Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Reposaari 71. kaupunginosan leirintäalueen 1. asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1715

PRIDno-2019-321

Valmistelija

  • Otto Arponen, otto.arponen@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 12.2.2019 KA-8:

 

Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille [peitetty] aloitteesta. Viranomaispäätös VP§ 3/2018.

Kaava-alue sijoittuu Reposaaren takarannalle Reposaaren maantien varteen. Kaava-alueella sijaitsee Siikarannan leirintäalue sekä sen ympäristöä. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Maantien alueen omistaa valtio.

Kaavoituksen tarkoituksena on leirintäalueen nykytilanteen osoittaminen ja laajenemismahdollisuuksien tutkiminen. Leirintäalueen käyttötarkoitukseksi on osoitettu leirintätoimintojen korttelialue (RL-1). Alueelle on osoitettu määräyksiä maisemallisten, ekologisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen suojelemiseksi. Reposaaren maantie on osoitettu yleisen tien alueeksi. Alueen uudisrakentamiseen sekä rakennusten laajentamiseen osoitetaan rakennusoikeutta noin 975 k-m2. Alue sijaitsee noin 1 km:n etäisyydellä Tahkoluodon satama- ja teollisuusalueesta, jossa sijaitsee useita Tukesin valvomia kohteita. 

Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (MRL 63§) on kuulutettu 24.1.2018. Asemakaavaluonnoksesta (MRL 62§) sekä tarkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on kuulutettu 6.6.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on postitettu osallisille. 

Kaavatyöstä käytiin viranomaisneuvottelu (MRA 26§) 3.5.2018.

Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 7.6. - 6.7. 2018.

Asemakaavan aiempi käsittely on nähtävissä liitteessä (kh 1.10.2018).

Kaavaehdotus on ollut nähtävänä 11.10. - 9.11.2018. 

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta pyydettiin Satakuntaliiton, Varsinais-Suomen ELY -keskuksen, DNA Länsi-Suomen, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, Tukesin, Satakunnan museon, teknisen lautakunnan, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan, perusturvalautakunnan, Satakunnan pelastuslaitoksen ja Porin Veden lausunnot.

Kaavaehdotuksesta on saatu DNA:n, Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, Tukesin, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan, Varsinais-Suomen ELY -keskuksen, Satakunnan museon, Satakuntaliiton, teknisen lautakunnan ja Satakunnan pelastuslaitoksen lausunnot. Kaupunkisuunnittelun vastine lausuntoihin on annettu kaavaselostuksessa, tarkistettu 11.2.2019.

Lausuntojen johdosta on kaavakartan määräyksiä täydennetty. Täydennys koskee Tahkoluodon satama- ja teollisuusalueen aiheuttamien riskien huomioimista alueen suunnittelussa.

Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavaan liittyvät sopimukset.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja -selostus.

Luettelo asianomaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Reposaari 71. kaupunginosan leirintäalueen 1. asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1715, päivätty 11.2.2019, hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Kaupungingeodeetti, Varsinais-Suomen ELY -keskus, Vaasan maanmittaus, Satakuntaliitto, Kaupunkisuunnittelu, [peitetty]

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.