Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

PRIDno 2019-832

Valtioneuvoston päätös 7.2.2019 Satawind Oy:n ja A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n hakemukseen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa tarkoitettu lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa (Peittoo-Lammi). Valtioneuvosto on myöntänyt em. luvan lunastamalla hankkia pysyvän käyttöoikeuden 110 kW sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten tarvittaviin hakemuksessa lueteltujen kiinteistöjen alueisiin, koska hanke on yleisen tarpeen vaatima ja omaisuuden lunnastus on tarpeen hankkeen toteuttamisessa sekä haettu johtosuunta on tarkoituksen mukainen.

 

PRIDno 2019-864

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 15.2.2019 antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän YIT Suomi Oy:n Porin Söörmarkkuun sijoittuvaa maa-ainesten otto- ja läjitystoimintaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselotuksesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.