamakasiinin vuokra-alueen vuokraavalla. Perusteena tähän on se, että rantamakasiini ei sovellu talviaikaiseen käyttöön, eikä sitä voi muuttaa talvikäyttöiseksi. 

Rantamakasiinirakennus

Yksikerroksinen puurunkoinen ja lautarakenteinen rakennus

Rakennusvuosi 1896

Bruttopinta-ala on 308 m2

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-13, rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. Rakennuslain 135 §:n 1 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikattojen rakennustaiteellista tai historiallista arvoa. 

Liittymät ja tekniikka

Rakennus on lämmitämätön ja vesi on kytkettynä päälle vain kesäaikaan.

Sähkö- ja vesiliittymät luovutetaan ostajalle.

Ylläpitokulut

Pori Jazz 66 ry:n kanssa vuokrasopimuksessa on sovittu, että vuokralainen vastaa rakennuksen ylläpitokuluista. Vuokranantaja vastaa ainoastaan viemärien mahdollisesta uusimesta.

Ylläpitokulut ovat olleet

vuonna 2017 yhteensä 3.119 euroa

vuonna 2018 yhteensä 4.362 euroa  (tilinpäätös tekemättä)

Teknisen toimialan tilayksikkö on yhdessä kaupunkisuunnittelun ja elinvoimayksikön kanssa valmistellut Rantamakasiinin rakennuksen myyntiä. 
Valmistelussa on pyritty huomioimaan rakennuksen keskeinen merkittävä sijainti, sekä Etelärannan kehittämisestä laaditut suunnitelmat. Käyttökelpoisin tapa on myydä Rantamakasiini kiinteistönvälittäjän ennalta määrittelemään käypään hintaan taholle, joka on valmis sitoutumaan pitkäjänteiseen työhön Etelärannan palveluiden kehittämiseen. Tekninen toimiala, kaupunkisuunnittelu sekä elinvoimayksikkö valmistelevat asiakirjat myyntiä varten niin, että ostajaehdokkailla on riittävät tiedot alueen kehittämistarpeista sekä rakennukseen ja sen mukana vuokrattavan maa-alueen lisärakennusoikeuksineen rajoitteista sekä mahdollisuuksista. Sopimusvalmius kaupan toteuttamiselle on arvion mukaan toukokuun 2019 aikana.

Tilayksikkö esittää, että rantamakasiinirakennus myydään tilattavan kiinteistönvälittäjän arvion mukaan kiinteälllä hinnalla parhaan Etelärannan kehittämistä tukevan liiketoimintasuunnitelman esittävälle taholle. Liiketoimintasuunnitelman esittäjällä tulee olla riittävät taloudelliset resurssit kokonaishankkeen toteuttamiseksi.

Ostajan pitää huomioida, että Porin kaupunki aloittaa Jokikeskus-projektin 2. vaiheen heinäkuun 2019 loppupuolella. Tuleva työmaa-alue on jo valmistuneen 1. vaiheen reunasta Taavi-sillalle asti. Porin kaupunki uusii kustannuksellaan Rantamakasiinin terassialueen perusrakenteen ja pinnoitteen työaikataulun mukaisesti. Työn aikana terassialuetta ei voi käyttää. Terassialueen koko ja muoto muuttuu nykyisestä tilanteesta. Työn aikana asiakkaiden kulku rakennukseen tulee järjestää itäpuolen päätyovesta.

 

Konsernihallinnon talousyksikön päällikön kanssa on sovittu menettelystä, jossa rakennusten myynneistä mahdollisesti aiheutuvat myyntitappiot eivät rasita teknisen toimialan talousarviota. Myyntitappiot kirjataan toimialoille kohdistamattomiin menoihin talousarvion rahoitusosaan.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että tekninen lautakunta oikeutetaan myymään Rantamakasiinirakennus erikseen tilattavan kiinteistönvälittäjän arvion mukaisella kiinteällä hinnalla ja vuokraamaan määräala tontista 609-1-28-3 parhaan Etelärannan kehittämistä tukevan liiketoimintasuunnitelman esittävälle taholle. Liiketoimintasuunnitelman esittäjällä tulee olla riittävät taloudelliset resurssit kokonaishankkeen toteuttamiseksi. Myynti tuodaan erikseen päätettäväksi tekniselle lautakunnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Juha Luoma, juha.luoma@pori.fi

Perustelut

Tela käsitteli asiaa kokouksessaan 19.02.2019. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että tekninen lautakunta oikeutetaan myymään Rantamakasiinirakennus erikseen tilattavan kiinteistönvälittäjän arvion mukaisella kiinteällä hinnalla ja vuokraamaan määräala tontista 609-1-28-3 parhaan Etelärannan kehittämistä tukevan liiketoimintasuunnitelman esittävälle taholle. Liiketoimintasuunnitelman esittäjällä tulee olla riittävät taloudelliset resurssit kokonaishankkeen toteuttamiseksi. Myynti tuodaan erikseen päätettäväksi tekniselle lautakunnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tilayksikkö/Juha Luoma

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi